Write a paragraph of about 80 - 100 words to describe a football match that you've watched recently

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
TOP 6 đoạn văn viết về trận đấy bóng đá bằng tiếng Anh giúp các em học sinh lên dàn ý cách miêu tả một trận đấu bóng đá bằng tiếng Anh cũng như các mẫu đoạn văn tiếng Anh về một trận bóng đá đã xem.
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm