Thi thử học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2021 Đề 2 Online

Đề kiểm tra học kì 1 Tiếng Anh 4 có đáp án năm 2021

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2021 - 2022 Đề 2 online nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 trên VnDoc. Đây là tài liệu hay giúp các em học sinh ôn tập, làm quen với đề để chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2021 Đề 2 online là tài liệu ôn tập trực tuyến, thông qua đó, các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

 • Exercise 1: Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • Exercise 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest
 • 1
 • 2.
 • Exercise 3: Choose the correct answer
 • 1. I was at school. What ________ you?
 • 2. Yesterday morning, he ___________ his friends on the Internet.
 • 3. Where is your teacher? - She is __________ her office
 • 4. The boys ___________ paper planes now
 • 5. I _______ to bed last night.
 • 6. I go to school _________ to borrow some books
 • 7. What is the name __________ your school, Danny?
 • 8. I _______ swim but I _________ dive
 • 9. What nationality _______ they?
 • 10. Can you ________ a bike?
 • Exercise 4: Rearrange the words to make meaningful sentences
 • 1. flat/ on/ is/ my/ the/ first/ floor/./
  My flat is on the first floor.
 • 2. his/ what/ did/ friends/ yesterday/ do/ ?/
  What did his friends do yesterday?
 • 3. many/ months/ are/ how/ there/ year/ a/ in/ ?/
  How many months are there in a year?
 • Exercise 5: Read the following text and choose the best answer

  Here is Brandon. He goes to London Primary School. He is in class 4A. This is his classroom. There are fifteen boys and ten girls in his class. His best friend is Lucas. They both enjoy Geography. They have it on Thursdays and Fridays. On Saturdays and Sundays, they don’t have to go to school. They often play soccer together. Yesterday was Sunday. They played football in a playground near his house.

 • 1. Which school does Brandon go to?
 • 2. How many boys and girls are in his class?
 • 3. Who is his best friend?
 • 4. Do they have to go to school on Saturdays and Sundays?
 • 5. Where did they play football yesterday?
 • Exercise 6. Complete the passage.

  funny, America, classmate, English club

  This is my new ........(1)..... His name is Peter . He is from .........(2).......... He can sing many Vietnamese songs. In his leisure time, he goes to..............(3)................ He is ............(4)......... there.

 • This is my new ........(1).....
 • He is from .........(2)..........
 • In his leisure time, he goes to..............(3)................
 • He is ............(4)......... there.
 • Exercise 7. Reorder the words to make a sentence.
 • 1. in / 4C / She / Class / is/.

  ____________________________

  She is in class 4C.

 • 2. Nam / nationality / What / is /?

  _________________________

  What nationality is Nam?

 • 3. home / I / at / yesterday / was /.

  __________________________

  I was at home yesterday.

 • 4. What / have / you / today / subjects / do /?

  _______________________________

  What subjects do you have today?

 • 5. like / a / I / kite / flying /.

  ____________________

  I am flying a kite.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
36 2.210
Sắp xếp theo
  Luyện thi học kì 1 lớp 4 trực tuyến Xem thêm