Trắc nghiệm Sử 10 bài 29

Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh được VnDoc tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 10.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10 bài: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Câu 1. Cuộc cách mạng Nêđéclan bùng nổ vào thời gian nào?

A. Năm 1565 B. Năm 1566 C. Năm 1568 D. Năm 1570

Đáp án: B

Câu 2. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nêđéclan là

A. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

B. Lật đổ ách thống trị của phong kiến nước ngoài, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

C. Báo hiệu thời đại của các cuộc cách mạng tư sản, bước đầu suy vong của chế độ phong kiến

D. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên phạm vi thế giới

Đáp án: D

Câu 3. Từ thế kỉ XVII, tình hình kinh tế Anh có điểm gì nổi bật?

A. Nền kinh tế phát triển nhất châu Âu

B. Công nghiệp tương đối phát triển, nông nghiệp lạc hậu

C. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã thâm nhập vào nông nghiệp

D. Bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp

Đáp án: A

Câu 4. Từ thế kỉ XVII, nền nông nghiệp Anh có điểm gì nổi bật?

A. Nông nghiệp lạc hậu, manh mún

B. Nông nghiệp kém phát triển, bị nông phẩm của Pháp cạnh tranh

C. Phương thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa thâm nhập mạnh vào nông nghiệp

D. Bắt đầu cuộc cách mạng trong lĩnh vực nông nghiệp

Đáp án: C

Câu 5. Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là

A. Tầng lớp có nguồn gốc quý tộc phong kiến, cấu kết với tăng lữ bóc lột nhân dân

B. Tầng lớp có quyền lợi chính trị gắn với quý tộc phong kiến, nhưng lại có quyền lợi kinh tế gắn liền với giai cấp tư sản

C. Tầng lớp có quan hệ gần gũi với nhân dân

D. Tầng lớp đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ đối với nhân dân

Đáp án: B

Câu 6. Ý không phản ánh đúng những biện pháp mà chính quyền phong kiến Anh đã thực hiện nhằm cản trở sự phát triển kinh doanh của tư sản và quý tộc mới là

A. Đặt ra nhiều thứ thuế mới

B. Nhiều đặc quyền phong kiến vẫn được duy trì

C. Cấm tư sản và quý tộc mới kinh doanh một số ngành công nghiệp

D. Nhà nước độc quyền thương mại, thu thuyền bè

Đáp án: C

Câu 7. Trong xã hội nước Anh trước cách mạng đã tồn tại mâu thuẫn cơ bản nào?

A. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ

B. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ và giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ

C. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ và giữa vô sản với tư sản, quý tộc mới

D. Giữa nông dân, nô lệ với chủ đồn điền và giữa quý tộc mới tư sản

Đáp án: B

Câu 8. Trong xã hội nước Anh trước cách mạng, mâu thuẫn cơ bản nào mới xã hội

A. Giữa tư sản và quý tộc mới với chế độ quân chủ

B. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ

C. Giữa vô sản với tư sản, quý tộc mới

D. Giữa quý tộc mới với tư sản

Đáp án: A

Câu 9. Tháng 4 – 1640, vua Sáclơ I đã buộc phải triệu tập Quốc hội để

A. Thông qua việc tăng thuế để có tiền chi cho việc đàn áp các cuộc nổi dậy

B. Thông qua những chính sách cải cách

C. Thông qua những chính sách cải cách mới về chính trị quân sự

D. Phê chuẩn nội các mới

Đáp án: A

Câu 10. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bùng nổ cuộc cách mạng ở Anh là

A. Những mâu thuẫn trong xã hội Anh không thể điều hòa được nữa

B. Nhà vua Anh dùng vũ lực đàn áp Quốc hội khi yêu cầu về tài chính không được thông qua

C. Quân đội đứng về phía Quốc hội chống lại nhà vua

D. Nhân dân đứng về phía Quốc hội phản đối nhà vua quyết liệt

Đáp án: B

Câu 11. Nhà vua Anh đã dựa vào lực lượng nào để chống lại Quốc hội?

A. Quý tộc phong kiến và Giáo hội Anh

B. Nông dân và công nhân

C. Quý tộc mới

D. Giáo hội Anh

Đáp án: A

Câu 12. Sự kiện nào đánh dấu cách mạng tư sản Anh bùng nổ?

A. Nông dân tấn công nơi ở của vua Sáclơ I

B. Quốc hội tuyên chiến với nhà vua

C. Quốc hội tuyên chiến với nhà vua và Giáo hội Anh

D. Nhà vua tuyên chiến với Quốc hội

Đáp án: D

Câu 13. Nội chiến ở Anh diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A. Từ năm 1640 đến năm 1648

B. Từ năm 1642 đến năm 1648

C. Từ năm 1642 đến năm 1653

D. Từ năm 1640 đến năm 1688

Đáp án: B

Câu 14. Vua Sáclơ I bị xử tử là do

A. Ý muốn của giai cấp tư sản

B. Nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân

C. Quyết định của những người đứng đầu Quốc hội

D. Theo quy định của Hiến pháp nước Anh vì nhà vua phạm tội phản quốc

Đáp án: B

Câu 15. Năm 1649, cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì

A. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là lật đổ giai cấp tư sản

B. Vua Sáclơ I bị xử tử, chế độ cộng hòa được thiết lập

C. Ngay sau khi cuộc nội chiến kết thúc, chế độ độc tài được thiết lập

D. Cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến – một chế độ phù hợp với tình hình nước Anh lúc đó

Đáp án: B

Câu 16. Đọc đoạn tư liệu sau:

“Ông là một trong những lãnh tụ xuất sắc, tiêu biểu cho tầng lớp quý tộc mới loại vừa ở nước Anh; một nhà tổ chức và chỉ huy giỏi, trở thành người lãnh đạo quân đội Quốc hội. Trong cuộc nội chiến với quân đội nhà vua, quân đội Quốc hội giành thắng lợi, Anh trở thành nước cộng hòa do ông đứng đầu”

A. Ôlivơ Crômoen

B. Ôlivơ Risa

C. Sáclơ Máchiến tranhin

D. Vinhem Ôrangiơ

Đáp án: A

Câu 17. Sau khi Anh trở thành nước cộng hòa, quyền hành trong nước thuộc về

A. Công nhân và binh lính

B. Quý tộc

C. Quý tộc mới và tư sản

D. Tây Sơn

Đáp án: C

Câu 18. Ý nào không phản ánh đúng tình hình chiến tranh không ổn định ở Anh từ sau khi trở thành nước cộng hòa?

A. Thiết lập chế độ Bảo hộ công

B. Thiết lập chế độ độc tài quân sự

C. Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến

D. Thiết lập chế độ tư bản chủ nghĩa

Đáp án: A

Câu 19. Hãy sắp xếp các sự kiện sau về cách mạng tư sản Anh theo đúng trình tự thời gian: 1. Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến; 2. Sac lơ I tuyên chiến với Quốc hội; 3. Anh trở thành nước cộng hòa; 4. Thiết lập chế độ độc tài quân sự.

A. 3, 2, 1, 4

B. 2, 3, 4, 1

C. 1, 2, 3, 4

D. 2, 3, 1, 4

Đáp án: B

Câu 20. Vì sao chế độ quân chủ lập hiến ở Anh được thiết lập

A. Đó là một thế chế phù hợp nhất cho sự phát triển của nước Anh

B. Xét về bản chất, quý tộc mới vẫn có quan hệ với chế độ phong kiến

C. Là sự thỏa hiệp của quý tộc mới và tư sản Anh với lực lượng phong kiến cũ để duy trì quyền lực

D. Quần chúng bất mãn với chế độ cộng hòa vì đã không đem lại quyền lợi cho họ

Đáp án: C

Câu 21: Thành phần lãnh đạo cuộc Cách mạng tư sản Anh là:

A. tư sản và quý tộc phong kiến.

B. quý tộc mới và giai cấp tư sản.

C. giai cấp tư sản và nông dân.

D. giai cấp công nhân.

Đáp án: B

Câu 22: Vì sao cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc Nê-đéc-lan có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản đầu tiên của thế giới?

A. Cuộc cách mạng đánh bại chủ nghĩa tư bản Tây Ban Nha.

B. Cách mạng thắng lợi, giai cấp tư sản lên nắm chính quyền.

C. Cách mạng thắng lợi, chủ nghĩa tư bản được thiết lập và phát triển ở Hà Lan.

D. Cách mạng đã đánh bại chế độ phong kiến Hà Lan.

Đáp án: C

Câu 23: Cách mạng tư sản Hà Lan thắng lợi đã mở ra thời kì mới trong lịch sử nhân loại, đó là thời kì:

A. lịch sử thế giới cận đại

B. lịch sử thế giới cổ - trung đại.

C. lịch sử thể giới hiện đại

D. lịch sử của giai cấp tư sản thế giới.

Đáp án: A

Câu 24: Cách mạng tư sản Hà Lan vừa là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, vừa là:

A. cuộc nội chiến.

B. cuộc cách mạng giải phóng giai cấp.

C. cuộc cách mạng tư sản

D. cuộc đầu tranh bảo vệ độc lập.

Đáp án: C

Câu 25: Cho các sự kiện:

1. Tây Ban Nha chính thức công nhận nền độc lập của "Các tỉnh Liên Hiệp".

2. Quân đội Tây Ban Nha tấn công giết chết 8000 người, phá hủy một trung tâm thương mại.

3. Hội nghị U-trếch gồm đại biểu các tỉnh miền Bắc họp tuyên bố thành lập Các tỉnh Liên Hiệp".

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

A. 2, 1, 3.

B. 2, 3, 1.

C. 3, 1, 2.

D. 3, 2, 1.

Đáp án: B

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh . Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải Vở BT Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 821
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 10

Xem thêm