Trọn bộ giáo án môn Sinh học lớp 6 học kì 2

Thƣ viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc. com/ | Email h tr: [email protected]. com | Hotline: 024 2242 6188
Tun 18: Tit: 35 Ngày....................
KIM TRA HC KÌ I
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tun 18: Tit 36: Ngày............................
Bài 20: TH PHN
A. Mc tiêu:
I. Kiến thc:
- Phát biu đƣợc khái nim th phn
- Nêu đƣợc nhng đặc đim chính ca hoa t th phn. Phân bit hoa t th
phn và hoa giao phn.
- Nhn biết nhng đặc đim chính ca hoa thích hp vi li th phn nh sâu
b
II. Kĩ năng:
- Rèn luyn và cng cc kĩ năng:
- Lám vic độc lp và làm vic theo nhóm.
- Quan sát mu vt, tranh v.
- S dng các thao tác tƣ duy.
III. Thái độ:
- Yêu và bo v thiên nhiên.
B. Phng pháp:
- Trao đổi, tho lun +Quan sát tìm tòi +Ging gii+....
C. Thit b dy hc:
- Mu vt: hoa t th phn. hoa th phn nh sâu b
- Tranh v: cu to hoa bí đỏ ;hoa th phn nh sâu b
D. Hot ng dy hc:
I. n định lp:1’
II. Kim tra bài cũ:
- Nhn xét_ rút kinh nghim baì thi HKI
Thƣ viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc. com/ | Email h tr: [email protected]. com | Hotline: 024 2242 6188
III. Bài mi
a. Hot động 1: TÌM HIU V HOA T TH PHN VÀ HOA GIAO PHN (20’)
Mc tiêu: HS phân bit được hoa t th phn và hoa giao phn.
ch thc hin:
Hot động ca giáo viên
Hot động ca hc sinh
- Giáo viên hƣớng dn hc sinh quan sát hình
30. 1 sách giáo khoa trang 99.
- Yêu cu hc sinh thc hin lnh trong sách
giáo khoa.
- Giáo viên đặt vn đề: Hoa t th phn cn
nhng điu kin nào? Đặc đim ca hoa t th
phn?
- Giáo viên tiếp tc yêu cu hc sinh đọc thông
tin trong sách giáo khoa, tho lun và thc
hin lnh.
- Giáo viên kết lun: thế nào là hoa giao phn?
- Hc sinh quan sát H30. 1 trang 99 ch giáo
khoa.
- Thc hin theo lnh trong sách giáo khoa
- Hc sinh tr li, lp nhn xét b sung.
- > Rút ra kết lun v đặc đim hoa t th
phn.
- Hc sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa
thc hin tho lun nhóm tr li câu hi
- Hc sinh đại din nhóm trình y, các nhóm
khác nhn xét b sung
- > Rút ra kết lun v đặc đim ca hoa giao
phn
Tiu kt:
Th phn là hin tượng ht phn tiếp xúc vi đầu nhu
Hoa có ht phn rơi vào đầu nhu ca chính hoa đó gi là hoa t th phn.
Nhng hoa có ht phn chuyn đến đầu nhu ca hoa khác gi là hoa giao
phn.
b. Hot đọâng 2: M HIU V ĐẶC ĐIM CA HOA TH PHN NH SÂU
B)
Mc tiêu: HS biết đưc các đặc đim ca hoa th phn nh sâu b.
Thƣ viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc. com/ | Email h tr: [email protected]. com | Hotline: 024 2242 6188
ch thc hin:
Hot động ca giáo viên
Hot động ca hc sinh
- Giáo viên hƣớng dn hc sinh quan sát mu
vt và tranh v
- Yêu cu hc sinh thc hin lnh sách giáo
khoa trang 100
- Giáo viên treo tranh mt s hoa th phn nh
sâu b
- Giáo viên nhn xét, b sung
Đặc đim chính ca hoa th phn nh
sâu b?
*Liên h bo v môi trng:ko chơi
nghch b hái hoa,bo v loài côn trùng
ích.
- Hc sinh quan sát mu vt + tranh v
hình 30. 2 trang 99
- Tho lun nhóm tr li câu hi sách
giáo khoa trang 100
- Hc sinh tiếp tc quan t tranh
- Hc sinh đại din nhóm trình y kết
qu - > lp nhn xét b sung
- > rút ra kết lun v đặc đim ca hoa th
phn nh sâu b
Tiu kết:
Nhng hoa th phn nh sâu b thưng có c đặc đim sau:
+ Màu sc sc s
+Hương thơm mt ngt
+Ht phn có gai
+Đầu nhucht nh
IV. Cng c toàn bài: ( 5’)
- Đọc kết lun SGK
- Th phn là gì?
- Thế nào là hoa t th phn ? Hoa giao phn khác vi hoa t th phn đim nào
?
- Đặc đim ca hoa th phn nh sâu b ?
V. Dn dò:(1’)
- Hc bài

