Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Bài tập Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh được VnDoc.com đăng tải. Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 này là câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử theo từng bài trong SGK, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Sử hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo

LÀM TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN ONLINE: Trắc nghiệm Sử 10 bài 29

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 29 Phần 1: Cách mạng Hà Lan và Cách mạng tư sản Anh

Câu 1: Trước cách mạng Nê-đéc-lan có nền kinh tế như thế nào?

A. Trước cách mạng Nê-đéc-lan có nền kinh tế Tư bản Chủ nghĩa phát triển bậc nhất Châu Âu.

B. Trước cách mạng Nê-đéc-lan có nền kinh tế phong kiến phát triển nhất Châu Âu.

C. Trước cách mạng Nê-đéc-lan có nền kinh tế Tư bản Chủ nghĩa chưa được phát triển.

D. Trước cách mạng Nê-đéc-lan có nền kinh tế phong kiến lạc hậu, chậm phát triển bậc nhất Châu Âu.

Câu 2: Trước cách mạng, trong lòng xã hội Nê-đéc-lan chứa những mâu thuẫn gây gắt nào?

A. Giữa nhân dân Nê-đéc-lan với Tây Ban Nha. Giữa Tân giáo và Cựu giáo.

B. Giữa Tân giáo và Cựu giáo. Quan hệ sản xuất phong kiến với Quan hệ sản xuất Tư bản

C. Giữa nhân dân Nê-đéc-lan với Tây Ban Nha. Giữa Tân giáo và Cựu giáo. Quan hệ sản xuất phong kiến với Quan hệ sản xuất Tư bản.

D. Giữa nhân dân Nê-đéc-lan với Tây Ban Nha. Quan hệ sản xuất phong kiến với Quan hệ sản xuất Tư bản.

Câu 3: Nê-đéc-lan được công nhận độc lập vào năm nào?

A. 1947

B. 1949

C. 1948

D. 1946

Câu 4: Cách mạng Tư sản Hà Lan thực chất là cuộc cách mạng như thế nào?

A. Cách mạng Tư sản Hà Lan thực chất là cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho Chủ nghĩa Tư bản phát triển.

B. Cách mạng Tư sản Hà Lan thực chất là cuộc cách mạng tấn công vào tôn giáo và thành trì của chế độ cũ.

C. Cách mạng Tư sản Hà Lan thực chất là cuộc cách mạng diễn ra dưới hình thức là phong trào giải phóng dân tộc.

D. Tất cả phương án trên.

Câu 5: Tình hình kinh tế nước Anh trước cách mạng như thế nào?

A. Kinh tế nước Anh trước cách mạng kém phát triển.

B. Kinh tế nước Anh trước cách mạng là nền kinh tế Tư bản Chủ nghĩa phát triển bậc nhất Châu Âu.

C. Kinh tế nước Anh trước cách mạng là nề kinh tế phong kiến không phát triển..

D. Kinh tế nước Anh trước cách mạng phát triển nhất châu Âu.

Câu 6: Tháng 4-1640 Vua Sac-lơ I đã làm gì?

A. Tháng 4-1640 Sac-lơ I dùng vũ lực đàn áp Quốc hội.

B. Tháng 4-1640 nội chiến ác liệt giữa Vua-Quốc hội.

C. Tháng 4-1640 Vua Sac lơ I triệu tập quôc hội để tăng thuế nhằm đàn áp cuộc nổi dây của người Xcốt-len.

D. Tháng 4-1640 Vua Sac-lơ I bị xử tử.

Câu 7: Quốc hội tiến hành chính biến đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi vua vào năm nào?

A. 1688

B. 1687

C. 1686

D. 1689

Câu 8: Vì sao nói cách mạng Tư sản Anh là cuộc cách mạng không triệt để.

A. Vì giai cấp tư sản không dám duy trì nền cộng hoà mà phải liên minh với thế lực phong kiến để thiết lập nên nhà nước quân chủ lập hiến.

B. Vì chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

C. Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển.

D. Vì chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, giai cấp tư sản không dám duy trì nền cộng hoà mà phải liên minh với thế lực phong kiến để thiết lập nên nhà nước quân chủ lập hiến.

Câu 9: Cách mạng Tư sản là gì?

A. Là cuộc cách mạng do giai cấp Tư sản lãnh đạo, lật đổ chế độ phong kiến.

B. Là cuộc cách mạng do giai cấp Tư sản lãnh đạo, lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho Chủ nghĩa tư bản phát triển.

C. Là cuộc cách mạng do giai cấp Qúi tộc và Tư sản lãnh đạo, lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho Chủ nghĩa tư bản phát triển.

D. Là cuộc cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo, lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho Chủ nghĩa tư bản phát triển.

Câu 10: 1653-1658 Ở nước Anh diễn ra sự kiện nào?

