Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 số 1

Đề thi cuối năm lớp 4 môn Tiếng Anh có đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 có đáp án do VnDoc.com đăng tải với các dạng bài bám sát chương trình học, sẽ là tài liệu hữu ích cho các em học sinh ôn tập trước kì thi học kì 2 sắp diễn ra tới đây. 

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 số 1

 • I. Select and circle the letter A, B, or C.
 • 1. What time……………you go to school?
 • 2. I am……………I’d like some apple juice.
 • 3. I like monkeys because they can ……………
 • 4. What colour is it? ……………brown.
 • 5. I love animals. Let’s go to the……………
 • 6. …………… do you like tigers ?
 • 7. What …………… is it ? – It’s black.
 • 8. What …………… do you have lunch ?
 • II. Complete the sentences, using picture cues.
  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4
 • 1.
  chicken
 • 2.
  shoes
 • 3.
  doctor
 • 4.
  supermarket
 • III. Read and check true (T) or false (F)

  This is my aunt. Her name is Lan. She is a doctor. She goes to work at 7.30 a.m. She arrives home at 5.00 p.m. In the evening, she watches TV. She goes to bed at 10.30 p.m.

 • 1. My aunt is Lan.
 • 2. Her job is a teacher.
 • 3. She goes to work in the morning.
 • 4. She arrives home at 10.30 p.m.
 • 5. She watches TV in the evening.
 • IV. Reorder the words to make sentences.
 • 1. has/ She/ breakfast/ 7 o’clock./ at
  She has breakfast at 7 o’ clock.
 • 2. do/ like/ Why/ bears?/ you
  Why do you like bears?
 • 3. are / dong / they / fifty / thousand / .
  They are fifty thousand dong.
 • 4. gets / she / at / 6 / up / o’clock /
  She gets up at 6 o’ clock.
 • V. Give the correct form of verb:
 • 1. I usually …………… to the library on Sundays. (go)
  go
 • 2. We sometimes …………… tennis after school. ( play)
  play
 • 3. What ……………he do before school? ( do )
  does
 • 5. She usually …………… shopping on the weekend. ( go )
  goes
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
16 705
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 Xem thêm