Hương Anh Văn học Lớp 9

Nêu tác dụng của các yếu tố miêu tả của hai đoạn trích "chị em thúy kiều", "cảnh ngày xuân"

Nêu tác dụng của các yếu tố miêu tả của hai đoạn trích "chị em thúy kiều", "cảnh ngày xuân"

Văn học
Xem thêm