Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 11 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 11

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 11 năm 2016 - 2017. Đây là tài liệu hay và hữu ích được VnDoc.com sưu tầm để gửi tới quý thầy cô cùng các bạn học sinh. Tài liệu gồm đề thi của vòng 11 cùng với đáp án chính xác. Thông qua tài liệu này chúng tôi hi vọng rằng các bạn học sinh sẽ ôn tập tốt và tự tin bước vào những vòng thi tiếp theo.

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 6 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 4 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 3 năm 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 11 năm học 2016 - 2017 Online

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 11 năm 2016 - 2017

Bài 1

Câu 1: Kết quả của phép tính -50 + ǀ-250ǀ là ...

Câu 2: Cho Ox và Oy là hai tia đối nhau, trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 5cm, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OB = 9cm. Tính độ dài đoạn AB?

Trả lời: Độ dài đoạn AB là ... cm

Câu 3: Số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 đồng thời chia hết cho 2, 3, 4 và 5 là ...

Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần cách nhau bởi dấu ";"

Câu 4: Số chính phương nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là ...

Câu 5: Cho B = 27 - 16 + (-42). Số liền trước của B là ...

Câu 6: Viết số 27 thành tổng của các số tự nhiên liên tiếp. Hỏi tổng đó có nhiều nhất bao nhiêu số hạng?

Trả lời: Tổng đó có nhiều nhất ... số hạng

Câu 7: Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn -100 < x < 101 là ...

Câu 8: Khối 6 của 1 trường có khoảng 200 học sinh đến 250 học sinh. Khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 15 đều dư ra 4 học sinh. Tính số học sinh khối 6 của trường?

Trả lời: Số học sinh khối 6 của trường là ... học sinh.

Câu 9: Số tự nhiên n khác 0 thỏa mãn (2n + 12) chia hết cho (n - 1) là ...

Bài 2

Câu 1: Giá trị lớn nhất của P = ǀx + 1ǀ2015 + 116

Câu 2: Giá trị nhỏ nhất của A = 85 + ǀ2x - 3ǀ

Câu 3: Số nguyên x thỏa mãn ǀ-26 - xǀ = 0

Câu 4: Số nguyên âm x thỏa mãn x2 = 400

Câu 5: 25 : 8 = ...

Câu 6: -ǀ-21ǀ

Câu 7: Số nguyên x thỏa mãn: -x - 47 + 37 = 0

Câu 8: Số dư của một số có tận cùng 592 khi chia cho 125

Câu 9: Số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số

Bài 3

Câu 1: Giá trị lớn nhất của số tự nhiên x thỏa mãn 10x + 3 < 106 là x = ...

Câu 2: Giá trị của biểu thức D = 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 101 là ...

Câu 3: Cho đoạn thẳng AB gọi M là điểm nằm giữa A và B. Gọi I và K lần lượt là trung điểm của AM và MB. Nếu độ dài đoạn IK = 20cm thì độ dài đoạn AB = ...cm

Câu 4: Cho a = 180, b = 90, c = 120. Khi đó ƯCLN(a, b, c) là ...

Câu 5: Cho 2 số x, y là các số nguyên sao cho: ǀxǀ + ǀyǀ = 2. Số cặp số (x, y) thỏa mãn là ...

Câu 6: Một hình vuông có diện tích là 5625m2. Cạnh của hình vuông đó là ... m

Câu 7: Tập hợp A = {a; b; c; d} có số tập con là ...

Câu 8: BCNN (18; 21) là ...

Câu 9: Kết quả của phép tính: (-11) + (-9) là ...

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 11

Bài 1

Câu 1: 200

Câu 2: 14

Câu 3: 60

Câu 4: 169

Câu 5: - 32

Câu 6: 6

Câu 7: 100

Câu 8: 244

Câu 9: - 13

Bài 2

Câu 1: 116

Câu 2: 85

Câu 3: - 26

Câu 4: - 20

Câu 5: 4

Câu 6: - 21

Câu 7: - 10

Câu 8: 92

Câu 9: - 9

Bài 3

Câu 1: 2

Câu 2: 2061

Câu 3: 40

Câu 4: 30

Câu 5: 8

Câu 6: 75

Câu 7: 16

Câu 8: 126

Câu 9: - 20

Đánh giá bài viết
9 2.226
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm