Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 31

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

Nhằm hỗ trợ học sinh ôn tập nâng cao kết quả học tập lớp 9 VnDoc giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 31 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 khác nhau bám sát nội dung bài học.

Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học thuộc chương 3 môn Hóa 9 theo SGK, gồm các câu hỏi giúp học sinh nắm vững lý thuyết trọng tâm bài học cũng như làm quen các dạng bài tập liên quan.

 • 1
  Vị trí của kim loại và phi kim được xếp như thế nào trong bảng tuần hoàn (dạng bảng ngắn):
 • 2

  Các nguyên tố trong dãy nào đều thuộc chu kỳ 2?

 • 3

  Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại tăng dần:

 • 4

  Oxit cao nhất của nguyên tố X thuộc nhóm VII và tỉ lệ khối lượng các nguyên tố mX : mO = 7,1 : 11,2. X là nguyên tố nào sau đây:

 • 5

  Nguyên tố R tạo hợp chất khí với hiđro có công thức là RH4. Trong hợp chất oxit cao nhất có 72,73% là oxi. Nguyên tố R là:

 • 6

  Cho các khí sau: CO, SO3, CO2, O2 khí nào cháy trong oxi với ngọn lửa màu xanh và tỏa nhiều nhiệt:

 • 7

  Cho 1,11 gam một kim loại tác dụng với nước, thu được 1,792 lít H2 ở đktc. Kim loại kiềm đó là:

 • 8

  Dãy các đơn chất được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần là:

 • 9

  Dãy gồm các đơn chất được tạo nên từ các nguyên tố mà nguyên tử của chúng đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng là:

 • 10

  Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức chung là RO3, có chứa 60% oxi về khối lượng. R là nguyên tố

 • 11
  Trong chu kỳ 2, X là nguyên tố đứng đầu chu kỳ, còn Y là nguyên tố đứng cuối chu kỳ nhưng trước khí hiếm. Nguyên tố X và Y có tính chất sau
 • 12
  Một oxit có tỉ khối hơi so với oxi là 2. Trong đó oxi chiếm 50% về khối lượng. Công thức của oxit đó là
 • 13
  Nguyên tố X có hiệu số nguyên tử là 9. Điều khẳng định nào sau đây không đúng?
 • 14
  Một hợp chất khí của R với hiđro có công thức RH3. Trong đó R chiếm 91,1765% theo khối lượng. Nguyên tố R thuộc chu kỳ mấy, nhóm mấy?
 • 15
  Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 11, chu kỳ 3, nhóm I trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Phát biểu nào sau đây đúng?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 976
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm