Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 7

Đề thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 1 vòng 7 năm học 2015 - 2016 là đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 1 có đáp án đi cùng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh hi vọng giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm học 2015 - 2016.

Làm Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 năm 2015 - 2016 online

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 7 năm 2015 - 2016

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable sign (>, <, =)

Question 1:

7 + 2 ............. 5 + 5

a. >
b. <
c. =

Question 2:

5 + 2 - 4 ............ 10 - 8

a. >
b. <
c. =

Question 3:

2 + 3 + 4 ........... 1 + 9

a. >
b. <
c. =

Fill in the blank with the suitable number.

Question 4:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1

Answer: The correct number is ...........

Question 5:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1

The correct number is ..............

Question 6:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1

Answer: The correct number is ............

Question 7:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1

Answer: The correct number is ............

Question 8:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1

How many red squares there are in the picture?

Answer: There are ................ red squares in the picture.

Question 9:

4 - .......... < 8 - 7

Answer: The missing number is ...........

Question 10:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1

How many squares are there in the picture?

Answer: There are ............. squares.

Exam number 2:

Question 1: Fill in the blank: 10 - ...... = 3 + 4

a. 2
b. 8
c. 7
d. 3

Question 2: Fill in the blank: 2 + 5 > ..... + 3 > 9 - 4

a. 6
b. 8
c. 4
d. 3

Question 3: Fill in the blank: 2; 3; ......; 5; 6

a. 7
b. 1
c. 4
d. 3

Question 4: Fill in the blank: 3 + 6 - ......... = 4

a. 6
b. 5
c. 4
d. 3

Question 5: Fill in the blank: 9 - 7 + .......... = 8

a. 4
b. 5
c. 6
d. 3

Question 6: Fill in the blank: 3 + 5 = ........ + 2

a. 6
b. 8
c. 7
d. 4

Question 7: Fill in the blank: 8; 7; .....; 5; 4; 3

a. 6
b. 8
c. 4
d. 3

Question 8: Fill in the blank: 2 + ..... = 9

a. 6
b. 8
c. 7
d. 5

Question 9: Fill in the blank: 4 + 6 - 3 = ..............

a. 5
b. 6
c. 7
d. 8

Question 10: 5 - 2 + 5 = ..............

a. 5
b. 8
c. 1
d. 6

Question 11:

Fill in the blank: 10 - 2 < .......... < 6 + 4

a. 7
b. 8
c. 10
d. 9

Question 12:

Fill in the blank: 2 + 4 ....... 10 - 4

a. >
b. +
c. <
d. =

Question 13:

Which picture show fewer eggs?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1

Exam number 3: Choose the increasing value

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1

Answer:

(6)< ....... < ....... < ......... < ........... < ..........

Đáp án Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 7

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable sign (>, <, =)

Question 1: b Question 6: 5

Question 2: a Question 7: 9

Question 3: b Question 8: 6

Question 4: 6 Question 9: 4

Question 5: 6 Question 10: 5

Exam number 2:

Question 1: d Question 6: a

Question 2: d Question 7: a

Question 3: c Question 8: c

Question 4: d Question 9: c

Question 5: c Question 10: b

Question 11: d Question 12: d

Question 13: b

Exam number 3: Choose the increasing value

(6) < (2) < (8) < (5) < (7) < (4) < (10) < (9) < (3) < (1)

Đánh giá bài viết
2 2.105
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm