Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa lần 1 trường THPT Kiến Thụy, Hải Phòng

Mã đề 110 Trang 1/4
SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
LIÊN TRƯỜNG THPT
(Đề thi có 04 trang)
KHO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM 2023
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:...............................................................................
Mã đề thi 110
Số báo danh:.....................................................................................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41. Tiến hành thí nghim phn ng của glucozơ với Cu(OH)
2
theo các bước sau đây:
c 1: Cho vào ng nghim 5 git dung dch CuSO
4
5% và 1 ml dung dch NaOH 10%.
c 2: Lc nh, gn b lp dung dch, gi li kết ta.
c 3: Thêm 2 ml dung dịch glucozơ 10% vào ng nghim, lc nh.
Cho các nhận định sau:
(a) Sau bước 1, trong ng nghim xut hin kết ta màu xanh.
(b) Thí nghim trên chng minh phân t glucozơ có 5 nhóm -OH.
(c) thí nghim trên, nếu thay glucozơ bằng fructozơ hoặc saccarozơ thì thu được kết qu tương tự.
(d) bc 1, nếu thay dung dch CuSO
4
bng dung dch MgSO
4
thì thu kết qu tương tự.
(e) bước 3, kết ta b hòa tan, dung dch chuyn sang màu xanh thm do to thành phức đồng glucozơ.
S nhận định đúng là
A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.
Câu 42. Cho các dung dịch: FeCl
3
, AgNO
3
, ZnSO
4
, HNO
3
loãng. S dung dch phn ng được vi kim
loi Cu
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 43. Cho các tơ sau: tơ olon, visco, xenlulozơ axetat, tơ capron, nilon-6,6. S tơ chứa nguyên t N là
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 44. Chất nào sau đây là chất béo?
A. (C
15
H
31
COO)
3
C
3
H
5
. B. C
17
H
35
COOCH
3
. C. (CH
3
COO)
3
C
3
H
5
. D. C
3
H
5
COOCH
3
.
Câu 45. Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit stearic triglixerit X tỉ lệ mol tương ng 5: 3: 2. Cho m
gam E tác dụng hết với dung dịch NaOH (dùng dư 25% so với lượng phản ứng), thu được hỗn hợp rắn Y
gồm ba cht (trong đó natri stearat chiếm a% về khối lượng). Mt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E
cần dùng 3,665 mol O
2
thu được 2,58 mol CO
2
. Giá trị của a
A. 34,725%. B. 35,052%. C. 62,097%. D. 31,436%.
Câu 46. Este nào sau đây phản ng với NaOH thu được mui CH
3
COONa?
A. C
2
H
5
COOCH
3
. B. CH
3
COOCH
3
. C. HCOOC
2
H
5
. D. C
2
H
3
COOCH
3
.
Câu 47. Hai chất E F là đồng phân cấu tạo của nhau. Đốt cháy hoàn toàn E (no, mạch hở, M
E
< 180),
thu được số mol CO
2
bằng với số mol O
2
đã tham gia phản ứng. Từ E, F thực hiện sơ đồ phản ứng sau:
(1) E + H
2
O
0
24
H SO ,t
X + Y
(2) F + H
2
O
0
24
H SO ,t
⎯⎯
X + Z + T
Biết: E, F chỉ chứa chức este trong phân tử. Y, T đều là ancol trong đó chỉ có Y hòa tan được Cu(OH)
2
.
Cho các phát biểu sau:
(a) T tan vô hạn trong nước.
(b) X tham gia phản ứng tráng bạc.
(c) E là este no, ba chức, mạch hở.
(d) Có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn chất F.
(e) Sục khí propilen vào dung dịch KMnO
4
, thu được chất hữu cơ Y.
Số phát biểu đúng là
A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.
Mã đề 110 Trang 2/4
Câu 48. Cho 0,1 mol GluAla tác dụng với dung dịch KOH dư, đun nóng. Sau khi c phn ứng xy
ra hoàn toàn, số mol KOH đã phản ứng là
A. 0,2 mol. B. 0,3 mol. C. 0,1 mol. D. 0,4 mol.
Câu 49. Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?
A. Fe
3+
. B. Cu
2+
. C. Mg
2+
. D. Al
3+
.