A. Crôm-oen thiết lập nền quân chủ lập hiến

B. Crôm-oen thiết lập nền độc tài

C. Crôm-oen thiết lập nền cộng hòa

D. Quốc hội tiến hành chính biến đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi vua

Câu 11: Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tư sản Anh là gì?

A. Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển. Mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản. ⇒ Đây là cuộc Cách Mạng Tư sản có ý nghĩa trọng đại trong thời kỳ quá độ từ chế độ Phong kiến sang chế độ Tư bản Chủ nghĩa.

B. Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển.

C. Đây là cuộc Cách Mạng Tư sản có ý nghĩa trọng đại trong thời kỳ quá độ từ chế độ Phong kiến sang chế độ Tư bản Chủ nghĩa.

D. Mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản.

Đáp án Trắc nghiệm lớp 10 môn Lịch sử Bài 29 Phần 1

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Đáp án A C B c D C A D B B A

Giải thích:

Câu 1: Thế kỉ XVI, Nê-đéc-lan có nền kinh tế Tư bản chủ nghĩa bậc nhất Châu Âu.

  • Thủ công nghiệp: dệt len, bông,... phát triển.
  • Ngoại thương: Mở rộng buôn bán với Anh, và các nước vung Baltic.
  • Hình thành các trung tâm thương mại nổi tiếng như: Amsterdam, Utrecht,...

Câu 4: Cách mạng Tư sản Hà Lan thực chất là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên diễn ra dưới hình thức là phong trào giải phóng dân tộc, chống lại sự thống trị của thực dân Tây Ban Nha.

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và Cách mạng tư sản Anh (Phần 2)

Câu 1. Cuộc cách mạng Nêđéclan bùng nổ vào thời gian nào?

A. Năm 1565 B. Năm 1566

C. Năm 1568 D. Năm 1570

Câu 2. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nêđéclan là

A. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

B. Lật đổ ách thống trị của phong kiến nước ngoài, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

C. Báo hiệu thời đại của các cuộc cách mạng tư sản, bước đầu suy vong của chế độ phong kiến

D. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên phạm vi thế giới

Câu 3. Từ thế kỉ XVII, tình hình kinh tế Anh có điểm gì nổi bật?

A. Nền kinh tế phát triển nhất châu Âu

B. Công nghiệp tương đối phát triển, nông nghiệp lạc hậu

C. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã thâm nhập vào nông nghiệp

D. Bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp

Câu 4. Từ thế kỉ XVII, nền nông nghiệp Anh có điểm gì nổi bật?

A. Nông nghiệp lạc hậu, manh mún

B. Nông nghiệp kém phát triển, bị nông phẩm của Pháp cạnh tranh

C. Phương thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa thâm nhập mạnh vào nông nghiệp

D. Bắt đầu cuộc cách mạng trong lĩnh vực nông nghiệp

Câu 5. Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là

A. Tầng lớp có nguồn gốc quý tộc phong kiến, cấu kết với tăng lữ bóc lột nhân dân

B. Tầng lớp có quyền lợi chính trị gắn với quý tộc phong kiến, nhưng lại có quyền lợi kinh tế gắn liền với giai cấp tư sản

C. Tầng lớp có quan hệ gần gũi với nhân dân

D. Tầng lớp đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ đối với nhân dân

Câu 6. Ý không phản ánh đúng những biện pháp mà chính quyền phong kiến Anh đã thực hiện nhằm cản trở sự phát triển kinh doanh của tư sản và quý tộc mới là

A. Đặt ra nhiều thứ thuế mới

B. Nhiều đặc quyền phong kiến vẫn được duy trì

C. Cấm tư sản và quý tộc mới kinh doanh một số ngành công nghiệp

D. Nhà nước độc quyền thương mại, thu thuyền bè

Câu 7. Trong xã hội nước Anh trước cách mạng đã tồn tại mâu thuẫn cơ bản nào?

A. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ

B. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ và giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ

C. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ và giữa vô sản với tư sản, quý tộc mới

D. Giữa nông dân, nô lệ với chủ đồn điền và giữa quý tộc mới tư sản

Câu 8. Trong xã hội nước Anh trước cách mạng, mâu thuần cơ bản nào mới xã hội

A. Giữa tư sản và quý tộc mới với chế độ quân chủ

B. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ

C. Giữa vô sản với tư sản, quý tộc mới

D. Giữa quý tộc mới với tư sản

Câu 9. Tháng 4 – 1640, vua Sáclơ I đã buộc phải triệu tập Quốc hội để

A. Thông qua việc tăng thuế để có tiền chi cho việc đàn áp các cuộc nổi dậy

B. Thông qua những chính sách cải cách

C. Thông qua những chính sách cải cách mới về chính trị quân sự

D. Phê chuẩn nội các mới

Câu 10. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bùng nổ cuộc cách mạng ở Anh là

A. Những mâu thuẫn trong xã hội Anh không thể điều hòa được nữa

B. Nhà vua Anh dùng vũ lực đàn áp Quốc hội khi yêu cầu về tài chính không được thông qua

C. Quân đội đứng về phía Quốc hội chống lại nhà vua

D. Nhân dân đứng về phía Quốc hội phản đối nhà vua quyết liệt

Câu 11. Nhà vua Anh đã dựa vào lực lượng nào để chống lại Quốc hội?