Giáo án lớp 6 môn Sinh học học kì 2

Trọn bộ giáo án môn Sinh học lớp 6 học kì 2 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình Sinh học lớp 6 học kì 2 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Đây là tài liệu cho các thầy cô tham khảo soạn giáo án điện tử lớp 6 nhanh chóng và hiệu quả..

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về đầy đủ tài liệu.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Tuần 18: Tiết: 35 Ngày....................

KIỂM TRA HỌC KÌ I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuần 18: Tiết 36: Ngày............................

Bài 20: THỤ PHẤN

A. Mục tiêu:

I. Kiến thức:

- Phát biểu được khái niệm thụ phấn

- Nêu được những đặc điểm chính của hoa tự thụ phấn. Phân biệt hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn.

- Nhận biết những đặc điểm chính của hoa thích hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ

II. Kĩ năng:

- Rèn luyện và củng cố các kĩ năng:

- Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Quan sát mẫu vật, tranh vẽ.

- Sử dụng các thao tác tư duy.

III. Thái độ:

- Yêu và bảo vệ thiên nhiên.

B. Phương pháp:

- Trao đổi, thảo luận +Quan sát tìm tòi +Giảng giải+....

C. Thiết bị dạy học:

- Mẫu vật: hoa tự thụ phấn. hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

- Tranh vẽ: cấu tạo hoa bí đỏ ;hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

D. Hoạt động dạy học:

I. Ổn định lớp:1’

II. Kiểm tra bài cũ:

- Nhận xét_ rút kinh nghiệm baì thi HKI

III. Bài mới

a. Hoạt động 1: TÌM HIỂU VỀ HOA TỰ THỤ PHẤN VÀ HOA GIAO PHẤN (20’)

Ø Mục tiêu: HS phân biệt được hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn.

Ø Cách thực hiện:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát hình 30. 1 sách giáo khoa trang 99.

- Yêu cầu học sinh thực hiện lệnh trong sách giáo khoa.

- Giáo viên đặt vấn đề: Hoa tự thụ phấn cần có những điều kiện nào? Đặc điểm của hoa tự thụ phấn?

- Giáo viên tiếp tục yêu cầu học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa, thảo luận và thực hiện lệnh.

- Giáo viên kết luận: thế nào là hoa giao phấn?

- Học sinh quan sát H30. 1 trang 99 sách giáo khoa.

- Thực hiện theo lệnh trong sách giáo khoa

- Học sinh trả lời, lớp nhận xét bổ sung.

- > Rút ra kết luận về đặc điểm hoa tự thụ phấn.

- Học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa và thực hiện thảo luận nhóm trả lời câu hỏi

- Học sinh đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét bổ sung

- > Rút ra kết luận về đặc điểm của hoa giao phấn

Ø Tiểu kết:

  • Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy
  • Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó gọi là hoa tự thụ phấn.
  • Những hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhụy của hoa khác gọi là hoa giao phấn.

-------------------------

Trên đây chỉ là một phần của tài liệu. Mời các bạn tải file ĐẦY ĐỦ về tham khảo.

Ngoài Trọn bộ giáo án môn Sinh học lớp 6 học kì 2, mời các bạn tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 hay đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 171
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Sinh học lớp 6 Xem thêm