Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa lần 2 trường Chu Văn An, Yên Bái

Đề thi thử thpt quốc gia 2023 môn Hóa trường Chu Văn An, Yên
Bái lần 2
Câu 41: Một mẫu nước cứng có chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-. Chất làm mềm
mẫu nước cứng trên là:
A. BaCl2.
B. NaHCO3.
C. Na3PO4.
D. HCl.
Câu 42: Kim loại Al tác dụng với dung dch chất nào sau đây sinh ra AlCl3?
A. NaOH.
B. HCl.
C. NaCl.
D. NaNO3.
Câu 43: Chất nào sau đây là tripanmitin?
A. C3H5(OCOC17H33)3.
B. C3H5(COOC17H33)3.
C. (C15H31COO)3C3H5.
D. C3H5(OCOC17H31)3.
Câu 44: Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al(OH)3?
A. MgCl2.
B. KCl.
C. NaNO3.
D. KOH.
Câu 45: Trong phản ứng của kim loại Ba với k O2, một nguyên tử Ba nhường bao nhiêu
electron?
A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 46: Trùng hợp stiren thu được polime có tên gọi là
A. poli(vinyl clorua).
B. polipropilen.
C. polietilen.
D. polistiren.
Câu 47: Chất nào sau đây không có tính lưng tính?
A. CH3COONH4.
B. NaHCO3.
C. CH3COOH.
D. NH2-CH2-COOH.
Câu 48: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch HCl?
A. Hg.
B. Ag.
C. Al.
D. Cu.
Câu 49: Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ ở anot thu được
A. Cl2.
B. Na.
C. NaOH.
D. HCl.
Câu 50: Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học?
A. Nhúng thanh Fe o dung dịch CuSO4 và H2SO4 loãng.
B. Nhúng thanh Fe vào dung dịch AgNO3.
C. Nhúng thanh Al vào dung dịch CuSO4.
D. Nhúng thanh Cu vào dung dch Fe2(SO4)3.
Câu 51: Amin nào dưới đây là amin bậc hai?
A. (CH3)3N
B. (CH3)2CH-NH2
C. CH3NH2
D. (CH3)2NH
Câu 52: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân ?
A. Saccarozơ.
B. Tinh bt.
C. Protein.
D. Glucozơ.
Câu 53: Trong hợp chất Cr2O3, crom có số oxi hóa là
A. +6.
B. +3.
C. +2.
D. +5.
Câu 54: Kim loại sắt không phn ứng được với dung dịch nào sau đây?
A. H2SO4 loãng.
B. H2SO4 đặc, nóng.
C. HNO3 đặc, ngui.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa lần 2 trường Chu Văn An, Yên Bái

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa lần 2 trường Chu Văn An, Yên Bái để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết.

Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn Hóa học.

Đánh giá bài viết
1 65
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm