Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức 2021

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức mới nhất hiện nay được ban hành kèm Nghị định 161/2018/NĐ-CP về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức. Mời các bạn tham khảo.

1. Điều kiện xét tuyển viên chức

Cụ thể, người dự tuyển viên chức phải đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định 29/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực như văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển viên chức có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên đồng thời phải có văn bản đồng ý của người đại diện theo pháp luật (căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư 15/2012);

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, hành nghề hoặc năng khiếu phù hợp với vị trí việc làm, không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái quy định pháp luật.

Đặc biệt, những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Như vậy, người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện xét tuyển viên chức nêu trên và cơ quan có thẩm quyền tổ chức tuyển dụng viên chức quyết định tuyển dụng viên chức thông qua xét tuyển thì mới được dự tuyển thông qua hình thức xét tuyển.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức theo Nghị định 161/2018 mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………………, ngày ….. tháng ….. năm ………

(Dán ảnh 4x6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển(1): ……………………………………………………………

Đơn vị dự tuyển(2): ………………………………………………………….

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:……………………………. Ngày, tháng, năm sinh:……………..

Nam □

Nữ □

Dân tộc:…………………………….. Tôn giáo:……………………………………………………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:………………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp:………..

Số điện thoại di động để báo tin:……………………………………. Email:…………………

Quê quán:………………………………………………………………………………………………....….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay (để báo tin):…………………………………………………………………………

Tình trạng sức khỏe:………………………, Chiều cao:……………., Cân nặng:……………….. kg

Thành phần bản thân hiện nay:……………………………………………………………………

Trình độ văn hóa:…………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: ………………………………………Loại hình đào tạo:…………….

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ……………………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: ………………………………………………………………………………..

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ………………………………………………………………………..

V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

3. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

MẪU 6a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………..., ngày …….. tháng …….năm 2019

(Dán ảnh 4x6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Vị trí dự tuyển(1): ………………………………..………………………

…………………………………………………………….………...........………

Đơn vị dự tuyển(2): ………………………………………………………

……………………………………………………….……………...........………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:…………………………..…. Ngày, tháng, năm sinh:……………..

Nam □

Nữ □

Dân tộc:…………………….……………….. Tôn giáo:…………………………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:…………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp:……..……..

Số điện thoại di động để báo tin:………………………………. Email:……….……………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..…………………………...…………

Chỗ ở hiện nay (để báo tin):……………………………………..…………………………..……….

Tình trạng sức khỏe:……………………, Chiều cao:……………., Cân nặng:……………….. kg

Thành phần bản thân hiện nay:………………………..…………………………………...…………

Trình độ văn hóa:………………………………………..……………………………………………

Trình độ chuyên môn: ………………………………..……..………Loại hình đào tạo:……………

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thc đào tạo

Xếp loại bng, chứng chỉ

III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ………………………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: ………………………………………………………………………………….

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: …………………………………………………………...………………

V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có ghi chính xác thuộc đối tượng ưu tiên nào)

…………………………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………..……………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật từ những giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ bản gốc đã được cơ quan có thẩm quyền cấp. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

4. Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo thông tư 15

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức mà VnDoc.com xin được giới thiệu đến các bạn là mẫu Đơn đăng ký dự tuyển viên chức được Ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc với viên chức của Bộ Nội vụ, giúp các bạn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ giấy tờ được đơn giản và thuận tiện hơn. Mời các bạn tham khảo nội dung mẫu đơn đăng ký dự tuyển được trình bày cụ thể trong bài.

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________

.........., ngày ....... tháng ....... năm ........

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)

Tên tôi là: ......................................................................... Nam, Nữ: .....................

Ngày sinh: ..............................................................................................................

Quê quán: ...............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .......................................................................................................

Điện thoại liên lạc: ...................................................................................................

Dân tộc: ...................................................................................................................

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: .........................................................................

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)..................................................................................

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của .......................................(2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức ở vị trí việc làm ....................................(3). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: ..................................................(4)

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;

4. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Kính đơn.

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức;

(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị sự nghiệp tuyển dụng;

(4) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
12 94.343
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thủ tục hành chính Xem thêm