Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 11: Travelling around Vietnam

6 2.170

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 11

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 11: Travelling around Vietnam do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với nội dung ngữ pháp trọng điểm của bài được trình bày rõ ràng và cụ thể giúp thầy cô và các bạn dễ dàng ghi chú và nắm bắt kiến thức.

Phân từ hiện tại và phân từ quá khứ được dùng như tính từ

* Trong tiếng Anh. có nhiều cặp tính từ tận cùng bằng -ing và -ed, hay còn gọi là phân từ hiện tại và phân từ quá khứ được dùng như tính từ.

Chẳng hạn như: boring và bored. Nếu một vật hoặc một người gây ra ảnh hưởng đối với một vật hay một người khác thì phân từ hiện tại (ing) được sử dụng như là một tính từ. Nếu một vật hoặc một người chịu ảnh hường bởi một vật hoặc một người khác thì phân từ quá khứ (-ed) được sử dụng như là một tính từ.

Ví dụ:

- Jane is bored because her job is boring.

Jane chán bởi vì công việc của có ấy nhàm chán.

- Tom is interested in politics. Tom tỏ ra say mê chính trị.

- Tom finds politics interesting. Tom thấy chính trị thật thú vị.

- Is there anything exciting to watch? Có gì lí thú để xem không?

* Một số cặp tính từ tận cùng bằng -ing và -ed thường gặp:

interesting - interested, exciting - excited, amusine — amused, amazing - amazed, astonishing astonished, surprising — surprised, satisfying - satisfied, embarrassing -embarrassed, confusing - confused, frightening — frightened, worrying - worried, v.v...

* Lưu ý:

Các tính từ tận cùng bằng -ing và -ed có chức năng như các tính từ khác. Chúng có thể bổ nghĩa cho danh từ, bổ nghĩa cho đại từ bất định, v.v...

“Do you mind if I..?/ Would you mind if I...?/ Would you mind + V-ing?”

* Chúng ta dùng cấu trúc:

Do you mind if I + V (simple present)...?

Would you mind if I + V (simple past)...?

Để xin phép khi chúng ta muốn làm việc gì một cách lịch sự, cấu trúc này có nghĩa là: “Tôi (làm gì) có được không?/ Nếu tôi (làm gì) có phiền anh (chị/ bạn) không?” Nếu không cảm thấy phiền, chúng ta có thể nói:

- Please do. (Bạn cứ làm đi.)

- No. Not at all. (Không sao cả.)

- Never mind/ You’re welcome. (Không sao)

- No, of course not. (Ồ dĩ nhiên là không phiền gì cả.)

- No, that would be fine. (Ồ không, bạn cứ làm đi.)

Nếu cảm thấy phiền, chúng ta có thể nói:

- I’d rather/ prefer you didn’t. (Bạn không làm thì tốt hơn.)

* Ví dụ:

- Would you mind if I closed the window?

+ No, that would be fine.

- Would you mind if I used your phone?

+ No. of course not.

- Do you mind if I used your motorbike?

- I'd rather you didn’t.

* Khi yêu cầu/ đề nghị ai làm điều gì một cách lịch sự, chúng ta dùng cấu trúc:

Do/ Would you mind + V-ing...? (Bạn làm ơn (làm) giúp tôi (điều gì) được không?)

Ngoài cách đáp lại như đã nêu trên, chúng ta có thể dùng một số cách nói sau đây:

- No. I'd be happy to do.

- Not at all. I’d be glad to.

(Không có gì. Tôi lấy làm sung sướng/ vui khi được giúp bạn.)

Ví dụ:

+ I want to visit the Imperial Citadel. Would you mind showing me the way to get there?

- No. I'd be happy to do.

Đánh giá bài viết
6 2.170
Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm