Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Trường Chuyên Bắc Ninh lần 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT BẮC NINH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi 04 trang)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2020 LẦN 2
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1: Kim loại nào sau đây không tan trong ớc nhiệt độ thường?
A. K.
B. Cu.
C. Na.
D. Ba.
Câu 2: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?
B. Polisaccarit.
C. Poli(vinyl clorua).
D. Nilon-6,6.
Câu 3: điều kiện thường, nhôm b bốc cháy khi tiếp c với
A. H
2
O.
B. khí Cl
2
.
C. dung dịch NaOH.
D. khí O
2
Câu 4: điều kiện thường, nhôm b bốc cháy khi tiếp c với
A. Quá trình đốt nhiên liệu trong động ô tô.
B. Quá trình đun nấu, đốt ởi trong sinh hoạt.
C. Quá trình đột nhiên liệu trong cao.
D. Quá trình quang hợp của cây xanh.
Câu 5: Trong các kim loại: Al, Mg, Fe Cu, kim loại tính khử mạnh nhất
A. Cu.
B. Fe.
C. Al.
D. Mg.
Câu 6:
Dung dịch chất o sau đây không làm quỳ tím chuyển màu?
A. Etylamin.
B. Metylamin.
C. Trimetylamin.
D. Anilin.
Câu 7: Kim loại Al bị thụ động bởi dung dịch
A. HNO
3
đặc, nguội.
B. H
2
SO
4
loãng.
C. HCl loãng.
D. HCl đặc, nguội.
Câu 8:
Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic axit propionic
A. metyl propionat.
B. propyl propionat.
C. propyl fomat.
D. metyl axetat.
Câu 9: Chất o sau đây vừa phản ng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?
A. Al
2
(SO
4
)
3
. B. AlCl
3
. C. Al
2
O
3
.
D. NaAlO2.
Câu 10: Sục khí CO2 vào lượng dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa màu
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. trắng xanh. B. xanh thẫm. C. trắng.
D. nâu đen.
Câu 11:
Hiđroxit nào sau đây không tan trong nước điều kiện thường?
A. KOH. B. Ba(OH)2. C. NaOH. D. Cu(OH)2.
Câu 12: Cho 27 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với ợng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
,
thu được m gam Ag. Giá trị của m
A. 43,2. B. 32,4. C. 21,6. D. 16,2
Câu 13: Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu thu được hỗn hợp khí CO
2
hơi nước
t lệ mol 1:1. Chất này thể lên men rượu. Chất đó là chất nào trong c chất sau ?
A. Axit axetic. B. Glucozơ. C. Fructozơ.
D. Saccarozơ.
Câu 14: Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại ớc cứng này có hòa
tan những hợp chất nào sau đây?
A. Mg(HCO
3
)
2
, CaCl
2
. B. Ca(HCO
3
)
2
, Mg(HCO
3
)
2
.
C. MgCl2, CaSO4. D. Ca(HCO3)2, MgCl2.
Câu 15: S nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ
A. 8. B . 10. C. 11.
D. 9.
Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 3,9 gam K kim loại vào nước , thu được V lít khí H
2
(ở đktc).
Giá trị của V
A. 4,48. B. 3,36. C. 1,12. D. 2,24.
Câu 17: phòng hóa hoàn toàn 11,1 gam este CH
3
COOCH
3
bằng dung dịch NaOH 1M
(đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng
A. 150ml. B. 200ml. C. 300ml. D. 250ml
Câu 18: Công thức của nhôm hiđroxit
A. Al(OH)3. B. Al2O3. C. AlCl3. D. NaAlO2.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Phản ng thủy phân este trong dung dịch kiềm còn được gọi phản ứng phòng hóa.
B. Glucozơ chất rắn, tinh thể không màu, không tan trong ớc.
C. Dung dịch alanin m qu tím chuyển màu xanh.
D. Phân tử Gly-Ala phản ng màu biurê.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 20: Cho khí CO dư qua ống đựng m gam Fe
2
O
3
nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra
hoàn toàn, thu được 8,4 gam Fe. Giá trị của m
A. 24,0. B. 16,0. C. 8,0.
D. 12,0.
Câu 21: Cho các đặc điểm, tính chất: (1) chất rắn kết tình, không màu, (2) vị ngọt, dễ tan
trong nước, (3) phản ứng tráng bạc, (4) khả năng hòa tan Cu(OH)
2
tạo dung dịch màu
xanh lam, (5)
đốt cháy hoàn toàn bằng O
2
, thu được số mol CO
2
bằng số mol H
2
O. Số đặc điểm,
tính chất đúng với cả glucozơ, fructozơ saccarozơ
A. 3. B . 5. C. 4. D. 2.
Câu 22: Cho m gam hỗn hợp X gồm C S tác dụng với lượng dung dịch HNO
3
đặc, nóng,
thu được hỗn hợp khí Y gồm NO
2
CO
2
thể tích 3,584 lít. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng
dung dịch nước vôi trong thu được 25m/7 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Giá trị của m
A. 0,65 . B. 0,56. C. 0,64.
D. 0,60.
Câu 23: Để hoà tan hoàn toàn m gam Al
2
O
3
cần dùng tối thiểu 30 ml dung dịch NaOH 1M.
Giá trị của m
A. 3,06. B. 1,02. C. 2,04. D. 1,53.
Câu 24: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Nhôm bền trong môi trường không khí nước do có màng oxit Al
2
O
3
bền bảo vệ.
B. Na
2
CO
3
nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh.
C. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của các kim loại kiềm giảm
dần.
D. nhiệt độ thường, tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước.
Câu 25: Cho phản ứng hóa học: NaOH + HCl NaCl + H
2
O. Phản ứng hóa học nào sau đây
cùng phương trình ion rút gọn với phản ứng trên?
A. Fe(OH)
2
+ 2HCl FeCl
2
+ H
2
O.
B. NH
4
Cl + NaOH NaCl + NH
3
+ H
2
O
C. KOH + HNO
3
KNO
3
+ H
2
O.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Trường Chuyên Bắc Ninh lần 2 được VnDoc.com tổng hợp, biên soạn đáp án kèm hướng dẫn giải chi tiết. Cấu trúc đề thi đưa ra vẫn bám sát nội dung đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT đưa ra trước đó. Đề thi đảm bảo đủ 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài thi 50 phút. 

