Kiểm tra 1 tiết lần 3 học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
MA TRẬN KIỂM TRA BÀI SỐ 3
HỌC II, NĂM HỌC 2017 2018
MÔN:TIẾNG ANH LỚP 7
AIMS:
1. Knowledge:Ss get the basic knowledge : grammar and vocabulary from unit 9
to unit 11.
- Teacher gets information to estimate Ss’ result.
2. Skill: SS know how to do the test effectively.
3. Attitude:Ss are serious and faithful manners in the examination.
MATRIX
MULTIPLE
CHOICE
0,25X24=6
Sections
Test items
Question levels
Re
Un
App
Hi-
app
Listening 1
- Listen and choose the T/F
2
2
1
Phonetics
- Sounds:/d/ ,/t/,/ð/,/Ө/
2
Lexico-
Grammar
- Vocabulary (Grade 7)
2
-Use the correct verb form
- Wh - question words
- Comparative adj
-adj and adv
- Preposition
-Conective words.
4
2
1
Reading 1
- Reading and choose the best
answer.
2
2
1
WRITTEN
FORM
0.25 X 8= 2
0,5X4=2
Reading 2
- Answer the questions
1
2
1
Listening 2
- Listen and answer
1
2
1
Writing 1
- Rewrite the sentence with
sugguestion in the brackets.
2
2
3
TOTAL/ MARK
36/10 marks
12
14
7
3
PERCENTAGE
30%
40%
20%
10%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
KIỂM TRA BÀI SỐ 3
HỌC II, NĂM HỌC 2017 2018
Môn kiểm tra: TIẾNG ANH-LỚP 7
Thời gian làm bài: 45phút (Không kể thời gian giao đề)
phách:
Số tờ:
ĐỀ 1A
Điểm
Giám khảo
Nhận xét của giám khảo
Số tờ
Phách
Họvà tên: .........................
….……………………………
………………………………
……………………
A. NGHE: :(2,25 điểm)
I. Hãy nghe viết T cho câu đúng, F cho câu sai.
1. Dr Lai is a doctor.
2. She looks after all the students’ teeth.
3. She is a kind women.
4. She gives children advice.
5. Her uniform is clean
II. Hãy nghe lại trả lời các câu hỏi sau:
1.What does Dr Lai do?
..........................................................................................
2.Where does she work?
...........................................................................................
3. Is Lai’s office clean?
...........................................................................................
4. Are many students scared when they come to see Dr Lai?
..........................................................................................
B. NGỮ ÂM : (0.5 điểm)
Hãy tìm từ có cách phát âm khác với các từ còn lại bằng cách khoanh tròn vào
chữ cái (a, b, c, d):
1. a. that b. thank c.think d. three
2. a. liked b. received c. hoped d. stopped
C. CẤU TRÚC T VỰNG : (2,25 điểm)
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu tiên (a, b,
c, d):
1. After the holiday, they returned to Hanoi ………………bus.
a. by b. with c. on d. in
2. Why didn’t you go to school yesterday, Lan ?- ……………..I had a bad cold.
a. Because b. But c. However d. So
3. Now, Hoa is 40 kilos, by last year she …………………………..35 kilos.
a. were b. are c. was d. is
4.She ………………..me of at the railway station yesterday.
a. sees b. saw c. seeing d. seen
5. I have a toothache so I’m going to the ……………………….
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a. nurse b. doctor c. dentist d. teacher
6. …………….is it? 25000 dong.
a. How much b. How old c. How far d. What
7. Remember …………………………….....................the letters for me.
a. post b. posted c. posting d. to post
8. How …………………………are you ? I’m 1 meter 69 centimeters.
a. heavy b. tall c. long d. old
9. Mr Lam is a good teacher. He teaches very……….
a. well b. good c. bad d. badly
D. Đọc hiểu:(2,25 điểm)
There (1)............... only one disease called common: The common cold. We call it the
common cold (2)............... every year millions of people catch it. Everybody knows
(3)............... : a runny nose,a (4)............... fever ,coughing and sneezing . It is very
unpleasant ,but nobody knows a cure. Medicines called cold “cures” don’t call a cold, but
they do relieve the symptoms .Whatever you do , your cold will last for a few days and then
(5)............... .
I. Hãy đọc đoạn văn trên chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách bôi đen vào chữ
cái đầu tiên (a, b, c, d) :
1. a. is b. are c. was d. were
2. a. so b. because c. and d. but
3. a. problems b. things c. symptoms d. activities
4. a. slight b. high c. hot d. common
5. a. cures b. relieves c. appears d. disappears
II. Hãy đọc đoạn văn trên, sau đó trả lời câu hỏi:
1. Which disease called common?
…………………………………………………………………………………
2. Why do we call it the common cold?
…………………………………………………………………………………
3. What are the symptoms?
…………………………………………………………………………………
4. How long will our cold last?
…………………………………………………………………………………
E. VIẾT : (2,75 điểm)
Viết câu theo chỉ dẫn trong ngoặc:
1. What’s your weight? (Viết lại câu sao cho nghĩa giống câu đầu) (0,5 điểm)
How………………………………………………………………………….....?
2. My mother wrote a sick note for me. ( Đổi sang u phủ định ) (0,5 điểm)
...............…………………………………………………………………………
3. My mother (buy)....................the dress yesterday.( Chia động từ trong ngoặc) (02,5 điểm)
4. She (drink)....................a lot of milk last night . ( Chia động từ trong ngoặc) (02,5 điểm)
5. What is her height? (Viết lại câu sao cho nghĩa giống câu đầu) (0,5 điểm)
How………………………………………………………………………….....?
6. I was at home last week. ( Đổi sang câu nghi vấn ) (0,5 điểm)
...............…………………………………………………………………………
7 .Nha Trang/ stay/ did / long / How / you / in. (Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh)
(02,5 điểm)
............……………………………………………………………….................

Kiểm tra 1 tiết bài số 3 học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7

Đề kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh lớp 7 lần 3 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit mới nhất trên VnDoc.com. Đề kiểm tra gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau đi kèm đáp án, giúp học sinh lớp 7 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Mời bạn đọc tải trọn bộ đề kiểm tra và đáp án tại đây: Kiểm tra 1 tiết lần 3 học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 có đáp án. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu học tập Tiếng Anh 7 khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit trực tuyến,.. để học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
1 1.329
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm