Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Sở GD&ĐT Nam Định

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT NAM ĐINH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi 04 trang)
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không k thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: ………………………………………………………
Số báo danh: ………………………………………………………….
Cho biết:
- Nguyên tử khối các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27;
P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag =
108; Ba = 137.
- Các thể tích khí đều đo điều kiện tiêu chuẩn.
Câu 41: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch axit nitric đặc nguội?
A. Cu.
B. Na.
C. Mg.
D. Al.
Câu 42: Khí đinitơ oxit còn gọi khí gây cười, bóng cười. Nếu lạm dụng quá mức khí này thì dẫn tới
trầm cảm thể y tử vong. Công thức hóa học của đinitơ oxit
A. N
2
O
4
.
B. NO
2
.
C. NO.
D. N
2
O.
Câu 43: Oxi chiếm phần trăm về khối lượng cao nhất trong chất nào sau đây?
A. Saccarozơ.
B. Xenlulozơ.
C. Fructozơ.
D. Tinh bột.
Câu 44: Thủy phân este nào sau đây thu được C
2
H
5
OH?
A. Etyl fomat.
B. Metyl axetat.
C. Isopropyl axetat
D. Vinyl fomat.
Câu 45: Trong nước cứng tạm thời chứa thành phần o sau đây?
A. CaCl
2
Mg(HCO3)
2
.
B. CaCl
2
MgSO
4
.
C. Ca(HCO
3
)
2
Mg(HCO
3
)
2
.
D. NaHCO
3
KHCO
3
.
Câu 46: Cho hỗn hợp các kim loại Na, K, Mg, Al, Ba cùng số mol hòa tan vào nước nhiệt độ
thường. Sau phản ứng, chất rắn còn lại thành phần
A. Mg, Al.
B. Mg.
C. Ba.
D. Al.
Câu 47: Kim loại nào sau đây có tính nhiễm từ?
A. Al.
B. Ca.
C. Fe.
D. Na.
Câu 48: Chất X công thức cấu tạo HOOC-CH
2
-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH. Tên gọi của X
đề thi 301
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. Valin.
B. Glyxin.
C. Lysin.
D. Axit Glutamic.
Câu 49: Chất nào sau đây c dụng được dung dịch Brom?
A. Metan.
B. Anilin.
C. Axit Axetic.
D. Fructozơ.
Câu 50: Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Cu(OH)
2
tạo thành dung dịch màu tím?
A. Anbumin.
B. Glixerol.
C. Glucozơ.
D. Gly-Ala.
Câu 51: Chất nào sau đây c dụng được dung dịch AgNO
3
trong NH
3
tạo kết tủa màu vàng?
A. Stiren.
B. Axetilen.
C. Etilen.
D. Andehit axetic.
Câu 52: Nung nóng Fe(OH)
2
trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn nào sau
đây?
A. Fe
2
O
3
.
B. Fe
3
O
4
.
C. FeO.
D. Fe.
Câu 53: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?
A. Mg.
B. Al.
C. K.
D. Fe.
Câu 54: Dung dịch chất nào sau đây không dẫn được điện?
A. C
2
H
5
OH.
B. NaOH.
C. CH
3
COOH.
D. NaCl.
Câu 55: Hidro hóa hoàn toàn Triolein với xúc c thích hợp, thu được chất X. Công thức hóa học của
X
A. C
17
H
35
COOH.
B. (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
.
C. (C
15
H
31
COO)
3
C
3
H
5
.
D. (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
.
Câu 56: Kim loại nào sau đây tác dụng được dung dịch HCl?
A. Ag.
B. Zn.
C. Au.
D. Cu.
Câu 57: Chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl?
A. CaCO
3
.
B. MgSO
4
.
C. Al(OH)
3
.
D. AlCl
3
.
Câu 58: Natri cacbonat được dùng trong nhiều ngành công nghiệp. Công thức của natri cacbonat
A. NH
4
HCO
3
.
B. Na
2
CO
3
.
C. Na
2
SO
4
.
D. NaOH.
Câu 59: Phát biểu đúng
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 60: Kim loại dẫn điện tốt nhất
A. Sắt.
B. Đồng.
C. Bạc.
D. Vàng.
Câu 61: Cho các phát biểu sau:
(a) điều kiện thường, tất cả kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước.
(b) Cho Na vào dung dịch CuSO
4
, thu được khí không màu kết tủa màu nâu đỏ.
(c) Al(OH)
3
tính chất lưỡng tính tính khử.
(d) Nhôm bền trong không khí do lớp màng oxit (Al
2
O
3
) bảo vệ.
(e) Để làm mềm nước cứng nh cửu, người ta dùng Na
2
CO
3
hoặc Na
3
PO
4
.
(f) Để bảo quản kim loại kiềm, người ta ngâm trong dầu hỏa.
Số phát biểu đúng
A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 62: Cho m gam Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO
3
dư, thu được 2,16 gam kim loại Ag.
Giá trị của m
A. 1,28.
B. 0,32.
C. 0,64.
D. 1,92.
Câu 63: Hỗn hợp X gồm phenyl axetat, metyl benzoat, etyl axetat, điphenyl oxalat glixerol
triaxetat. Thủy phân hoàn toàn 44,28 gam X trong dung dịch NaOH (dư, đun nóng), 0,5 mol NaOH
phản ứng, thu được m gam hỗn hợp muối 13,08 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho toàn bộ Y tác
dụng với Na dư, thu được 2,688 lít H
2
. Giá trị của m
A. 46,7 gam.
B. 48,86 gam.
C. 51,02 gam.
D. 59,78 gam.
Câu 64: Cho các phát biểu sau:
(a) Cho etyl axetat vào dung dịch NaOH, đun nóng thu được dung dịch đồng nhất.
(b) Thủy phân hoàn toàn saccarozo trong môi trường kiềm, thu được hai loại monosaccarit.
(c) Muối mononatri glutamat được s dụng làm bột ngọt (mì chính).
(d) Trùng hợp etyl metacrylat, thu được thủy tinh hữu cơ.
(e) Tất cả tổng hợp đều được điều chế bằng phản ng trùng ngưng.
(f) Chất béo rắn nặng hơn nước không tan trong nước.
Số phát biểu đúng
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Câu 65: Hòa tan hết hỗn hợp Fe
2
O
3
Cu cùng số mol vào dung dịch HCl dư, thu được dung dịch
X. Chất nào sau đây không tác dụng với X ?
A. NaOH.
B. NaNO
3
.
C. Ag.
D. HNO
3
.
Câu 66: Cho các sau: tằm, nitron, visco, tơ lapsan, nilon-6,6 nilon-6. Số hóa học

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Sở GD&ĐT Nam Định được VnDoc.com tổng hợp, biên soạn đáp án. Đề thi đưa ra dựa trên cấu trúc đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT đã đưa ra trước đó. Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, với thời gian làm bài 50 phút.

Để tải Đề thi thử THPT 2020 môn Hóa vui lòng kéo xuống ấn link tải về

Hy vọng với các đề minh họa cũng như đề thi thử được đưa ra giúp các em có thể ôn luyện tốt chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia quan trọng sắp tới.

Mời các bạn tham khảo nội dung Đề thi Hóa THPT 2020 chi tiết dưới đây:

1. Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Hóa

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa

2. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa

Câu 44: Thủy phân este nào sau đây thu được C2H5OH?

A. Etyl fomat.

B. Metyl axetat.

C. Isopropyl axetat

D. Vinyl fomat.

Hướng dẫn giải

A. HCOOC2H5 + NaOH → HCOONa + C2H5OH

B. CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH

C. CH3COOC3H7 + NaOH → CH3COONa + C3H7OH

D. HCOOCH = CH2 + NaOH → HCOONa + CH3CHO

Câu 46: Cho hỗn hợp các kim loại Na, K, Mg, Al, Ba có cùng số mol hòa tan vào nước dư ở nhiệt độ thường. Sau phản ứng, chất rắn còn lại có thành phần là

A. Mg, Al.

B. Mg.

C. Ba.

D. Al.

Hướng dẫn giải

Na; Ba; K tan trong nước tạo thành dung dịch bazơ, hòa tan hết Al, chất rắn còn lại là Mg

Câu 49: Chất nào sau đây tác dụng được dung dịch Brom?

A. Metan.

B. Anilin.

C. Axit Axetic.

D. Fructozơ.

Hướng dẫn giải

C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr

Câu 51: Chất nào sau đây tác dụng được dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa màu vàng?

A. Stiren.

B. Axetilen.

C. Etilen.

D. Andehit axetic.

Hướng dẫn giải

CH=CH +AgNO3/NH3 →CAg=CAg

Câu 52: Nung nóng Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn nào sau đây?

A. Fe2O3.

B. Fe3O4.

C. FeO.

D. Fe.

Hướng dẫn giải

Fe(OH)2 + O2 → Fe2O3 + 4H2O

Câu 55: Hidro hóa hoàn toàn Triolein với xúc tác thích hợp, thu được chất X. Công thức hóa học của X là

A. C17H35COOH.

B. (C17H33COO)3C3H5.

C. (C15H31COO)3C3H5.

D. (C17H35COO)3C3H5.

Hướng dẫn giải

(C15H33COO)3C3H5 +3H2 → (C17H35COO)3C3H5

Câu 57: Chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl?

A. CaCO3.

B. MgSO4.

C. Al(OH)3.

D. AlCl3.

Hướng dẫn giải

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O

Al(OH)3 + HCl → AlCl3 + H2O

Câu 61: Cho các phát biểu sau:

a) Ở điều kiện thường, tất cả kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước.

b) Cho Na vào dung dịch CuSO4, thu được khí không màu và kết tủa màu nâu đỏ.

c) Al(OH)3 có tính chất lưỡng tính và tính khử.

d) Nhôm bền trong không khí là do có lớp màng oxit (Al2O3) bảo vệ.

e) Để làm mềm nước cứng vĩnh cửu, người ta dùng Na2CO3 hoặc Na3PO4.

f) Để bảo quản kim loại kiềm, người ta ngâm trong dầu hỏa.

Số phát biểu đúng là

A. 5.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Hướng dẫn giải

(a) sai: Be không phản ứng

(b) sai: khí không màu H2 và kết tủa xanh Cu(OH)2

(c) sai: không có tính khử

(d) đúng

(e) đúng: tạo MCO3 và M3(PO4)2 kết tủa

(g) đúng

Câu 62: Cho m gam Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được 2,16 gam kim loại Ag. Giá trị của m là

A. 1,28.

B. 0,32.

C. 0,64.

D. 1,92.

Hướng dẫn giải

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

0,01                                      0,02 mol

=> mCu = 0,64 gam

Câu 63: Hỗn hợp X gồm phenyl axetat, metyl benzoat, etyl axetat, điphenyl oxalat và glixerol triaxetat. Thủy phân hoàn toàn 44,28 gam X trong dung dịch NaOH (dư, đun nóng), có 0,5 mol NaOH phản ứng, thu được m gam hỗn hợp muối và 13,08 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho toàn bộ Y tác dụng với Na dư, thu được 2,688 lít H2. Giá trị của m là

A. 46,7 gam.

B. 48,86 gam.

C. 51,02 gam.

D. 59,78 gam.

Hướng dẫn giải

nH2 = 0,12 mol => nCOO-ancol = nOH(Y) = 0,24 mol

nNaOH =nCOO-Ancol + 2nCOO-Phenol = 0,5 mol => nCOO-Phenol = 0,13 mol =nH2O

BTKL: mX + mNaOH = mmuối + mAncol + mH2O => mmuối = 48,86 gam

Câu 64: Cho các phát biểu sau:

a) Cho etyl axetat vào dung dịch NaOH, đun nóng thu được dung dịch đồng nhất.

b) Thủy phân hoàn toàn saccarozo trong môi trường kiềm, thu được hai loại monosaccarit.

c) Muối mononatri glutamat được sử dụng làm bột ngọt (mì chính).

d) Trùng hợp etyl metacrylat, thu được thủy tinh hữu cơ.

e) Tất cả tơ tổng hợp đều được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

f) Chất béo rắn nặng hơn nước và không tan trong nước.

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Hướng dẫn giải

(a) đúng

(b) sai: saccarozơ không bị phân hủy trong kiềm

(c) đúng

(d) sai: trùng hợp metyl metacrylat mới thu được thủy tinh hữu cơ

(e) sai: có thể từ trùng hợp như tơ olon

(f) sai: chất béo nhẹ hơn nước

Câu 66: Cho các tơ sau: tơ tằm, tơ nitron, tơ visco, tơ lapsan, nilon-6,6 và nilon-6. Số tơ hóa học là

A. 3.

B. 6.

C. 4.

D. 5.

Câu 67: Hỗn hợp E gồm các chất hữu cơ mạch hở X (C4H13O6N3) và đipeptit Y (C4H8O3N2). Cho 0,2 mol E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được 4,48 lít (đktc) một khí duy nhất ( làm xanh quỳ tím ẩm) và hỗn hợp chỉ chứa muối của axit oxalic và muối của một aminoaxit. Mặt khác, cho 0,1 mol E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam hỗn hợp chất hữu cơ. Giá trị của m là

A. 26,575.

B. 16,725.

C. 21,225.

D. 42,450.

Hướng dẫn giải

Y là (Gly)2

E + NaOH → (COONa)2 GlyNa khí nên X là: NH4-OOC-COONH3CH2COONH4

nNH3 = 0,2 mol =>nX = 0,1 mol => nY= 0,1

Khi cho 0,1 mol E (gồm nX = nY = 0,05) tác dụng với HCl dư thu được các chất hữu cơ gồm GlyHCl (0,15) và (COOH)2 (0,05) => mchất hữu cơ = 21,225 gam

...................................

(Hướng dẫn giải được VnDoc cập nhật TRONG FILE TẢI VỀ, vui lòng Theo dõi bài viết/ Tải tài liệu để nhận đầy đủ nội dung và đáp án Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Sở GD&ĐT Nam Định)

Trên đây là nội dung Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Sở GD&ĐT Nam Định cùng một phần đáp án được gửi bạn đọc tham khảo. Đề thi được thầy cô VnDoc đánh giá vừa sức với học sinh, có đủ các dạng bài tập thi trong THPT Quốc gia môn Hóa thường gặp.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Có thể thấy, Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Sở GD&ĐT Nam Định không quá khó để có thể đạt được 8 điểm, hi vọng qua đề thi này, các em có thêm tài liệu luyện tập Hóa 12. Có thể các em cùng tham khảo thêm các môn Sinh học 12, Toán Học 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 3.335
Sắp xếp theo

    Môn Hóa khối B

    Xem thêm