Để tải Đề thi thử THPT 2020 môn Hóa vui lòng kéo xuống ấn link tải về

Hy vọng với các đề minh họa cũng như đề thi thử được đưa ra giúp các em có thể ôn luyện tốt chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia quan trọng sắp tới.

Mời các bạn tham khảo nội dung Đề thi thử Hóa THPT 2020 chi tiết dưới đây:

1. Đáp án Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Chuyên Bắc Ninh

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Chuyên Bắc Ninh lần 2

2. Hướng dẫn giải Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Chuyên Bắc Ninh

Câu 8: Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là

A. metyl propionat.

B. propyl propionat.

C. propyl fomat.

D. metyl axetat.

Hướng dẫn giải

{C_2}{H_5}COOH\; + \;C{H_3}OH\overset{H^{+ } ,t^{\circ } }{\rightleftharpoons} \;{C_2}{H_5}COOC{H_3}\; + {H_2}O

Câu 9: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?

A. Al2(SO4)3.

B. AlCl3.

C. Al2O3.

D. NaAlO2.

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l} A{l_2}{O_3}\; + \;6HCl\; \to \;2AlC{l_3} + 3{H_2}O\\ A{l_2}{O_3}\; + 2NaOH \to 2NaAl{O_2} + {H_2}O \end{array}

Câu 10: Sục khí CO2 vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa có màu

A. trắng xanh.

B. xanh thẫm.

C. trắng.

D. nâu đen.

Hướng dẫn giải

C{O_{2\;}} + \;Ba{(OH)_2} \to \;BaC{O_3} \downarrow + {H_2}O

Câu 12: Cho 27 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 43,2 .

B. 32,4.

C. 21,6.

D. 16,2

Hướng dẫn giải

nAg = 2nGlu = 0,3 => m = 32, 4gam

Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 3,9 gam K kim loại vào nước dư, thu được V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 4,48.