Câu 50. Cho 1,18 gam hỗn hợp gồm P, S C vào dung dịch chứa 0,3 mol HNO
3
đặc (đun nóng), thu được
0,26 mol hỗn hợp khí X (gồm CO
2
, NO
2
) và dung dịch Y. Hấp thụ X vào dung dịch Ba(OH)
2
dư, thu được
3,94 gam kết tủa. Cho 100 ml dung dịch gồm NaOH 1M KOH 1M vào Y, thu được dung dịch Z. Cô cạn
Z, thu được m gam hỗn hợp rắn khan. Giá trị của m là
A. 12,72. B. 13,80. C. 11,10. D. 10,92.
Câu 51. Chất nào sau đây không có tính lưỡng tĩnh?
A. AlCl
3.
B. Al(OH)
3
. C. NaHCO
3
. D. Al
2
O
3
.
Câu 52. Cho các phát biểu sau:
(a) Dầu ăn và mỡ động vật có chứa nhiều triglixerit.
(b) Giấm ăn được sử dụng để làm giảm mùi tanh của cá.
(c) Nước ép quả nho chín có phản ứng tráng bạc.
(d) Tơ tằm bền trong môi trường axit và môi trường kiềm.
(đ) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn hơn cao su thường.
Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
Câu 53. Cho hỗn hợp gồm 2,34 gam Al và m gam Fe vào dung dịch chứa Cu(NO
3
)
2
0,8M và AgNO
3
1M.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu đuợc dung dịch X và hỗn hợp rắn Y. Cho toàn bộ Y vào dung
dịch HCl dư thu được 1,792 lít khí H
2
(đktc) và 23,88 gam rắn không tan. Giá trị của m là
A. 7,84. B. 5,88. C. 8,12. D. 3,64.
Câu 54. Để bo v v tàu bin bằng thép người ta thường gn v tàu (phần ngoài ngâm dưới nước) nhng
tm kim loi nào sau?
A. Sn. B. Zn. C. Cu. D. Pb.
Câu 55. Polime nào sau đây có cấu trúc mng không gian?
A. Cao su buna - S. B. Amilopecin. C. Nhựa bakelit. D. Tơ tằm.
Câu 56. Chất nào sau đây phản ng dung dch NaOH to khí H
2
?
A. AlCl
3
. B. Al(OH)
3
. C. Al
.
D. NaHCO
3
.
Câu 57. Hòa tan hết 5,76 gam hỗn hợp rắn X gồm Al và Al
2
O
3
trong dung dịch HCl loãng dư, thu được
3,36 lít khí H
2
(đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được lượng muối khan là
A. 26,70 gam. B. 16,02 gam C. 24,03 gam. D. 21,36 gam
Câu 58. Axetilen thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?
A. Ankin. B. Ankan. C. Ankađien. D. Anken.
Câu 59. Alanin không phn ng vi chất nào sau đây?
A. NaCl. B. NaOH. C. CH
3
OH. D. HCl.
Câu 60. Dung dch X cha Na
2
CO
3
NaOH. Dung dch Y cha Ca(HCO
3
)
2
0,25M NaHCO
3
0,25M.
Trộn X Y thu được 4 gam kết ta 360 ml dung dch Z. Nh t t tng git dung dch HCl 1M vào
360 ml Z, s ph thuc s mol khí vào th tích dung dịch HCl được mô t như đồ th hình bên:
Coi th tích dung dịch không đổi, các phn ng xy ra hoàn toàn. Nồng độ NaOH trong dung dch X là
A. 0,4M. B. 0,5M. C. 0,2M. D. 0,1M.
Mã đề 110 Trang 3/4
Câu 61. Phản ứng hóa học nào sau đây không có phương trình ion thu gọn: H
+
+ OH
-
→ H
2
O?
A. 2HNO
3
+ Ca(OH)
2
→ Ca(NO
3
)
2
+ 2H
2
O. B. 2KOH + H
2
SO
4
K
2
SO
4
+ 2H
2
O.
C. Fe(OH)
2
+ 2HCl → FeCl
2
+ 2H
2
O. D. HCl + NaOH → NaCl + H
2
O.
Câu 62. S nguyên t cacbon trong phân t saccarozo là
A. 11. B. 6. C. 12. D. 22.
Câu 63. Chia hỗn hợp X gồm Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
, FeO, Fe(OH)
3
FeCO
3
thành hai phần. Hòa tan phần một
bằng 210 ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ), thu được 0,02 mol khí và dung dịch Y, cô cạn Y, thu được hỗn
hợp muối Z. Cho phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch H
2
SO
4
(đặc, nóng), thu được 0,1 mol hỗn hợp
khí T gồm CO
2
SO
2
(sản phẩm khử duy nhất của S
+6
) tỉ khối so với H
2
bằng 28. Biết các phản ứng
xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của FeCl
2
có trong Z là
A. 60,98%. B. 39,02%. C. 28,10%. D. 71,90%.
Câu 64. Nh dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X ta thu được kết ta trng. Cht tan trong dung dch
X là
A. AlCl
3
. B. Ca(HCO
3
)
2
. C. Zn(NO
3
)
2
. D. CuSO
4
.
