Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 7 năm 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI ĐÁP ÁN TOÁN VIOLYMPIC
VÒNG 7
LỚP 5
(Ngày 16/11/2017)
ĐẬP DẾ
Câu 1: Giá trị của chữ số 8 trong số 2,983
A.
8
10
B.
8
100
C. 8 D.
8
1000
Câu 2: Hỗn số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 80082cm
2
= m
2
A.
82
60
100
B.
82
8
10000
C.
82
600
100
D.
82
6
100
Câu 3: Số thập phân nhất viết bởi 4 chữ s 0; 2; 4; 6 phần thập phân 2 chữ số
A. 62,04 B. 20,46 C. 02,46 D. 0,246
Câu 4: Số thích hợp để viết vào ch chấm 5dm
2
8mm
2
= mm
2
A. 5008 B. 508 C. 50008 D. 50800
Câu 5: Mẹ sinh con năm mẹ 27 tuổi. Hãy tính năm sinh của con biết năm nay (năm 2016)
tuổi con bằng
2
5
tuổi mẹ.
Trả lời: Con sinh năm
A. 1998 B. 18 C. 45 D. 1971
Câu 6: Tính tổng của 100 số lẻ đầu tiên.
Trả lời: Tổng của 100 số lẻ đầu tiên
A. 10000 B. 199 C. 5050 D. 200
Câu 7: Hiệu hai số bằng 5 lần số bé. Tìm hiệu hai số biết tổng của chúng bằng 784.
A. 560 B. Đáp s khác C. 672 D. 112
Câu 8: Để đánh số trang một cuốn sách, người ta đã dùng tất cả 300 chữ số. Hỏi cuốn sách
đó bao nhiêu trang?
Trả lời: Cuốn sách đó có trang.
A. 297 B. 136 C. 165 D. 135
Câu 9: 252 viên bi gồm 3 màu xanh, đỏ, vàng. Số bi màu xanh gấp rưỡi số bi màu đỏ
bằng
3
4
số bi màu vàng. Hỏi số bi vàng nhiều hơn số bi đỏ bao nhiêu viên?
Trả lời: Số bi vàng nhiều hơn số bi đ viên.
A. 56 B. 84 C. 112 D. 28
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 10: Thửa ruộng thứ nhất hình vuông cạnh 24m. Thửa ruộng thứ hai nh chữ nhật
chiều rộng bằng
2
3
chiều dài chiều dài chung với cạnh thửa ruộng hình vuông. Tính hiệu
chu vi hai thửa ruộng trên.
Trả lời: Hiệu chu vi hai thửa ruộng trên m.
A. 16 B. 24 C. 176 D. 192
Câu 11: bao nhiêu số chia hết cho 5 hơn 1000?
Trả lời: số chia hết cho 5 hơn 1000.
A. 199 B. Đáp s khác C. 201 D. 200
Câu 12: Cho 5m
2
82cm
2
= dm
2
.
Số thích hợp viết vào chỗ chấm ...
A. 5,0082 B. 5,82 C. 500,82 D. 50,82
Câu 13: Một hình chữ nhật chiều dài 6dm 9cm hơn chiều rộng 17cm. Chu vi hình đó
bao nhiêu mét?
Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đó m.
A. 2,42 B. 242 C. 1,21 D. 24,2
Câu 14: Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ trống của 6m = km
A. 0,6 B. 0,06 C. 0,006 D. 0,0006
Câu 15: Cho dãy số: …; 92; 96; 100.
Tìm số hạng thứ 10 của dãy số biết dãy số tất cả 25 số hạng.
A. 10 B. 76 C. Đáp số khác D. 40
Câu 16: Tích các số tự nhiên liên tiếp từ 25 đến 60 tận cùng bao nhiêu chữ số 0?
Trả lời: Tích đó tận cùng chữ số 0.
A. 10 B. 9 C. 8 D. 7
Câu 17: Hiệu hai số 187. Nếu lấy số lớn chia cho số được thương 5 7. Tìm tổng
hai số đó.
Trả lời: Tổng hai số
A. Đáp số khác B. 232 C. 277 D. 270
Câu 18: Cho 4768g = kg
Số thích hợp điền vào chỗ chấm
A. 476,8 B. 0,4768 C. 47,68 D. 4,768
Câu 19: Cho 57km 8m = km
Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm
A. 57,08 B. 5,78 C. 57,008 D. 57,8
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 20: đố Tèo: “Năm nay, tuổi hai anh em tớ 30 tuổi. Tuổi anh tớ gấp rưỡi tuổi tớ.
Cậu hãy tính xem năm nay anh tớ bao nhiêu tuổi?”
Trả lời: Năm nay anh tuổi.
A. 20 B. 12 C. Đáp số khác D. 18
Câu 21: bao nhiêu số 4 chữ số chia hết cho 9?
Trả lời: Số số thỏa mãn ..
A. 999 B. Đáp s khác C. 9000 D. 1000
Câu 22: bao nhiêu số lẻ trong khoảng từ 10 đến 200?
Trả lời: số lẻ.
A. 96 B. 191 C. Đáp số khác D. 95
Câu 23: Tìm các số tự nhiên x số l sao cho x < 8,5.
Các số cần tìm
A. 0;2;4;6;8 B. 1;3;5;7 C. 0;1;2;3;4;5;6;7;8 D. 6
Câu 24: Một khu vườn hình chữ nhật chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều dài
đi 28m, tăng chiều rộng thêm 10m thì khu vườn đó trở thành hình vuông. Tính diện tích khu
vườn ban đầu.
Trả lời: Diện tích khu vườn m
2
.
A. 1444 B. 4332 C. 243 D. 1083
Câu 25: Tìm một số biết nếu lấy
1
3
số đó cộng với 53 thì được một số kém số phải tìm
135.
Trả lời: Số phải tìm
A.564 B. 282 C. Đáp số khác D. 188
Câu 26: Với các chữ số 1, 3, 4, 5 ta lập được bao nhiêu số 4 chữ số chia hết cho 5?
Trả lời: Lập được s 4 chữ số chia hết cho 5.
A. 128 B. 64 C. Đáp số khác D. 256
Câu 27: Tổng của 3 số tự nhiên là 348. Biết hai số liền nhau hơn kém nhau 50 đơn vị. Tìm
số tự nhiên lớn nhất.
Trả lời: Số tự nhiên lớn nhất là:
A. 140 B. 166 C. 116 D. 150
Câu 28: Khối 5 hai tủ sách. Tủ thứ nhất 1246 quyển, tủ thứ hai 832 quyển. Nếu bớt
mỗi tủ đi cùng một số sách để luân chuyển cho khối khác mượn thì số sách n lại tủ thứ
hai bằng
1
3
số sách còn lại tủ thứ nhất. Số sách khối 5 đã cho mượn quyển.
A. 828 B. 1250 C. 414 D. 625

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 5

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 7 năm học 2017 - 2018 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 5 diễn ra ngày 16/11/2017. Đề thi Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng.

Đề thi giải toán qua mạng lớp 5 vòng 7 bao gồm 2 phần thi: đập dế, 12 con giáp có đáp án chi tiết kèm theo mỗi phần thi cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 5, tính nhanh, tính nhẩm và chuẩn bị cho các vòng thi giải Toán qua mạng tiếp theo.

Đánh giá bài viết
178 23.036
Sắp xếp theo

Luyện thi Violympic lớp 5

Xem thêm