Giải bài tập trang 112, 113 SGK Toán 1: Phép trừ dạng 17 - 7. Luyện tập

Giải bài tập trang 112, 113 SGK Toán 1: Phép trừ dạng 17 - 7. Luyện tập

Giải bài tập trang 112, 113 SGK Toán 1: Phép trừ dạng 17 - 7. Luyện tập củng cố các dạng bài tập liên quan đến phép trừ dạng 17 - 7, đặt tính rồi tính, so sánh các phép tính trừ, toán có lời văn. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 1: Phép trừ dạng 17 - 3. Luyện tập

Chương 3. Phép trừ dạng 17 – 7 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hàng 1

1. Kết quả bằng 10.

2. Kết quả bằng 10.

3. Kết quả bằng 10.

4. Kết quả bằng 10.

5. Kết quả bằng 10.

Hàng 2

1. Kết quả bằng 10.

2. Kết quả bằng 10.

3. Kết quả bằng 10.

4. Kết quả bằng 10.

5. Kết quả bằng 12.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

15 – 5 = 11 – 1 = 16 – 3 =

12 – 2 = 18 – 8 = 14 – 4 =

13 – 2 = 17 – 4 = 19 – 9 =

Hướng dẫn giải

15 – 5 = 10 11 – 1 = 10 16 – 3 = 13

12 – 2 = 10 18 – 8 = 10 14 – 4 = 10

13 – 2 = 11 17 – 4 = 13 19 – 9 = 10

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết phép tính thích hợp:

Có: 15 cái kẹo

Đã ăn: 5 cái kẹo

Còn:....cái kẹo?

Hướng dẫn giải

Phép tính thích hợp là: 15 – 5 = 10.

Chương 3. Luyện tập phép trừ dạng 17 – 7 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 , 4, 5 trang 113 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đặt tính rồi tính:

13 – 3 = 14 – 2 = 10 + 6 = 19 – 9 =

11 – 1 = 17 – 7 = 16 – 6 = 10 + 9 =

Hướng dẫn giải

13 – 3 = 10 14 – 2 = 12 10 + 6 = 16 19 – 9 = 10

11 – 1 = 10 17 – 7 = 10 16 – 6 = 10 10 + 9 = 19

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

10 + 3 = 10 + 5 = 17 – 7 = 18 – 8 =

13 – 3 = 15 – 5 = 10 + 7 = 10 + 8 =

Hướng dẫn giải

10 + 3 = 13 10 + 5 = 15 17 – 7 = 10 18 – 8 = 10

13 – 3 = 10 15 – 5 = 10 10 + 7 = 17 10 + 8 = 18

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính:

11 + 3 – 4 = 14 – 4 + 2 = 12 + 3 – 3 =

12 + 5 – 7 = 15 – 5 + 1 = 15 – 2 + 2 =

Hướng dẫn giải

11 + 3 – 4 = 10 14 – 4 + 2 = 12 12 + 3 – 3 = 12

12 + 5 – 7 = 10 15 – 5 + 1 = 11 15 – 2 + 2 = 15

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Điền dấu <, > , =

16 – 6...12

11....13 – 3

15 – 5 ....14 – 4

Hướng dẫn giải

16 – 6 < 12

11 > 13 – 3

15 – 5 = 14 – 4

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Viết phép tính thích hợp:

Có: 12 xe máy

Đã bán: 2 xe máy

Còn: ....xe máy?

Hướng dẫn giải

Phép tính thích hợp là: 12 – 2 = 10.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 114 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
1 2.831
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm