Thì Hiện tại tiếp diễn

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thì Hiện tại tiếp diễn 257 KB 22/02/2017 9:53:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thì hiện tại tiếp diễn (Present continous tense) cung cấp định nghĩa, công thức, các dấu hiệu nhận biết, cách sử dụng và quy tắc thêm đuôi “-ing” của thì hiện tại tiếp diễn chuẩn nhất trong tiếng anh.
Xem thêm các thông tin về Thì Hiện tại tiếp diễn
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm