Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử lần 3 trường Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

Trang 1/4 - Mã đề thi 132
SỞ GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
( Đề thi gồm có 40 câu, 04 trang)
KÌ THI KSCL CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT - LẦN 3
Năm học: 2021-2022
Môn thi: Lịch sử
Ngày thi: 12/06/2022
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:.....................................................................Số báo danh: .............................
Câu 1: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có tác động đến cách mạng Việt Nam giai đoạn 1939 -
1945?
A. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. B. Trật tự Vecsxai - Oasinhtơn ra đời.
C. Cách mạng vô sản ở Nga thành công. D. Quốc tế Cộng sản được thành lập.
Câu 2: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng tháng Mười năm 1917 Nga
có điểm chung nào sau đây?
A. Diễn ra đồng thời ở cả nông thôn và thành thị.
B. Đối tượng đấu tranh chủ yếu là giai cấp tư sản.
C. Giành chính quyền ở đô thị quyết định thắng lợi.
D. Nhiệm vụ chủ yếu là chống chủ nghĩa thực dân.
Câu 3: Phan Bội Châu chủ trương đánh Pháp giành độc lập bằng phương pháp
A. bạo động. B. bất bạo động. C. cải cách. D. bất hợp tác.
Câu 4: Thất bại của c phong trào yêu nước Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế
giới thứ nhất đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho cách mạng nước ta trong các giai đoạn sau?
A. Sự giúp đỡ từ bên ngoài là điều kiện tiên quyết để đấu tranh giành độc lập.
B. Tiến hành đồng thời cách mạng giải phóng dân tộc và thổ địa cách mạng.
C. Chỉ khi lực lượng vũ trang lớn mạnh mới phát động quần chúng đấu tranh.
D. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ.
Câu 5: luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc có tác động như thế nào đối với lịch sử
Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX?
A. Trực tiếp chuẩn bị đầy đủ những điều kiện cho sự ra đời của Đảng Cộng sản.
B. Làm cho phong trào yêu nước chuyển hẳn sang quỹ đạo cách mạng vô sản.
C. Tạo cơ sở cho sự hình thành phong trào dân tộc theo khuynh hướng vô sản.
D. Chấm dứt tình trạng khủng khoảng về đường lối cứu nước đầu thế kỉ XX.
Câu 6: Tháng 12 - 1993, Hiến pháp mới quy định thể chế chính trị của Liên bang Nga là
A. Quân chủ chuyên chế. B. Cộng hòa liên bang.
C. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. D. Quân chủ lập hiến.
Câu 7: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu m 1930) ý nghĩa như một đại hội
thành lập Đảng vì đã
A. thể hiện sự sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc.
B. quyết định nhiều vấn đề mang tầm chiến lược.
C. chấm dứt được sự chia rẽ của các tổ chức cộng sản.
D. chứng minh được tính ưu việt của khuynh hướng vô sản.
Câu 8: Trong khoảng thời gian những năm 1975 - 1979, nhân dân Việt Nam thực hiện một nhiệm
vụ nào sau đây?
A. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế. B. Đánh đổ ách thống trị của thực dân Pháp.
C. Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. D. Hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc.
Câu 9: Trong cuộc kháng chiến chống cứu ớc (1954 - 1975), chiến thắng nào của quân dân
miền Nam đã mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam?
A. An Lão 1965 (Bình Định). B. Núi Thành 1965 (Quảng Nam).
C. Ấp Bắc 1963 (Mĩ Tho). D. Vạn Tường 1965 (Quảng Ngãi).
Trang 2/4 - Mã đề thi 132
Câu 10: Trong giai đoạn 1950 - 1973, nhiều thuộc địa của Anh, Pháp, Lan tuyên bố độc lập,
đánh dấu thời kì
A. “nhất thể hóa”. B. “tái thực dân hóa”.
C. “phi thực dân hóa”. D. “ bắt đầu thực dân hóa”.
Câu 11: Thực tiễn 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 1975) chứng tỏ kết quả đấu
tranh ngoại giao
A. luôn phụ thuộc vào quan hệ và sự dàn xếp giữa các cường quốc.
B. chỉ phản ánh kết quả của đấu tranh chính trị và quân sự.
C. có sự tác động trở lại các mặt trận quân sự và chính trị.
D. không thể góp phần làm thay đổi so sánh lực lượng trên chiến trường.
Câu 12: Về văn hóa, các Xô viết Nghệ An Tĩnh (1930 - 1931) đã thực hiện chính sách
nào sau đây?
A. Thành lập các đội tự vệ đỏ. B. Chia ruộng đất công cho dân nghèo.
C. Xóa bỏ các thứ thuế vô lí. D. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ.
Câu 13: Hoạt động nào sau đây của phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ m 1919 đến
năm 1930?
A. Tổ chức phong trào “vô sản hóa”. B. Đề ra Đề cương văn hóa Việt Nam.
C. Thành lập Đảng Dân chủ Việt Nam. D. Thành lập Hội Văn hóa cứu quốc.
Câu 14: Trong cuộc chiến đấu chống lại Chiến ợc “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968), quân
dân miền Nam Việt Nam đã
A. buộc thực dân Pháp kí Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương.
B. hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào”.
C. làm thất bại kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp.
D. buộc Mĩ phải chấp nhận đến đàm phán với ta ở Pari.
Câu 15: Năm 1975, quân đội Việt Nam giành được thắng lợi nào sau đây?
A. Chiến dịch Biên giới. B. Chiến dịch Hồ Chí Minh.
C. Chiến dịch Tây Bắc. D. Chiến dịch Việt Bắc.
Câu 16: Điểm khác nhau về nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 -
1954) với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945) là nhờ
A. căn cứ hậu phương vững chắc và khối đoàn kết toàn dân.
B. sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
C. truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc.
D. tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương.
Câu 17: Nhận xét nào sau đây không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?
A. Phong trào đã giải quyết được vấn đề cơ bản của một cuộc cách mạng.
B. Giải quyết đúng đắn được mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược.
C. phong trào cách mạng mang tính quyết liệt, triệt để.
D. phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
Câu 18: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây ở Đông Nam Á tuyên b độc lập?
A. Lào. B. Cuba. C. Ai Cập. D. Panama.
Câu 19: Một trong những mục tiêu của quân đội Việt Nam khi mở cuộc tiến công chiến lược
Đông -Xuân 1953 -1954
A. nhanh chóng kết thúc cuộc kháng chiến. B. tạo điều kiện giải phóng miền Nam.
C. tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. D. buộc quân Mĩ rút quân về nước.
Câu 20: Phong trào cách mạng 1936 - 1939 Việt Nam sthay đổi về Mặt trận dân tộc thống
nhất vì
A. tác động của Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp.
B. sự chỉ đạo gián tiếp của Nguyễn Ái Quốc.
C. chưa phù hợp với nhiệm vụ mục tiêu trước mắt.
D. thực hiện yêu cầu của Quốc tế cộng sản.
Trang 3/4 - Mã đề thi 132
Câu 21: Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947 - 1989)?
A. Gii cm quyn Mĩ thc hin Chiến lưc cam kết và m rng.
B. Thông đip ca tng thng Truman gửi ti Quc hi Mĩ.
C. Liên minh Mĩ - Nga chng ch nghĩa khng b đưc hình thành.
D. Trt t thế gii mi theo xu thế đa cc chính thc đưc xác lp.
Câu 22: Ngày 2 - 9 - 1945, Chủ tịch HChí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn
Độc lập, tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới về sự ra đời của nước
A. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. B. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
C. công – nông – binh Việt Nam. D. Cộng hòa Liên bang Việt Nam.
Câu 23: Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai Việt Nam (1919 - 1929), bản
Pháp đầu tư vào lĩnh vực nào sau đây?
A. máy tính điện tử. B. khai thác dầu mỏ. C. trồng cây cao su. D. chế tạo máy móc.
Câu 24: Phong trào “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói” (1945) thu hút đông đảo nông n Việt
Nam ở Bắc Kì và Bắc Trung Kì tham gia vì
A. đáp ứng được yêu cầu cấp bách của nông dân.
B. giải quyết cơ bản yêu cầu ruộng đất cho nông dân.
C. đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mọi giai cấp trong xã hội.
D. giải quyết triệt để mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội.
Câu 25: Nội dung o không phản ánh đúng vai trò của Chủ tịch HChí Minh đối với thắng lợi
của Cách mạng tháng Tám (1945) ở Việt Nam?
A. Soạn thảo và đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
B. Đánh giá chính xác thời cơ, kiên quyết phát động và lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa.
C. Đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lực lượng vũ trang, căn cứ địa cách mạng.
D. Củng cố và kiện toàn chính quyền dân chủ nhân dân từ trung ương xuống địa phương.
Câu 26: Hoạt động nào sau đây diễn ra trong giai đoạn vận động giải phóng dân tộc của Việt Nam
1939 - 1945?
A. Thống nhất các tổ chức cộng sản. B. Xây dựng căn cứ địa cách mạng.
C. Thành lập lực lượng 3 thứ quân. D. Thành lập Xô viết Nghệ Tĩnh.
Câu 27: Trong giai đoạn 1969 - 1973, Mỹ có hành động nào sau đây ở miền Nam Việt Nam?
A. Giúp Pháp thực hiện kế hoạch quân sự Nava.
B. Hòa hoãn với Liên Xô, bắt tay với Trung Quốc.
C. Khóa chặt biên giới Việt Trung.
D. Mở cuộc tiến công quy mô lên Việt Bắc.
Câu 28: Để giải quyết căn bản nạn đói sau năm 1945, Chính phủ Việt Nam n chủ Cộng hòa đề
ra biện pháp nào sau đây?
A. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất. B. Kêu gọi sự cứu trợ từ bên ngoài.
C. Nhường cơm sẻ áo. D. Lập hũ gạo cứu đói.
Câu 29: Ngày 19 - 12 - 1946, Đảng Cộng sản Đông Dương phát lệnh toàn quốc kháng chiến
chống thực dân Pháp vì
A. Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc và Liên Xô.
B. Việt Nam đã đủ sức chuyển sang thế chủ động tiến công.
C. Pháp đã vượt qua giới hạn nhân nhượng của Việt Nam.
D. Pháp ngày càng suy yếu và khủng hoảng trầm trọng.
u 30: Một trong những quc gia tham d hội nghị Ianta (2-1945) là
A. Liên Xô. B. Trung Quốc. C. Nhật. D. Đức.
Câu 31: Nền tảng căn bản trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới
thứ hai đến nay là
A. liên minh chặt chẽ với Mĩ. B. “quay trở về” châu Á và Mĩ Latinh.
C. đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ. D. bình thường hóa quan hệ với các nước.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử lần 3 trường Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử lần 3 trường Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa để bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử lần 3 trường Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Sử trường Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

1.A 2.C 3.A 4.D 5.C 6.B 7.B 8.C 9.D 10.C
11.C 12.D 13.A 14.D 15.B 16.D 17.B 18.A 19.C 20.C
21.B 22.A 23.C 24.A 25.D 26.B 27.B 28.A 29.C 30.A
31.A 32.D 33.D 34.A 35.B 36.B 37.D 38.B 39.A 40.C

VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử lần 3 trường Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính có trong đề thi rồi đúng không ạ? Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Ngữ văn lớp 12, Địa lý lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 821
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm