Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 19: They are in the park

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 19 Chương trình mới

Mời các em học sinh luyện tập với Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 19: They are in the park gồm các câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau có đáp án đi kèm, giúp các em ôn tập và củng cố lại các kiến thức từ vựng, ngữ pháp được học trong Bài 19 tiếng Anh lớp 3 chương trình mới.  

Một số bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng unit khác:

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 18: What are you doing?

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 17: What toys do you like?

 • Chọn từ khác với các từ còn lại:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • Điền từ vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau:

  reading/ cooking/ sunny/ flying/ cycling/ bedroom/ five/ goldfish/ living room/ garden/ young

  My family has (1)…………….people: my grandmother, my parents, my brother and me. It is warm and (2)………………today. My grandmother is in the (3) ………………. . She is seventy-nine years old and she is old. My father is (4) ……………….in the (5)………………..… . He is a teacher. He is forty-two years old, but he is (6)…………… . My mother is (7) ……………….in the kitchen. She is forty years old but she is beautiful. My brother is (8) ……………………….in the park. He is fifteen years old. He likes pets. He has a (9)………………. . And I am nine years old. I am (10)……………kites in the park with my dog.

 • 1.
  five
 • 2.
  sunny
 • 3.
  bedroom
 • 4.
  reading
 • 5.
  living room
 • 6.
  young
 • 7.
  cooking
 • 8.
  cycling
 • 9.
  goldfish
 • 10.
  flying
 • Chọn đáp án đúng nhất
 • 1. __________ you have any toys? - Yes, I do
 • 2. We _________ reading books in the library
 • 3. Tom _____________ like cold weather. He hates it
 • 4. What is the weather ___________?
 • 5. Who _________? - They are Jenny and Lisa
 • 6. The mountains are _____________ the house
 • 7. Is she a teacher or an __________?
 • 8. I often ___________ in the park
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 1.256
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm