Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 có đáp án số 1

Ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm có đáp án

Mã số: 11812. Đã có 171 bạn thử.

Ôn tập lớp 4 lên lớp 5 môn Tiếng Anh

Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 có đáp án sau đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải bao gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 rèn luyện kỹ năng làm bài thi đồng thời ôn tập kiến thức Tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 số 2

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1-10

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 1: Nice to see you again số 1

Bài 1. Choose the most suitable answer by selecting A, B, C, or D.
1. What is your ......? – My name is Tommy.
2. I’m ..... America.
3. There .... two boys in my class
4. Hi, my ..... Alan.
5. Jimmy is happy because today is .... birthday.
6. I .... two cats.
7. Your cat .... nice.
8. August is the eight month .... the year.
9. The box .... blue.
10. I ... sorry. I’m late.
Bài 2. Dùng từ (hoặc chữ) thích hợp điền vào các câu sau
1. Wh __ e is David from? – He is from England.
Viết lại đầy đủ cả từ còn thiếu
2. My sister is a student at Hoang Mai Primary Sch ___.
3. These crayons a __ for you. – Thank you very much.
4. Ha __ y birthday to you, Alan.
5. This is my friend. __ r name is Alice.
Bài 3. Chữa các từ sau cho đúng:
1. pactket
2. banalna
3. stasr
4. birsd
5. schpool
6. broewn
7. kitet
8. whien
9. notesbook
10. whiute
Bắt đầu ngay
5 171