Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 10 bài 28

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến hướng dẫn giải vở bài tập Sử 10, là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 10 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hi vọng sẽ giúp các bạn giải bài tập Lịch sử 10 nhanh chóng và chính xác.

Bài tập 1 trang 123 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Những yếu tố hình thành truyền thống yêu nước Việt Nam là

A. những mối quan hệ vế kinh tế - chính trị của quốc gia Văn Lang.

B. giữ gìn và lưu truyền nền văn hoá truyền thống của tổ tiên.

C. đoàn kết chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc.

D. tất cả các ý trên đều đúng.

Trả lời: D

2. Các yếu tố góp phần hình thành nên truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là

A. cuộc đấu tranh chống lại ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

B. quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế tự chủ.

C. cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc.

D. tất cả các ý trên đều đúng.

Trả lời: D

3. Truyền thống yêu nước Việt Nam được hình thành từ

A. sự hình thành quốc gia Văn Lang - Âu Lạc là cơ sở nảy sinh tình cảm yêu nước của người Lạc Việt

B. “cuộc cách mạng đá mới” đã làm cho đời sống vật chất được ổn định, đời sống tinh thần được nâng cao, đồng thời cũng hình thành lòng yêu nước.

C. cuộc kháng chiến chống quân Tần thắng lợi, đã thực sự hình thành và phát triển truyền thống yêu nước.

D. lòng yêu nước của nhân dân ta được hình thành từ khi xuất hiện các nền văn hoá thời nguyên thuỷ trên đất nước ta.

Trả lời: A

4. Đặc trưng nổi bật nhất của truyền thống yêu nước Việt Nam là

A. giữ gìn và phát triển nền kinh tế nông nghiệp truyền thống.

B. giữ gìn và phát triển nền văn hoá riêng đậm đà bản sắc dân tộc.

C. đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ nền độc lập dân tộc.

D. tinh thần đoàn kết dân tộc.

Trả lời: D

Bài tập 2 trang 123 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ s vào ô □ trước ý sai.

□ Từ nhiều nghìn năm trước đây, bằng lao động và giúp đỡ lẫn nhau người nguyên thuỷ trên đất Việt Nam đã từng bước sáng tạo ra nến vãn minh Việt cổ và từ đó hợp nhất lại thành một quốc gia - nước Văn Lang.

□ Thế kỉ X, đất nước trở lại độc lập, truyền thống yêu nước từ đây ngày càng được phát triển và tôi luyện.

□ Sự nghiệp xây dựng và phát triển một nền kinh tế tự chủ và một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc cũng là sự thể hiện của lòng yêu nước của người dân Việt Nam.

□ Chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc là nét đặc trưng nổi bật nhất của truyền thống yêu nước Việt Nam.

Trả lời:

Đ. Từ nhiều nghìn năm trước đây, bằng lao động và giúp đỡ lẫn nhau người nguyên thuỷ trên đất Việt Nam đã từng bước sáng tạo ra nến văn minh Việt cổ và từ đó hợp nhất lại thành một quốc gia - nước Văn Lang.

Đ. Thế kỉ X, đất nước trở lại độc lập, truyền thống yêu nước từ đây ngày càng được phát triển và tôi luyện.

Đ. Sự nghiệp xây dựng và phát triển một nền kinh tế tự chủ và một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc cũng là sự thể hiện của lòng yêu nước của người dân Việt Nam.

Đ. Chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc là nét đặc trưng nổi bật nhất của truyền thống yêu nước Việt Nam.

Bài tập 3 trang 124 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Điền từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau để hoàn chỉnh đánh giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh về truyền thống quý báu của dân tộc.

“Dân ta có……yêu nước. Đó là một…………………quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi……… bị xâm lăng thì……………. lại sôi nổi, nó kết thành một ………vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua tất cả mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả………………….”

