Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 6 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 6

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 6 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 4 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 5 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 7 năm học 2015 - 2016

Đề thi Violympic môn Toán lớp 1 vòng 6 năm học 2016 - 2017 trực tuyến

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 6 năm 2016 - 2017

Bài 1: Tìm các cặp giá trị bằng nhau

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 5

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: So sánh: 3 ... 2

a) > b) + c) < d) =

Câu 2: So sánh: 4 .... 2.

a) > b) - c) < d) =

Câu 3: So sánh: 6 ... 2 + 1.

a) > b) - c) < d) =

Câu 4: So sánh: 1 + 4 .... 3 + 1.

a) > b) + c) < d) =

Câu 5: So sánh: 2 + 3 ... 4.

a) > b) + c) < d) =

Câu 6: So sánh: 3 ... 1.

a) > b) + c) < d) =

Câu 7: So sánh 0 .... 1.

a) > b) + c) < d) =

Câu 8: So sánh: 0 .... 2.

a) > b) - c) < d) =

Câu 9: So sánh: 0 .... 3.

a) > b) + c) < d) =

Câu 10: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1 = 1 +....

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

Câu 11: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: .... + 5 = 1 + 4

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

Câu 12: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5 +... = 4 + 1.

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

Câu 13: Điền chỗ thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 3 = 5 + ...

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

Câu 14: Điền chỗ thích hợp vào chỗ chấm:.... + 1 = 1

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

Câu 15: Điền chỗ thích hợp vào chỗ chấm: 2 = 1 + ...

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

Câu 16: Điền chỗ thích hợp vào chỗ chấm: 2 = 0 + ...

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

Câu 17: Điền chỗ thích hợp vào chỗ chấm: 1 + 4 =.... + 3

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

Câu 18: Điền chỗ thích hợp vào chỗ chấm: 4 + 0 =... + 4

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: So sánh: 3 + 0 + 1 .... 0 + 2 + 3.

Câu 2: So sánh: 3 + 2 ... 1 + 3

Câu 3: So sánh: 2 + 2 + 1 .... 3 + 0 + 2.

Câu 4: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: 2 + ... = 2.

Câu 5: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: 3 + .... = 3.

Câu 6: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: 0 + .... = 0.

Câu 7: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: .... + 1 = 0 + 2.

Câu 8: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: 2 + ....+ 0 = 1 + 2 + 0.

Câu 9: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: 3 + .... = 4 + 0.

Câu 10: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: ... + 1 + 1 = 3 + 1.

Câu 11: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: .... + 2 = 1 + 3.

Câu 12: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: 2 + .... + 0 = 4.

Câu 13: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: 1 + 0 + 3 = 1 + ... + 1.

Câu 14: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: 6 > 2 + ... > 4.

Câu 15: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: 2 + ... = 4 + 1.

Câu 16: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: ... + 0 + 2 = 0 + 4 + 1.

Câu 17: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: 6 > ... + 0 + 1 > 3 + 1.

Câu 18: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: 0 + ... + 0 = 3 + 2 + 0.

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 6

Bài 1: Tìm các cặp giá trị bằng nhau

1 = 8; 2 = 10; 3 = 5; 4 = 7; 6 = 9

Bài 2: Cóc vàng tài ba:

Câu 1: a Câu 2: a Câu 3: a Câu 4: a Câu 5: a

Câu 6: c Câu 7: c Câu 8: c Câu 9: c Câu 10: a

Câu 11: a Câu 12: a Câu 13: a Câu 14: b

Câu 15: b Câu 16: c Câu 17: c Câu 18: a

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: < Câu 2: > Câu 3: =

Câu 4: 0 Câu 5: 0 Câu 6: 0 Câu 7: 1 Câu 8: 1

Câu 9: 1 Câu 10: 2 Câu 11: 2 Câu 12: 2 Câu 13: 2

Câu 14: 3 Câu 15: 3 Câu 16: 3 Câu 17: 4 Câu 18: 5

Đánh giá bài viết
2 1.428
Sắp xếp theo
    Luyện thi Xem thêm