Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa trường THPT Lê Văn Thịnh, Bắc Ninh

Câu 41: Công thc ca etyl axetat là
A. C2H5COOCH3. B. CH3COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. C2H3COOC2H5.
Câu 42: Trong thành phn chất nào sau đây có chứa nguyên t N?
A. Axit axetic. B. Ala-Gly. C. Triolein. D. Glucozơ.
Câu 43: Kim loại nào sau đây phản ứng được vi HCl trong dung dch?
A. Cu. B. Al. C. Ag. D. Hg.
Câu 44: Kim loại nào sau đây dẫn điện tt nht?
A. Zn. B. W. C. Fe. D. Ag.
Câu 45: Kim loại nào sau đây tác dụng mnh vi H2O ngay nhiệt độ thường?
A. K. B. Cu. C. Fe. D. Mg.
Câu 46: Cho các ion: Na+, Mg2+, Cu2+, Ag+. Ion có tính oxi hóa yếu nht là?
A. Cu2+. B. Ag+. C. Na+. D. Mg2+.
Câu 47: Kim loại nào sau đây cứng nht?
A. Cr. B. Hg. C. Ag. D. Cu.
Câu 48: Chất nào sau đây thuộc loi hp cht hữu cơ tạp chc?
A. CH3COOH. B. (C15H31COO)3C3H5. C. H2N-CH2-COOH. D. C3H5(OH)3.
Câu 49: Công thc phân t ca axit panmitic là
A. C15H30O2. B. C16H32O2. C. C17H34CO2. D. C18H36O2.
Câu 50: Chất nào sau đây là amin bậc mt?
A. CH3-NH-CH3. B. C2H5-NH-C2H5. C. CH3-NH2. D. (CH3)3N.
Câu 51: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?
A. Saccarozơ. B. Fructozơ. C. Xenlulozơ. D. Tinh bt.
Câu 52: Kim loại nào sau đây có tính khử mnh nht?
A. Ag. B. Na. C. Cu. D. Au.
Câu 53: Cht X có công thc H2NCH2COOH. Tên gi ca X là
A. lysin. B. alanin. C. valin. D. glyxin.
Câu 54: Axit axetic có v gim ăn. Công thức ca axit axetic là
A. CH3CHO. B. HCHO. C. HCOOH. D. CH3COOH.
Câu 55: Polime nào sau đây thuộc loi polime thiên nhiên?
A. Poli(vinyl clorua). B. Polietilen. C. Poliacrilonitrin. D. Tinh bt.
Câu 56: Fructozơ là một trong s các đồng phân của glucozơ, fructozơ có nhiều trong mt ong làm cho
mt ong có v ngt sc. Công thc của fructozơ là
A. C6H12O6. B. C12H22O11. C. C6H14O6. D. (C6H10O5)n.
Câu 57: Khi thy phân chất béo luôn thu được
A. glixerol. B. metanol. C. etylen glicol. D. etanol.
Câu 58: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 6,72 lít khí CO2 và 5,4 gam H2O. Công thc phân
t ca X là
A. C2H4O2. B. C4H6O2. C. C3H6O2. D. C3H4O2.
Câu 59: Dung dch chất nào sau đây có pH > 7?
A. NaOH. B. K2SO4. C. H2SO4. D. HCl.
Câu 60: Cho 15,0 gam glyxin tác dng hết với lượng dư dung dịch NaOH. Khối lượng muối thu được
sau phn ng là
A. 38,8 gam. B. 19,4 gam. C. 19,6 gam. D. 39,2 gam.
Câu 61: Khí thi ca mt s nhà máy có chứa khí sunfurơ gây ô nhiễm không khí. Công thc ca khí
sunfurơ là
A. NO2. B. NO. C. H2S. D. SO2.
Câu 62: Trường hợp nào sau đây xảy ra phn ng to thành kim loi?
A. Nhúng thanh Fe vào dung dch MgCl2.
B. Thi khí H2 qua bt MgO nhiệt độ thường.
C. Thi khí CO qua bt Fe2O3 nung nóng.
D. Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ).
Câu 63: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Phân t khi ca axetilen bng 28. B. Benzen là cht lng điều kiện thường.
C. Etilen có công thc phân t là C2H4. D. Metan là hiđrocacbon đơn giản nht.
Câu 64: S liên kết peptit trong phân t peptit Gly-Ala-Gly là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 65: Đun nóng dung dịch chứa 18,0 gam glucozơ với ợng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, sau