A. Quý tộc phong kiến và Giáo hội Anh

B. Nông dân và công nhân

C. Quý tộc mới

D. Giáo hội Anh

Câu 12. Sự kiện nào đánh dấu cách mạng tư sản Anh bùng nổ?

A. Nông dân tấn công nơi ở của vua Sáclơ I

B. Quốc hội tuyên chiến với nhà vua

C. Quốc hội tuyên chiến với nhà vua và Giáo hội Anh

D. Nhà vua tuyên chiến với Quốc hội

Câu 13. Nội chiến ở Anh diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A. Từ năm 1640 đến năm 1648

B. Từ năm 1642 đến năm 1648

C. Từ năm 1642 đến năm 1653

D. Từ năm 1640 đến năm 1688

Câu 14. Vua Sáclơ I bị xử tử là do

A. Ý muốn của giai cấp tư sản

B. Nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân

C. Quyết định của những người đứng đầu Quốc hội

D. Theo quy định của Hiến pháp nước Anh vì nhà vua phạm tội phản quốc

Câu 15. Năm 1649, cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì

A. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là lật đổ giai cấp tư sản

B. Vua Sáclơ I bị xử tử, chế độ cộng hòa được thiết lập

C. Ngay sau khi cuộc nội chiến kết thúc, chế độ độc tài được thiết lập

D. Cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến – một chế độ phù hợp với tình hình nước Anh lúc đó

Câu 16. Đọc đoạn tư liệu sau:

“Ông là một trong những lãnh tụ xuất sắc, tiêu biểu cho tầng lớp quý tộc mới loại vừa ở nước Anh; một nhà tổ chức và chỉ huy giỏi, trở thành người lãnh đạo quân đội Quốc hội. Trong cuộc nội chiến với quân đội nhà vua, quân đội Quốc hội giành thắng lợi, Anh trở thành nước cộng hòa do ông đứng đầu”

A. Ôlivơ Crômoen

B. Ôlivơ Risa

C. Sáclơ Máchiến tranhin

D. Vinhem Ôrangiơ

Câu 17. Sau khi Anh trở thành nước công hòa, quyền hành trong nước thuộc về

A. Công nhân và binh lính

B. Quý tộc

C. Quý tộc mới và tư sản

D. Tây Sơn

Câu 18. Ý nào không phản ánh đúng tình hình chiến tranh không ổn định ở Anh từ sau khi trở thành nước cộng hòa?

A. Thiết lập chế độ Bảo hộ công

B. Thiết lập chế độ độc tài quân sự

C. Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến

D. Thiết lập chế độ tư bản chủ nghĩa

Câu 19. Hãy sắp xếp các sự kiện sau về cách mạng tư sản Anh theo đúng trình tự thời gian: 1. Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến; 2. Sac lơ I tuyên chiến với Quốc hội; 3. Anh trở thành nước cộng hòa; 4. Thiết lập chế độ độc tài quân sự.

A. 3, 2, 1, 4

B. 2, 3, 4, 1

C. 1, 2, 3, 4

D. 2, 3, 1, 4

Câu 20. Vì sao chế độ quân chủ lập hiến ở Anh được thiết lập

A. Đó là một thế chế phù hợp nhất cho sự phát triển của nước Anh

B. Xét về bản chất, quý tộc mới vẫn có quan hệ với chế độ phong kiến

C. Là sự thỏa hiệp của quý tộc mới và tư sản Anh với lực lượng phong kiến cũ để duy trì quyền lực

D. Quần chúng bất mãn với chế độ cộng hòa vì đã không đem lại quyền lợi cho họ

Câu 21. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là

A. Lật đổ chế độ phong kiến

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ hơn

C. Có ý nghĩa trọng đại trong thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản

D. Được ví như “cái chổi khổng lồ” quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến

Câu 22. Quan sát sơ đồ sau và xác định ý nhận xét đúng nhất về quá trình phát triển của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

A. Là cuộc cách mạng tư sản phát triển đạt đến đỉnh cao

B. Là cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để

C. Cách mạng trải qua những bước phát triển thăng trầm

D. Cách mạng trải qua những bước thăng trầm, nhưng xu hướng chung vẫn tạo ra bước phát triển vượt bậc

Đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 29 Phần 2

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

B

D

A

C

B

Câu

6

7

8

9

10

Đáp án

C

B

A

A

B

Câu

11

12

13

14

15

16

Đáp án

A

D

B

B

B

A

Câu

17

18

19

20

21

22

Đáp án

C

A

B

C

D

D

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Đánh giá bài viết
3 15.888
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 10

Xem thêm