Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa trường Đại học Quốc gia Hà Nội lần 2

Trang 1/5 mã đề 368
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐHQGHN
(Đề thi gồm 05 trang)
KỲ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC NĂM 2020
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian phát đề
H, tên thí sinh: ……………………………………………
S báo danh: ..........................................................................
* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca =
40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
……………………………………………………….
u 1: Nhdung dịch iot vào lát cắt ngang của quchuối xanh, thấy màu của dung dịch iot chuyn thành
u nào sau đây ?
A. xanh tím. B. vàng. C. trắng. D. nâu đỏ.
Câu 2: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất?
A. Cs. B. Li. C. Na. D. K.
Câu 3: Chất béo thành phần chính trong dầu thực vật mỡ động vật. Trong số các chất sau đây,
chất nào là chất béo ?
A. C
17
H
35
COOC
3
H
5
. B. (C
17
H
33
COO)
2
C
2
H
4
. C. CH
3
COOC
6
H
5
. D. (C
15
H
31
COO)
3
C
3
H
5
.
Câu 4: Kim loại X được dùng để chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp, dùng làm chất trao đổi
nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân, làm xúc tác cho phản ứng tạo cao su buna. X là
A. Li. B. Ca. C. Al. D. Na.
Câu 5: Cho dung dịch Ba(OH)
2
vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu trắng Y, biết Y tan trong
dung dịch axit clohiđric. Chất X là
A. Na
2
SO
4
. B. FeCl
3
. C. Ca(HCO
3
)
2
. D. Cu(NO
3
)
2
.
Câu 6: Tiến hành lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu được là
A. 138 gam. B. 276 gam. C. 184 gam. D. 92 gam.
Câu 7: Phèn chua được dùng nhiều trong công nghiệp nhuộm vải, làm sạch nước ở các vùng ngập lụt.
Công thức hóa học của phèn chua có dạng là K
2
SO
4
.X
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O. Kim loại X là
A. Fe. B. Al. C. Cr. D. Ni.
Câu 8: Chất nào sau đây không phản ứng với NaOH trong dung dịch ?
A. Gly-Ala. B. Glyxin. C. Metyl fomat. D. Metylamin.
Câu 9: Sắt(II) hiđroxit nguyên chất là cht rn, màu trắng hơi xanh, không tan trong nưc. Công thc
ca st(II) hiđroxit là
A. Fe(OH)
2
. B. Fe
3
O
4
. C. Fe(OH)
3
. D. FeO.
Câu 10: Cho 8,8 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến khi phản
ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít khí H
2
(đktc) và m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 19,05. B. 19,45. C. 8,4. D. 20,25.
Câu 11: Fructozơ chất rắn kết tinh, tan tốt trong nước rất ngọt. Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Dạng mạch hở, fructozơ có 5 nhóm –OH và 1 nhóm xeton.
B. Fructozơ có phản ứng tráng gương.
C. Fructozơ oxi hóa được H
2
(xt Ni,t
0
).
D. Fructozơ làm mất màu dung dịch brom.
Mã đề: 368
Trang 2/5 mã đề 368
Câu 16: Phương trình hóa học nào sau đây có phương trình ion rút gn là: H
+
+ OH
-
→ H
2
O
A. 2HCl + Ba(OH)
2
→ BaCl
2
+ 2H
2
O. B. Ba(OH)
2
+ H
2
SO
4
→ BaSO
4
+ 2H
2
O.
C. KHCO
3
+ KOH → K
2
CO
3
+ H
2
O. D. CH
3
COOH + NaOH→ CH
3
COONa + H
2
O.
Câu 17: Cho i mu đất đèn bằng ht ngô vào ng nghim X cha sn 2 ml nước. Đậy nhanh X bng nút
ng dn khí gp khúc sc o ng nghim Y cha 2 ml dung dch Br
2
. Hin tượng xy ra trong ng
nghim Y
A. dung dch Br
2
b nht u B. có kết ta màu vàng. C. kết ta u xanh. D. kết ta u trng.
Câu 18: Mang thy phân este X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được natri acrylat ancol
metylic. Công thc cu to thu gn ca X
A. CH
3
COOC
2
H
3
. B. C
2
H
3
COOC
2
H
5
. C. C
2
H
5
COOCH
3
. D. C
2
H
3
COOCH
3
.
Câu 19: Dung dịch nào được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu ?
A. Ca(OH)
2
B. HCl C. Na
2
CO
3
D. Ca(HCO
3
)
2
Câu 20: Cho 0,1 mol Ala-Lys tác dụng với dung dịch HCl dư, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra
hoàn toàn, số mol HCl đã phản ứng là
A. 0,2. B. 0,1. C. 0,4. D. 0,3.
Câu 21: Cho 6,88 gam hỗn hợp X gồm bột Mg MgO o dung dịch HCl dư, khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn thu được dung dịch Y thoát ra 2,688 t k (đo đktc). Khối lượng muối khan có trong
dung dịch Y là
A. 20,9 gam. . B. 4,0 gam. C. 19,0 gam. D. 11,4 gam
Câu 22: Cho dung dịch HCl lần lượt tác dụng với các chất sau: Al
2
O
3
, Fe(NO
3
)
2
, CuS, MgCO
3
. Số
trường hợp xảy ra phản ứng là
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 23: Cho 0,02 mol amino axit X phản ứng vừa đủ với 20 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung
dịch Y. Thêm 50 ml dung dịch NaOH 1M o Y, thu được dung dịch Z (có NaOH). cạn dung
dịch Z thu được 3,79 gam chất rắn. X là
A. Glyxin. B. Valin. C. Alanin. D. Axi glutamic
Câu 15: Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ sau:
Chất rắn X trong thí nghiệm trên là chất nào trong số các chất sau?
A. NaCl. B. NH
4
NO
2
.
C. Na
2
CO
3
. D. NH
4
Cl.
Câu 12: Nhận xét nào sau đây đúng ?
A. Phenyl fomiat không tham gia phản ứng tráng bạc.
B. Metyl amin không làm đổi màu quỳ tím ẩm.
C. Glyxylvalin có chứa hai nguyên tử O trong phân tử.
D. Triolein thủy phân cả trong môi trường axit và bazơ.
Câu 13: Cho 20,55 gam Ba vào lượng dung dịch MgSO
4
. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn,
thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 34,95. B. 43,65. C. 3,60. D. 8,70.
Câu 14: Axit axetic nồng độ 5,0% được dùng làm gia vị (Giấm ăn). Công thức phân tử của axit
axetic là
A. C
2
H
6
O
2
B. C
2
H
6
O C. C
2
H
4
O
2
D. C
2
H
4
O
Trang 3/5 mã đề 368
Câu 24: Có các phát biểu sau:
(a) Mọi este khi xà phòng hóa đều tạo ra muối và ancol.
b) Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa các aminoaxit là liên kết peptit.
(c) Tơ tằm, xenlulozơ các polime thiên nhiên.
(d) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau.
(e) Amilozơ và amilopectin là hai loại polisaccarit cấu tạo nên tinh bột.
Số phát biểu đúng
A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.
Câu 25: Cho m gam bột Fe vào dung dịch CuSO
4
dư, sau khi phản ng xảy ra hoàn toàn thu được 28,8
gam Cu. Giá trị của m là
A. 25,2. B. 12,6. C. 16,8. D. 50,4.
Câu 26: Cho các phát biểu sau
(1) Thành phần chính của quặng đolomit là CaCO
3
.MgCO
3
.
(2) Các kim loại kiềm đều có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối.
(3) Na
2
CO
3
là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh.
(4) Thạch cao nung (CaSO
4
.2H
2
O) được dùng để bó bột, đúc tượng.
Số nhận xét đúng là
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 27: Hỗn hợp M gồm metyl fomiat, xenlulozơ saccarozơ. Đốt cháy hoàn toàn m gam M cần
dùng vừa đủ 0,54 mol O
2
, thì thu được CO
2
và 0,49 mol H
2
O. Giá trị của m là
A. 13,6. B. 15,3. C. 6,7. D. 8,9.
Câu 28: Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol hai
muối natri stearat, natri oleat. Khi đốt cháy m gam X cần dùng a mol O
2
thu được H
2
O 9,12 mol
CO
2
. Mặt khác, m gam X tác dụng hoàn toàn với Br
2
dư, thấy có 0,32 mol Br
2
phản ứng.
Giá trị của a là
A. 13,04 B. 8,25 C. 12,88 D. 13,36
Câu 29: Hai khí không màu X, Y, biết rằng trong điều kiện thích hợp X tác dụng với Y thu được đơn
chất Z. Còn khi cho X hoặc Y vào dung dịch nước brom đều thấy dung dịch này mất màu. Cho X vào
dung dịch nước vôi trong dư thấy có kết tủa trắng. Hai khí X, Y lần lượt
A. Cl
2
và C
2
H
4
. B. CO
2
và H
2
. C. H
2
S và Cl
2
. D. SO
2
và H
2
S.
Câu 30: Điện phân điện cực trơ dung dịch có a mol Cu(NO
3
)
2
với thời gian 2 giờ cường độ dòng điện
1,93A, thu được dung dịch X màu xanh. Thêm 10,4 gam Fe vào X, phản ứng hoàn toàn thu được
khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và 8 gam hỗn hợp Y gồm 2 kim loại. Giá trị của a là
A. 0,125. B. 0,15. C. 0,3. D. 0,2.
Câu 31: Hai cht rn X, Y có s mol bng nhau. Tiến hành các thí nghim sau:
Thí nghim 1: Hòa tan X, Y trong dung dch BaCl
2
loãng, dư, thu đưc m
1
gam kết ta.
Thí nghim 2: Hòa tan X, Y trong dung dịch NaOH loãng, dư, thu được m
2
gam kết ta.
Thí nghim 3: Hòa tan X, Y trong dung dch Ba(OH)
2
loãng, dư, thu đưc m
3
gam kết ta.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn; m
2
< m
1
< m
3
; các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp
suất. Hai chất X, Y lần lượt là:
A. Ba(HCO
3
)
2
, NaHCO
3
. B. Ba(HCO
3
)
2
, Na
2
CO
3
. C. Ca(HCO
3
)
2
, NaHCO
3
. D. Ca(HCO
3
)
2
, Na
2
CO
3
.
Câu 32: Cho các phát biểu sau
(1) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.
(2) Các amino axit đều dễ tan trong nước và có vị ngọt.
(3) Dung dịch saccarozơ vừa có phản ứng thủy phân vừa hòa tan Cu(OH)
2
ở điều kiện thường.
(4) Ở điều kiện thường metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa Đại học Quốc gia Hà Nội lần 2

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa trường Đại học Quốc gia Hà Nội lần 2 được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo.

Hy vọng thông qua đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa trường ĐH Quốc gia, giúp các bạn học sinh có thêm đề ôn luyện chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia môn Hóa sắp tới. Mời các bạn tham khảo. 

Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa trường Đại học Quốc gia Hà Nội lần 2

1A 2B 3D 4D 5C 6C 7B 8D 9A 10A
11D 12D 13B 14C 15D 16A 17A 18D 19C 20D
21A 22D 23C 24A 25A 26B 27B 28C 29D 30B
31D 32C 33B 34B 35B 36B 37A 38D 39A 40D

Tham khảo một số đề thi thử tốt THPT mới nhất tại đây:

Nhìn chung Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa trường Đại học Quốc gia Hà Nội lần 2  được đánh giá là nhiều câu hỏi khó hơn so với đề thi thử lần 1. Các bạn chú ý ôn tập các dạng bài toán este, thường xuất hiện những câu hỏi nâng cao mức độ 9,10 điểm ở dạng này. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa trường Đại học Quốc gia Hà Nội lần 2, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi thử THPT quốc gia môn Toán, thi thử THPT quốc gia môn Sinh...

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
6 3.767
Sắp xếp theo

Môn Hóa khối B

Xem thêm