Trả lời:

“Dân ta có…(một lòng nồng nàn)…yêu nước. Đó là một…(truyền thống)…quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi…( Tổ quốc)… bị xâm lăng thì…(tinh thần ấy)... lại sôi nổi, nó kết thành một …(làn sóng)…vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua tất cả mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả…(lũ bán nước và lũ cướp nước)...”

Bài tập 4 trang 124 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Nêu những nét mới trong truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến độc lập.

Trả lời:

Bối cảnh lịch sử

 • Đất nước trở lại độc lập, tự chủ.
 • Nhưng sau 1000 năm Bắc thuộc nền kinh tế trở nên lạc hậu, đói nghèo.
 • Các thế lực phương Bắc chưa từ bỏ âm mưu xâm phương Nam.

Trong bối cảnh ấy lòng yêu nước ngày càng được phát huy, tôi luyện.

Những nét mới trong truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến độc lập:

 • Nếu tinh thần yêu nước của nhân dân ta thời Bắc thuộc được thể hiện trong các cuộc khởi nghĩa để giành lại độc lập thì nét mới trong thời kì phong kiến độc lập là lòng yêu nước được thể hiện trong các cuộc kháng chiến chủ yếu để bảo vệ độc lập và xây dựng một nền chính trị, kinh tế, văn hoá độc lập, tự chủ.
 • Trong khoảng hơn 9 thế kỉ thời độc lập thì nhân dân ta đã phải chống ngoại xâm 10 lần và trong đó duy nhất chỉ có một cuộc khởi nghĩa Lam Sơn nhằm mục đích giành lại độc lập, còn lại các cuộc kháng chiến đều nhằm bảo vệ nền độc lập dân tộc.
 • Nếu thời Bắc thuộc do chưa giành được độc lập, tự chủ lâu dài nên lòng yêu nước chưa được thể hiện nhiều trong xây dựng đất nước thì nét mới trong thời kì này là lòng yêu nước được biểu hiện rõ nét trong xây dựng và phát triển đất nước. Sự nghiệp xây dựng và phát triển một nền kinh tế tự chủ, một nền văn hoá truyền thống đã đòi hỏi sự thể hiện của lòng yêu nước, quyết tâm vươn lên.

Bài tập 5 trang 124 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Phân tích nét đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến.

Trả lời:

Nét đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến:

 • Dân tộc Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm.
 • Trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm nhân dân Việt Nam đã đoàn kết nhất trí đồng lòng vượt qua gian khổ, hy sinh, phát huy tài năng, trí tuệ, chiến đấu dũng cảm giành thắng lợi cuối cùng.
 • Cũng trong chiến đấu chống ngoại xâm lòng yêu nước trở nên trong sáng chân thành và cao thượng hơn bao giờ hết.
 • Đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập trở thành nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam.

Bài tập 6 trang 124 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Vì sao nói: Nét đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc?

Trả lời:

Có thể xem nét đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc:

 • Nét nổi bật trong thời kì phong kiến ở Việt Nam là cùng với việc xây dựng và phát triển quốc gia thì nhân dân đã phải liên tiếp kháng chiến chống ngoại xâm để bảo vệ độc lập dân lộc. Trong khoảng hơn 9 thế kỉ, nhân dân ta đã chống ngoại xâm 10 lần lớn, vì vậy tinh thần yêu nước trong chống ngoại xâm trở thành nét đặc trưng cơ bản.
 • Trong kháng chiến thì lòng yêu nước đã được biểu hiện rõ nét nhất khi phải mang tính mạng của mình để chứng tỏ. Trong kháng chiến thì ý thức, tình cảm và tâm hồn của người Việt Nam yêu nước mới trở nên trong sáng, chân thành và cao thượng hơn bao giờ hết.
 • Khi nói về truyền thống yêu nước trong kháng chiến chống ngoại xâm thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước... mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ... nhấn chìm cả lũ bán nước và lũ cướp nước".
Đánh giá bài viết
2 1.650
Sắp xếp theo

  Giải Vở BT Lịch Sử 10

  Xem thêm