Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 17: What toys do you like?

Bài tập tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 17: What toys do you like? có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 17: What toys do you like? gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau được biên soạn bám sát chương trình học tại nhà trường, giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập thêm về các kiến thức từ vựng và ngữ pháp Bài 17 tiếng Anh lớp 3 chương trình mới.

Mời các em tiếp tục luyện tập với Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 18: What are you doing? để có sự chuẩn bị kiến thức kĩ càng trước kỳ thi học kì 2 sắp tới.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

 • Circle the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the best answer
 • 1. ........................ is the book? On the table.
 • 2. ...................... bicycle is pink.
 • 3. ...................you eight years old? Yes, I................................
  (Is /Are / Do) (are / is / am).
 • 4. This is a......................
 • 5................... is this? Mr Brown.
 • 6. Tony is........................ a kite.
 • 7. How many dolls ................ there in the box?
 • 8. ..................she pretty? Yes, she is.
 • 9. Those are our........................
 • 10. What is his name? .................... is Phong.
 • Make questions for the answers.
 • 1. She is nine years old.
  How old is she?
 • 2. It’s a poster.
  What is this? What's this?
 • 3. I’m from Australia.
  Where are you from?
 • 4. They are playing football.
  What are they doing?
 • 5. My name is BEAKIE.
  What is your name? What's your name?
 • Reorder the words to have correct sentences
 • 1. They/ cakes/ like/./
  They like cakes
 • 2. She/ doesn’t/ sweets/ like/./
  She doesn't like sweets.
 • 3. He/ chocolate/ likes/ ./
  He likes chocolate.
 • 4. Does/ like/ fruit/ he/ ?/
  Does he like fruit?
 • 5. are/ They/ table/ under/ the/ ./
  They are under the table.
 • Read and complete the text with the words in the box
  expensivefish tanksingEnglandpets

  My name is Julia. I am from (1) ___________. This is my room. There are some toys and some (2) ___________. This is my doll. It's beautiful and quite (3) ___________. Those are my planes. I have two planes. I have four goldfish and two birds. The goldfish are in the (4) ___________. The birds are in the cage. They (5) ___________ very well.

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Read and circle
 • 1. Do/ Does they like tomatoes and chickens?
 • 2. Does/ Do he like trucks and robots?
 • 3. Do/ Does you like robots and ships?
 • 4. Do/ Does James like marbles?
 • 5. Do/ Does she like riding a bike?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
68 3.711
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm