Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Bài tập Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu được VnDoc.com đăng tải. Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 này là câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử theo từng bài trong SGK, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Sử hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo

Câu 1. Liên hệ kiến thức đã học và cho biết ý nào không phản ánh đúng biện pháp tích lũy vốn để phát triển công nghiệp của giai cấp tư sản Anh

A. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong nước

B. Đầu tư phát triển sản xuất ở thuộc địa

C. Buôn bán nô lệ da đen

D. Cải tiến kĩ thuật

Câu 2. Tại sao nước Anh sớm tiến hành cách mạng công nghiệp?

A. Sớm làm cuộc cách mạng tư sản

B. Chuẩn bị được tiền đề về vốn, nhân công và cải tiến kĩ thuật

C. Sớm làm cuộc cách mạng tư sản, tạo lập được những tiền đề cần thiết cho cuộc cách mạng trong sản xuất

D. Có hệ thống thuộc địa rộng lớn

Câu 3. Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ khi nào?

A. Từ đầu thế kỉ XVII

B. Từ giữa thế kỉ XVII

C. Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII

D. Từ những năm 70 của thế kỉ XVIII

Câu 4. Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ ngành nào?

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp dệt

C. Chế tạo máy móc

D. Luyện kim

Câu 5. Máy Gienni do ai sáng chế?

A. Giêm Hagrivơ

B. Áccraitơ

C. Giêm Oát

D. Étmơn Cácrai

Câu 6. Áccraitơ chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước đã dẫn tới kết quả là

A. Nhiều nhà máy dệt được xây dựng ven sôn nước chảy xiết

B. Năng suất của người thợ dệt tăng dần lên 40 lần so với dệt bằng tay

C. Lao động bằng tay dần dần thay thế bằng máy móc

D. Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở nước Anh

Câu 7. Năm 1784, Giêm Oát đã

A. Sáng chế ra máy kéo sợi Gienni

B. Phát minh ra máy hơi nước

C. Chế tạo thành công đầu máy xe lửa

D. Xây dựng đoạn đường sắt đầu tiên

Câu 8. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là

A. Ld bằng tay được thay thế dần bằng máy móc

B. Tốc độ sản xuất và năng suất lãnh đạo tăng vượt bậc

C. Tạo ra nguồn động lực mới, khởi đầu quá trình công nghiệp hóa

D. Biến nước Anh thành “công xưởng thế giới”

Câu 9. Người phát minh ra đầu máy xe lửa là

A. Giêm Hagrivơ

B. Áccraitơ

C. Giêm Oát

D. Xtiphenxơn

Câu 10. Hãy ghép nội dung hai cột với nhau cho phù hợp

Thành tựu

Người sáng chế

1. Máy kéo sợi

2. Máy dệt chạy bằng hơi nước

3. Máy hơi nước

4. Đầu máy xe lửa

a) Étmơn Cácrai

b) Xtiphenxơn

c) Giêm Oát

d) Giêm Hagrivơ

A. 1 – d, 2 – a, 3 – c, 4 – b.

B. 1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – d.

C. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d.

D. 1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d.

Câu 11. Kết quả lớn nhất của cách mạng công nghiệp ở Anh là

A. Tốc độ sản xuất tăng vượt bậc

B. Biến nước Anh thành “công xưởng thế giới”

C. Luân Đôn trở thành trung tâm công nghiệp và thương mại đầu tiên trên thế giới

D. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác ở nước Anh

Câu 12. Cách mạng công nghiệp đã đưa đến sự hình thành các giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là

A. Tư sản và vô sản

B. Tư sản và tiểu tư sản

C. Tư sản và quý tộc mới

D. Tư sản công nghiệp và thương nghiệp

Câu 13. Ý nào phản ánh hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp?

A. Nâng cao năng suất lao động, xã hội hóa quá trình lãnh đạo của chủ nghĩa tư bản

B. Làm thay đổi bô mặt của các nước tư bản

C. Thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ của các ngành kinh tế khác

D. Làm xuất hiện hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là tư sản và vô sản

Câu 14. Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX là

A. Quá trình chuyển biến từ nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc

B. Quá trình hình thành của hai giai cấp tư sản và công nhân

C. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa các nước tư bản châu Âu

D. Quá trình hình thành nền tảng kinh tế chính của xã hội tư bản : công nghiệp và thương nghiệp

Đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 32

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

B

C

C

B

A

A

B

Câu

8

9

10

11

12

13

14

Đáp án

D

D

A

B

A

D

A

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 34 - 35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Đánh giá bài viết
7 4.024
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Lịch sử 10

    Xem thêm