phn ứng hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá tr ca m là
A. 10,8. B. 5,4. C. 21,6. D. 43,2.
Câu 66: Dung dch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh
A. glyxin. B. metyl amin. C. ancol etylic. D. axit axetic.
Câu 67: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. PVC được điều chế bng phn ứng trùng ngưng.
B. Polietilen là polime được dùng làm cao su.
C. Cht do là vt liệu polime có tính đàn hồi.
D. Tơ nitron (olon) được điều chế bng phn ng trùng hp.
Câu 68: Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg trong dung dịch H2SO4 loãng dư, thể tích khí H2 thu được sau
phn ng là
A. 1,12 lít. B. 3,36 lít. C. 2,24 lít. D. 4,48 lít.
Câu 69: Cho dung dch cha 0,08 mol alanin vào 100 ml dung dch NaOH 0,2M thu được dung dch X.
Dung dch X tác dng vừa đủ vi 250 ml dung dịch HCl xM thu được dung dch Y. Cô cạn Y thu được
m gam mui khan. Giá tr ca m là
A. 13,35. B. 10,05. C. 10,09. D. 11,21.
Câu 70: Cho m gam tinh bột lên men rượu vi hiu sut c quá trình là 72%, toàn bt khí CO2 sinh ra
được hp th hết vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 50 gam kết ta. Giá tr ca m là
A. 56,25. B. 62,50. C. 50,00. D. 40,50.
Câu 71: Thc hin các thí nghim sau
(a) Đốt dây Fe trong bình đựng khí Cl2;
(b) Nhúng thanh Cu vào dung dch FeCl3;
(c) Nhúng thanh Zn vào dung dch CuSO4;
(d) Cho lá Fe vào dung dch gm CuSO4 và H2SO4 loãng;
(e) Ct miếng st tây (st tráng thiếc), để trong không khí m.
S thí nghim có xảy ra ăn mòn điện hóa hc là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
Câu 72: Cho 15,0 gam hn hp X gm CH3COOH và HCOOCH3 tác dng với lượng dư dung dịch
NaOH. S mol NaOH đã tham gia phản ng là
A. 0,15. B. 0,20. C. 0,25. D. 0,30.
Câu 73: Đốt cháy hoàn toàn 6,6 gam hn hp X gm Al và Mg bằng lượng dư khí O2, thu được 12,2
gam hn hp Y gm các oxit. Th tích (lít) khí O2 đã tham gia phản ng là
A. 7,84. B. 3,92. C. 3,36. D. 4,48.
Câu 74: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau đây
c 1: Cho 1 ml dung dch AgNO3 1% vào ng nghim sch.
c 2: Nh t t dung dịch NH3 vào cho đến khi kết ta tan hết.
c 3: Thêm 3 5 git dung dịch glucozơ vào ống nghim trên.
ớc 4: Đun nóng nhẹ hn hp 60 70°C trong vài phút.
Phát biu nào sau đây về thí nghim trên sai?
A. Kết thúc thí nghim thy thành ng nghiệm sáng bóng như gương.
B. Thí nghim trên chng t phân t glucozơ chứa nhóm CHO.
C. thí nghim trên, nếu thay glucozơ bằng fructozơ thì cũng có kết qu tương tự.
D. bước 3, glucozơ bị kh to thành mui amoni gluconat.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa trường THPT Lê Văn Thịnh, Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa trường THPT Lê Văn Thịnh, Bắc Ninh được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và làm đề thi dưới đây nhé.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa trường Lê Văn Thịnh

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
41C42B43B44D45A
46C47A48C49B50C
51A52B53D54D55D
56A57A58C59A60B
61D62C63A64C65C
66B67D68C69D70A
71A72C73B74D75D
76B77A78B79D80D

Ngoài ra để giúp bạn đọc có thêm tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mục Thi THPT Quốc gia 2023.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm