Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 số 2

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện thi cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi cuối kì 1 sắp tới.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

 • I. Choose the correct word for each picture.

  cat

  kangaroo

  notebooks

  lion

  queen

  octopus

  bicycle

  question

  lemon

  omelet


  Bài 1
 • 1.
  notebooks
 • 2.
  omelet
 • 3.
  queen
 • 4.
  bicycle
 • 5.
  question
 • 6.
  octopus
 • 7.
  lion
 • 8.
  kangaroo
 • II. Complete the short dialogue.
  Bài 2
 • 1.
  It is
 • 2.
  flowers
 • 3.
  there isn't
 • 4.
  Friday
 • III. Choose the best answer.
 • 1. How’s the weather?
 • 2. Can you kick a ball ?
 • 3. Where are the books?
 • 4. How old are you?
 • IV. Read and choose the correct picture.
 • 1.He is fat, he isn’t thin.
 • 2. I can ride a bicycle. I can’t fly a kite.
 • 3. The bug is on the flower.
 • 4. It is my doll, I love it.
 • 5. Choose the new car.
 • V. Choose the correct answer.
 • 1. What is it?
  English test
 • 2. Can you throw a ball?
  English test
 • 3. How’s the weather?
  English test
 • 4. How many flowers are there?
  English test
 • VI. Choose the odd one out.
 • VI. Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
68 6.929
Sắp xếp theo
  Luyện thi học kì 1 lớp 4 trực tuyến Xem thêm