Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 có đáp án năm 2022 số 2

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án

Đề thi lên lớp 6 môn tiếng Anh năm 2021 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lên lớp 6 có đáp án được biên tập dưới nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

* Xem thêm: Bộ 100 đề thi tiếng Anh vào lớp 6 năm 2022

I. Choose the correct answer to complete each following sentences.

1. Look at the photo! You’re ……………….a horse!

A. driving B- flying C- riding D- sailing

2. What happened to George? - He has broken ……………arm.

A. his B- her C- him D- hers

3. My children often sleep while they are …………a plane.

A. by B- on C- in D- at

4.Poor people die because they do not have good …………… .

A. overcrowded B- disease C- crime D- healthcare

5. I ………..go to school on foot. Now my school is far from my house so I go by bike.

A. can B- used to C- have to D- must

6. ……………the film was a bit frightening, I really enjoyed it.

A. In spite of B- Although C- However D- Nevertheless

7. All critics said this film was really ……. . Nevertheless, I was so ……….that I saw it from beginning to end.

A- boring ; interesting B- bored; interested

C- boring ; interested D- bored ; interesting

8. We like the film very much. The ……….are unforgettable and the plot is gripping.

A. acting B- style C- action D- characters

9. At 7.00 tomorrow, you ___________ to school.

A -cycle B- will cycle C- will be cycling D- will be cycled

10. Solar energy will ________ to solve the problem of energy shortage.

A- use B- be used C- used D-using

II. Put the verbs in brackets in the correct form..

1. At this time next Saturday, I (attend) .........................................a meeting in Hue.

2. Wind energy (use) ................ as a cheap, clean and effective source of energy in the future.

3. They (live)………………………..here for ten years.

4. I hope that metros (build) .....................................in Vietnam soon.

5. Nam often ( play) .................................... football in the afternoon.

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2021 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
2 915
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm