Trọn bộ giáo án môn Tin học lớp 6 học kì 2

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Ngày son: ..................
Ngày dy: .......................
Tiết 37
Bài 13: LÀM QUEN VI SON THO VĂN BN
I/ Mc tiêu:
1. Kiến thc:
- Hc sinh biết được vai trò ca phn mm son thạo văn bản, biết được Word
phn mm son thảo văn bản, nhn biết được biểu tượng biết cách khởi động
Word.
- Hc sinh nhn biết và pn bit đưc các thành phn cơ bản ca ca s Word.
2. K năng:
- Biết cách tạo văn bản mi, m văn bản đã lưu trên máy tính, lưu văn bn kết
thúc phiên làm vic vi Word.
3. Thái đ:
- Hình thành phong cách hc tp nghiêm túc, tập trung cao độ.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực chung: năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp, năng lực xã
hi.
- Năng lc chuyên biệt: ng lực t gii quyết vấn đề, Năng lực giao tiếp,
Năng lc hợp tác, Năng lực s dng ngôn ngữ, Năng lực s dng công ngh thông
tin và truyền thông, Năng lực t hc.
II/ Chun b:
1. Giáo viên: Tài liu, giáo án, SGK, SGV, phòng máy..
2. Hc sinh: Vở, SGK, đồ dùng hc tp, nghiên cứu trước bài mi
III/ Các hoạt động dy hc:
1. Ổn định:
- Sĩ số: 6A: ............................................; 6B: ...............................................
2. Kiểm tra bài cũ: không
3. Bài mi:
Hoạt động ca GV-HS
Ni dung bài hc
* Hoạt động 1
GV: Trong thc tế chúng ta đã gặp rt
nhiu loại văn bản. Em hãy ly d v
1. Văn bản phn mm son tho
văn bản
- Các loại n bản: Trang ch, v,
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
các loại văn bản mà em biết?
GV: Chúng ta hc thêm mt cách to
văn bản mi.
GV: Mun to văn bn trên máy tính ta
phi s dng phn mm son tho văn bn.
* Hoạt động 2
* Hoạt động 3
GV: Các em thy xut hin nhng
trên ca s ca phn mm son tho
văn bản Word?
GV: Gii thiu các thành phn trên ca
s ca phn mm son thảo văn bản
Word.
báo, tạp chí…
- Ta có th t tạo văn bản bng bút và
viết trên giy.
- Ta th tạo văn bản nh s dng
máy tính phn mm son thảo văn
bn.
2. Khởi động Word
Cách 1: Nháy đúp biểu tượng ca
Word trên màn hình nn.
Cách 2: Nháy nút Start, tr vào All
Programs, chn Microsoft Word.
3. Có gì trên ca s ca Word?
Các bng chn, thanh công c, con tr
son tho, vùng son tho, thanh cun.
a) Bng chn
- Các lệnh được sp xếp theo tng
nhóm trong các bng chọn đặt trên
thanh bng chn.
- Để thc hin mt lnh, nháy chut
vào tên bng chn cha lnh chn
lnh.
b) Nút lnh
- Các nút lệnh được đặt trên các thanh
công c, mỗi nút có tên để phân bit.
- Nếu ta nháy chut mt nút lnh,
lệnh đó sẽ đưc thc hin.
4. Cng c:
-
Nhc li v Word, cách khởi động Word và các thành phn trên ca s ca Word.
5. Hướng dn v nhà:
- Ôn tp li các thao tác khởi động Word, và quan sát ca s Word.
- Đọc trước các mc 4, 5, 6 tiếp theo ca bài.
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Ngày son:
Ngày dy:
Tiết 38
Bài 13: LÀM QUEN VI SON THO VĂN BẢN (tt)
I/ Mc tiêu:
1. Kiến thc: - Hc sinh biết được v trí lưu giữ của các văn bản trong máy tính.
2. K năng: - Biết cách m một văn bản, lưu văn bản đóng văn bản khi thc
hành xong.
3.Thái độ: - Hình thành phong cách hc tp nghiêm túc, tp trung cao độ.
II/ Chun b:
1. Giáo viên: Tài liu, giáo án, SGK, SGV, phòng máy..
2. Hc sinh: Vở, SGK, đồ dùng hc tp, nghiên cứu trước bài mi
III/ Các hoạt động dy- hc:
1. Ổn định:
- Sĩ số: 6B: ........................ .............; 6C: ............................................
2. Kiểm tra bài cũ:
? Cách hỏi động Word và các thành phần cơ bản có trên ca s Word.
3. Bài mi:
Hoạt động ca GV-HS
Ni dung bài hc
* Hoạt động 4
GV: Hướng dn hc sinh cách m
một văn bản đã có trong máy tính.
- Chú ý cho hc sinh biết cách tìm
một văn bản khi không được lưu theo
mặc định.
* Hoạt động 5
4. M văn bản
Nháy nút lnh Open, chọn văn bn cn
m, chn Open.
* Chú ý : Theo mặc định, văn bản cn
m thưng nm My Document, tuy
nhiên th trí khác trong c đĩa
cng tu theo người dùng chọn nơi lưu
gi văn bản.

Giáo án lớp 6 môn Tin học kì 2

Trọn bộ giáo án môn Tin học lớp 6 học kì 2 là tài liệu giáo án điện tử lớp 6 hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Tin học 6 nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về đầy đủ tài liệu.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Tiết 37

Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Học sinh biết được vai trò của phần mềm soạn thạo văn bản, biết được Word là phần mềm soạn thảo văn bản, nhận biết được biểu tượng và biết cách khởi động Word.

- Học sinh nhận biết và phân biệt được các thành phần cơ bản của cửa sổ Word.

2. Kỹ năng:

- Biết cách tạo văn bản mới, mở văn bản đã lưu trên máy tính, lưu văn bản và kết thúc phiên làm việc với Word.

3. Thái độ:

- Hình thành phong cách học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực chung: năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp, năng lực xã hội.

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực tự giải quyết vấn đề, Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, Năng lực tự học.

II/ Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Tài liệu, giáo án, SGK, SGV, phòng máy..

2. Học sinh: Vở, SGK, đồ dùng học tập, nghiên cứu trước bài mới

III/ Các hoạt động dạy – học:

1. Ổn định:

- Sĩ số: 6A: ............................................; 6B: ...............................................

2. Kiểm tra bài cũ: không

3. Bài mới:

Hoạt động của GV-HSNội dung bài học

* Hoạt động 1

GV: Trong thực tế chúng ta đã gặp rất nhiều loại văn bản. Em hãy lấy ví dụ về các loại văn bản mà em biết?

GV: Chúng ta học thêm một cách tạo văn bản mới.

GV: Muốn tạo văn bản trên máy tính ta phải sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản.

* Hoạt động 2

* Hoạt động 3

GV: Các em thấy xuất hiện những gì trên cửa sổ của phần mềm soạn thảo văn bản Word?

GV: Giới thiệu các thành phần trên cửa sổ của phần mềm soạn thảo văn bản Word.

1. Văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản

- Các loại văn bản: Trang sách, vở, báo, tạp chí…

- Ta có thể tự tạo văn bản bằng bút và viết trên giấy.

- Ta có thể tạo văn bản nhờ sử dụng máy tính và phần mềm soạn thảo văn bản.

2. Khởi động Word

Cách 1: Nháy đúp biểu tượng của Word trên màn hình nền.

Cách 2: Nháy nút Start, trỏ vào All Programs, chọn Microsoft Word.

3. Có gì trên cửa sổ của Word?

Các bảng chọn, thanh công cụ, con trỏ soạn thảo, vùng soạn thảo, thanh cuốn.

a) Bảng chọn

- Các lệnh được sắp xếp theo từng nhóm trong các bảng chọn đặt trên thanh bảng chọn.

- Để thực hiện một lệnh, nháy chuột vào tên bảng chọn chứa lệnh và chọn lệnh.

b) Nút lệnh

- Các nút lệnh được đặt trên các thanh công cụ, mỗi nút có tên để phân biệt.

- Nếu ta nháy chuột ở một nút lệnh, lệnh đó sẽ được thực hiện.

4. Củng cố:

- Nhắc lại về Word, cách khởi động Word và các thành phần trên cửa sổ của Word.

5. Hướng dẫn về nhà:

- Ôn tập lại các thao tác khởi động Word, và quan sát cửa sổ Word.

- Đọc trước các mục 4, 5, 6 tiếp theo của bài.

-------------------------

Trên đây chỉ là một phần của tài liệu. Mời các bạn tải file ĐẦY ĐỦ về tham khảo.

Ngoài Trọn bộ giáo án môn Tin học lớp 6 học kì 2, mời các bạn tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 hay đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 532
Sắp xếp theo

    Giáo án Tin học 6

    Xem thêm