Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 34

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 34 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 khác nhau bám sát nội dung bài học, hỗ trợ học sinh ôn tập nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ thuộc chương 4 môn Hóa 9 theo chương trình SGK, gồm các câu hỏi giúp học sinh nắm vững lý thuyết trọng tâm bài học cũng như làm quen các dạng bài tập liên quan.

 • 1

  Chọn câu trả lời đúng trong số những câu trả lời sau:

 • 2

  A và B là hai hợp chất đều có tỉ khối đối với H2 là 14. Đốt cháy A thu được sản phẩm chỉ có CO2. Đốt cháy 1,4g B thu được sản phẩm gồm 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của A và B lần lượt là:

 • 3

  Hợp chất hữu cơ

 • 4
  Biết 0,1 mol hiđrocacbon X phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch clo 1M. Vậy X là chất nào sau đây?
 • 5
  Chọn câu đúng trong các câu sau:
 • 6

  Cho một dãy các nguyên tố hóa học Ne, H, Na, N, O, Cl, C, Ar. Trong phân tử hợp chất hữu cơ thường có nguyên tố nào (trong dãy các nguyên tố dưới đây):

 • 7

  Cho các chất sau: C4H10, CH4O, NaHCO3, NaOC2H5, CH3NO2, HNO2, CaCO3, C6H6, CH3Br, C2H6O. Hãy chỉ ra dãy các chất nào sau đây là chất hữu cơ:

 • 8

  Có các chất sau: CaCO3, Na2CO3, C2H6, C2H6O, CO, C2H4, C2H5O2N. Đặc điểm chung của các hợp chất trên là:

 • 9

  Đốt cháy hòa toàn một hợp chất X chỉ chứa hai nguyên tố, người ta thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 6,75g H2O. Tỉ khối hơi của X với hiđro là 15. X có công thức phân tử là:

 • 10
  Nội dung nào sau đây là sai với thuyết cấu tạo phân tử?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 426
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm