Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 3 năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI VIOLYMPIC 2018 2019 - LỚP 5
VÒNG 3 (Mở ngày 16/10/2018)
BÀI 1: Đừng để điểm rơi:
Câu 1: Tính:
3
1
5
+
5
2
2
x
9
1
1
= ….. 8
Câu 2: Tìm y biết:
4
9
- y x
6
5
=
2
1
+
3
2
. Vậy y = ……… 13/10
Câu 3: Hiệu 2 số 197. Nếu lấy số lớn chia cho số được thương 6 7.
Vậy s lớn là: …. 235
Câu 4: Tìm hiệu hai số, biết tổng hai số số lớn nhất 3 ch số khác nhau
số bằng 1/2 số lớn. Hiệu hai số đó là:……….. 329
Câu 5: Tìm một s tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau tổng các chữ
số bằng 14. Số đó là:. 950
Câu 6: Tìm một số tự nhiên nh nhất 3 chữ số khác nhau tổng các chữ
số của bằng 14. Số đó :………. 149
Câu 7: Tìm số 4 chữ số khác nhau dạng a35b, biết số đó chia hết cho 45.
Số đó là:… 1350
Câu 8: Tìm số nhất dạng a98b chia cho 5 9 đều dư 3. Số phải tìm
là:… 1983
Câu 9: Tìm s abcde, biết abcde x 9 = edcba. Số phải tìm đó là:………..
10989
Câu 10: Trung bình cộng của hai phân số bằng
5
4
2
, phân số thứ hai hơn phân
số thứ nhất
4
3
1
. Vậy phân số thứ hai là: …... 147/40
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài thi số 2: Đập dế:
Câu 1: Tìm y thỏa mãn: y :
3
1
2
=
4
3
1
x
3
1
2
= …..
a/
3
1
2
; b/
3
21
; c/
4
13
; d/
4
7
. 7/4
Câu 2: Tính:
3
2
5
-
4
3
1
x
5
2
2
= …..
a/
5
4
5
; b/
15
7
1
; c/
5
2
9
; d/ Giá trị khác. b/
15
7
1
Câu 3: Tính:
3
2
+
4
3
:
7
6
+
8
1
x
3
1
1
= ..
a/ 17/9 ; b/ 41/24 ; c/ 31/24 ; d/ 20/9. 41/24
Câu 4: Tìm phân số nhất trong các phân số: 15/4; 11/6; 9/2; 14/5.
a/ 11/6 ; b/ 14/5 ; c/ 9/2 ; d/ 15/4. 11/6
Câu 5:
Tính: 2004/2005 x 200520052005/200320032003 x 20032003/20042004 = …..
a/ 2004/2005 ; b/ 2003/2005 ; c/ 2005/2004 ; d/ 1. 1
Câu 6: tất cả …..phân số tổng của tử số mẫu số bằng 10.
a/ 10 ; b/ 7 ; c/ 5 ; d/ 9. 10
Câu 7: Số các số 5 ch số khác nhau chia hết cho cả 2 5 là:
a/ 2034 ; b/ 2304 ; c/ 3042 ; d/ 3024. 3024
Câu 8: Cho số 592346182. Hãy xóa đi ba chữ số sao cho số tạo bởi các chữ số
còn lại số nhỏ nhất.
Ba ch số xóa đi là:
a/ 9; 6; 8 ; b/ 5; 9; 6 ; c/ 5; 9; 8 ; d/ 5; 9; 2. (5; 9; 6)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 9: Người ta viết liền nhau các s t nhiên chẵn liên tiếp 2468101214…..
Hỏi ch số thứ 2016 của dãy số trên chữ số o? Vậy chữ số thứ 2016 của
dãy trên : ….. a/ 2 ; b/ 4 ; c/ 6 ; d/ 8. 4
Câu 10: May 20 cái áo như nhau hết 30m vải. Vậy 600m vải cùng loại thì
may được …..cái áo.
a/ 200 ; b/ 40 ; c/ 300 ; d/ 400. 400
Bài thi số 3 - Đề thi Violympic Toán lớp 5
Câu số 1: 3dm = m. Phân số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là:
a/
1000
3
; b/
100
3
; c/
10
3
; d/
10000
3
(c)
Câu số 2: 27kg = tạ. Phân số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm :
a/
1000
27
; b/
100
27
; c/
10
27
; d/
10000
27
(b)
Câu số 3: Phân số thập phân
100
15
được đọc là:
a/ ời lăm phần trăm b/ Mười lăm phần mười
c/ ời năm phần ời d/ Mười năm phần trăm. (a)
Câu số 4: Viết phân số thập phân: “Bốn trăm linh năm phần nghìn”
a/
1000
405
; b/
100
45
; c/
100
405
; d/
1000
45
(a)
Câu số 5: Phân số nào dưới đây phân số thập phân?
a/
70
25
; b/
100
49
; c/
30
17
; d/
53
100
(b)
Câu số 6: Phân số nào dưới đây không phải phân số thập phân?

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 3

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 3 năm học 2018 - 2019 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 5 diễn ra ngày 16/10/2018. Đề thi Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng.

Đề thi giải toán qua mạng lớp 5 vòng 3 bao gồm 3 phần thi: đập đế, đừng để điểm rơi, chọn đáp án đúng có đáp án chi tiết kèm theo mỗi phần thi cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 5, tính nhanh, tính nhẩm và chuẩn bị cho các vòng thi giải Toán qua mạng tiếp theo.

Đánh giá bài viết
40 11.196
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Violympic lớp 5 Xem thêm