Câu 65. Natri hidrocacbonat có nhiu ng dng trong thc tế như dùng làm thuốc cha bệnh đau dạ dy,
làm bt n. Công thc phân t Natri hidrocacbonat là
A. NaHSO
3
. B. Na
2
CO
3
. C. NaHCO
3
. D. NaNO
3.
Câu 66. Chất nào sau đây không dùng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời?
A. NaNO
3
. B. Ca(OH)
2
. C. NaOH. D. Na
2
CO
3
.
Câu 67. Điều nhận định nào sau đây là đúng?
A. Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước ở điều kiện thường.
B. Kim loại Na khử được Cu
2+
trong dung dịch thành Cu.
C. Nước mềm là nước chứa nhiều ion cation Ca
2+
và Mg
2+
.
D. Kim loại Li có khối lượng riêng nhỏ hơn khối lượng riêng của nước.
Câu 68. Kim loại nào sau đây do nht?
A. Ag. B. Cu. C. Au. D. Al.
Câu 69. Polime nào sau đây thuộc loại tơ?
A. Poli(vinyl axetat). B. Poliacrilonitrin.
C. Polietilen. D. Poliisopren.
Câu 70. điều kiện thường, Amin nào sau đây ở trng thái lng?
A. Etylamin. B. Phenyl amin. C. Trimetyl amin. D. Đimetyl amin.
Câu 71. Đốt cháy este nào sau đây thu được mol CO
2
bằng mol H
2
O?
A. HCOOC
2
H
3
. B. C
2
H
5
COOC
2
H
3
. C. HCOOC
3
H
5
. D. CH
3
COOC
2
H
5
.
Câu 72. X và Yhai cacbohiđrat. X chất rắn, dạng bột định hình, màu trắng, không tan trong nước
lạnh. Y là loại đường phổ biến nhất, có trong nhiều loài thực vật, có nhiều nhất trong cây mía, củ cải đường
và hoa thốt nốt. Tên gọi của X, Y lần lượt là:
A. tinh bột và glucozơ. B. tinh bột và saccarozơ.
C. xenlulozơ và saccarozơ. D. saccarozơ và fructozơ.
Câu 73. Để khử khuẩn ta nên rửa tay nhiều lần bằng xà phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn có pha thành
phần chất X. Trong công nghiệp, chất X có thể pha chế thêm vào xăng để tạo ra nhiêu liệu xăng sinh học
E5. Chất X
A. Metanol. B. Axit axetic. C. Glixerol. D. Etanol.
Câu 74. Thc hin các thí nghim sau:
(a) Sc t t khí CO
2
đến dư vào dung dịch Ba(OH)
2
.
(b) Cho NaHCO
3
vào dung dch Ca(OH)
2
.
(c) Cho MgCl
2
vào dung dch NaHCO
3
.
(d) Đun nóng nước cng tm thi.
(e) Cho dung dch NH
3
vào dung dch AlCl
3
.
Sau khi các phn ng kết thúc, s thí nghiệm thu được kết ta là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 75. Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic hai chức, một este đơn chứcmột este hai chức (trong phân
tử mỗi chất chỉ chứa một loại nhóm chức). Đốt cháy hoàn toàn 24,34 gam X bằng lượng oxi vừa đủ, thu
được 37,84 gam CO
2
và 8,1 gam H
2
O. Nếu đun nóng 24,34 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được
hỗn hợp Y gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và hỗn hợp Z gồm các

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa lần 1 trường THPT Kiến Thụy, Hải Phòng

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa lần 1 trường THPT Kiến Thụy, Hải Phòng để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được xây dựng tương tự như cấu trúc đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo, thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa trường Kiến Thụy

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41C51A61C71D
42C52D62C72B
43B53C63A73D
44A54B64B74B
45A55C65C75D
46B56C66A76C
47C57D67D77D
48B58A68C78B
49A59A69B79C
50B60B70B80C
Đánh giá bài viết
1 49
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm