Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2 năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI VIOLYMPIC 2018 2019 - LỚP 5
VÒNG 2 (Mở ngày 02/10/2018)
Bài thi số 1: Đập dế:
Câu 1: Tìm x, biết: x + x/3 = 24. Vậy x là:
a/ 24 ; b/ 12 ; c/ 18 ; d/ 6. 18
Câu 2: Tìm y, biết: ( 5/7 y) x 14/5 = 7/10 + 1/2. Vậy y là:
a/ 3/7 ; b/ 2/7 ; c/ 8/7 ; d/ 1. 2/7
Câu 3: Tìm số bị chia trong phép chia cho 12 thương 35 số số
lẻ 2 chữ số. Vậy số bị chia là:
a/ 395 ; b/ 431 ; c/ 397 ; d/ 430. 431
Câu 4: Số trong phép chia 6700 : 900 :
a/ 0 ; b/ 40 ; c/ 400 ; d/ 4. 400
Câu 5: Số nhỏ nhất 5 chữ s chia hết cho 2; 3 5 là:
a/ 1200 ; b/ 10005 ; c/ 10020 ; d/ 10200. 10020
Câu 6: Số bằng 2/5 số lớn. Tìm số lớn, biết nếu thêm 48 đơn vị vào số
ta được số lớn. Vậy số lớn là:
a/ 16 ; b/ 80 ; c/ 160 ; d/ 32. 80
Câu 7: Tổng hai số bằng 189. Nếu chuyển từ số th nhất sang số thứ hai 15
đơn vị thì số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai. Vậy số thứ hai là:
a/ 69 ; b/ 150 ; c/ 120 ; d/ 135. 120
Câu 8: Hiệu của số lớn nhất 4 chữ số khác nhau số nhỏ nhất 4 chữ
số là:
a/ 8999 ; b/ 8853 ; c/ 8976 ; d/ 8876. 8876
Câu 9: Hiệu của 2 số bằng 1/3 số bé. Tổng hai số 63. vậy số là:
a/ 54 ; b/ 36 ; c/ 27 ; d/ 9. 27
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 10: Trung bình cộng của 6 số chẵn liên tiếp bằng 2011. Vậy trung bình
cộng của 4 số cuối trong dãy là:
a/ 2011 ; b/ 2013 ; c/ 2010 ; d/ 2009. 2013
BÀI 2: Đừng để điểm rơi:
Câu 1: Tính:
10
1
+
10
2
+
10
3
+ ….. +
10
8
+
10
9
= ………. 9/2
Câu 2: Tìm x thỏa mãn:
x
x
98
73
=
6
1
. Vậy x = ………… 68
Câu 3: Tìm x thỏa mãn:
8
5 x
=
16
14
. Vậy x = ………… 2
Câu 4: Tìm phân số a/b, biết:
b
a
x 4 +
6
1
=
6
17
. Vậy
b
a
= …………
2/3
Câu 5: Số hạng tiếp theo của dãy số: 1; 2; 3; 5; 8; …….. là: ………….. 13
Câu 6: Số thứ 100 của dãy số: 4; 8; 12; 16; là: ………. 400
Câu 7: Số lớn nhất 7 chữ số n số lớn nhất 6 ch số khác nhau
là: ………………
9012345
Câu 8: Số lớn nhất 5 chữ số chia hết cho 2; 3 5
là: ………………..99990
Câu 9: Tìm một số ba ch số, biết tổng 3 chữ số 20. Tổng 3 chữ số gấp
4 lần chữ số hàng trăm, chữ số hàng chục gấp ỡi chữ số hàng đơn vị. Vậy số
cần tìm là: ……... 596
Câu 10: Tổng của hai số số nhỏ nhất 4 chữ số. Nếu lấy số lớn chia cho
số nhỏ được thương số lớn nhất 1 chữ số. Vậy s lớn là: ……….. 900
Câu 11: Tổng hai số 362. Nếu lấy số lớn chia cho số được thương 4
2. Khi đó số lớn nhất trong hai số đó là: ………... 290
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 12: Tổng hai số 7/15. Nếu thêm vào s thứ nhất 1/3 thì tổng hai số
là: ……… 4/5
Câu 13: Số lớn bằng 5/7 tổng hai số. Hiệu hai số đó bằng 48. Vậy số
là: ……….. 32
Câu 14: Gấp số thứ nhất lên 3 lần thì số thứ nhất bằng 5/3 số thứ 2 hơn số
thứ hai 48 đơn vị. Vậy số thứ nhất : …………. 40
Câu 15: Một học sinh khi nhân một số tự nhiên với 205 đã quên chữ số 0
thừa số thứ hai nên tích m được 8025. Vậy tích đúng của phép nhân đó
là: ………. 65805
BÀI THI SỐ 3 Đề thi Violympic Toán lớp 5
Câu số 1: Điền dấu thích hợp o chỗ chấm trong câu sau:
5
1
2
6
5
2
. <
Câu số 2: Điền dấu thích hợp o chỗ chấm trong câu sau:
5
3
2
. <
Câu số 3: Điền dấu thích hợp o chỗ chấm trong câu sau:
5
3
7
15
14
7
. <
Câu số 4: Điền dấu thích hợp o chỗ chấm trong câu sau:
5
3
35
5
1
53
. <
Câu số 5: Điền dấu thích hợp o chỗ chấm trong câu sau:
11
8
67
3
2
76
. <
Câu số 6: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm trong câu
sau:
5
3
12
>
6
5
11
. >

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2 năm học 2018 - 2019 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 5 diễn ra ngày 02/10/2018. Đề thi Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng.

Đề thi giải toán qua mạng lớp 5 vòng 2 bao gồm 3 phần thi: đập đế, đừng để điểm rơi, điền dấu thích hợp vào ô trống có đáp án chi tiết kèm theo mỗi phần thi cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 5, tính nhanh, tính nhẩm và chuẩn bị cho các vòng thi giải Toán qua mạng tiếp theo.

Đánh giá bài viết
93 19.932
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Violympic lớp 5 Xem thêm