B. 3,36.

C. 1,12.

D. 2,24.

Hướng dẫn giải

nH2 = 1/2nK = 0,05 mol => V = 0,05 .22,4 = 1,12 lít

Câu 17: Xà phòng hóa hoàn toàn 11,1 gam este CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là

A. 150ml.

B. 200ml.

C. 300ml.

D. 250ml

Hướng dẫn giải

nNaOH = nCH3COOCH3 = 0,15 mol => V = 150 ml

Câu 20: Cho khí CO dư qua ống đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,4 gam Fe. Giá trị của m là

A. 24,0.

B. 16,0.

C. 8,0.

D. 12,0.

Hướng dẫn giải

BTE: nFe2O3 = 1/2 nFe = 0,075 mol => m = 12 gam

Câu 21: Cho các đặc điểm, tính chất: (1) chất rắn kết tình, không màu, (2) vị ngọt, dễ tan trong nước, (3) có phản ứng tráng bạc, (4) có khả năng hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam, (5) đốt cháy hoàn toàn bằng O2, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Số đặc điểm, tính chất đúng với cả glucozơ, fructozơ và saccarozơ là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 2.

Hướng dẫn giải

Các đặc điểm, tính chất đúng với cả glucozơ, fructozơ và saccarozơ là: (1) chất rắn kết tình, không màu, (2) vị ngọt, dễ tan trong nước, (4) có khả năng hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam

Câu 22: Cho m gam hỗn hợp X gồm C và S tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 đặc, nóng, thu được hỗn hợp khí Y gồm NO2 và CO2 có thể tích 3,584 lít. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được 25m/7 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 0,65.

B. 0,56.

C. 0,64.

D. 0,60.

Hướng dẫn giải

Đặt a; b là số mol của C; S => nCO2 = a, nNO2 = 0,16 - a

BTe: 4a + 4b = 0,16 - a

nCaCO3 = a = 0,25.(12a + 32b)/7 => a = 0,02 mol ; b = 0,01 mol => m = 0,56 gam

Câu 23: Để hoà tan hoàn toàn m gam Al2O3 cần dùng tối thiểu 30 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

A. 3,06.

B. 1,02.

C. 2,04.

D. 1,53.

Hướng dẫn giải

nAl2O3 = 1/2nNaOH = 0,015 mol => 1,53 gam

Câu 25: Cho phản ứng hóa học: NaOH + HCl → NaCl + H2O. Phản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion rút gọn với phản ứng trên?

A. Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + H2O.

B. NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

C. KOH + HNO3 → KNO3 + H2O.

D. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O.

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l} NaOH\; + \;HCl \to \;NaCl + {H_2}O < = > {H^ + } + O{H^ - } \to {H_2}O\\ A:Fe{(OH)_2}\; + \;2{H^ + }\; \to \;F{e^{2 + }} + 2{H_2}O\\ B: N{H_4}^ + O{H^ - } \to 2N{H_3} + {H_2}O\\ C:{H^ + } + O{H^ - } \to {H_2}O\\ D:O{H^ - } + HC{O_3}^ - \to C{O_3}^{2 - } + {H_2}O \end{array}

.......................

(Hướng dẫn giải được VnDoc cập nhật TRONG FILE TẢI VỀ, vui lòng Theo dõi bài viết/ Tải tài liệu để nhận đầy đủ nội dung và đáp án Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Trường Chuyên Bắc Ninh lần 2)

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Trường Chuyên Bắc Ninh lần 2 được VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc cùng đáp án và phần hướng dẫn giải chi tiết. Đề thi lần 2 của trường Chuyên Bắc Ninh được thầy cô VnDoc đánh giá là nhiều câu hỏi hay và khó. Đặc biệt bài tập hình được Chuyên Bắc Ninh đưa vào đề thi thử lần 2 này khá hay. Vẫn đáp ứng đủ các dạng bài tập trong ôn thi THPT Quốc gia

Mời các bạn tham khảo thêm một số đề thi thử mới nhất 2020:

Nhìn chung, Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Trường Chuyên Bắc Ninh lần 2 khó hơn với lần 1, đòi hỏi các bạn học sinh phải thật chắc kiến thức vận dụng tốt. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.067
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Hóa khối B Xem thêm