Từ vựng tiếng Anh về chủ đề Ăn nhanh

1 897

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề Ăn nhanh 

Mời các bạn tải về Từ vựng tiếng Anh về chủ đề Ăn nhanh thường gặp trong cuộc sống hàng ngày do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải nhằm phục vụ nguồn từ vựng phong phú và giúp các bạn có lối giao tiếp tự nhiên, nâng cao trình độ trong học tập cũng trong như giao tiếp hàng ngày. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

1. Từ vựng tiếng Anh về vật dụng

(Paper) napkin (n) – (/’peipə(r)/) /’næpkin/: khăn giấy ăn

Menu /’menju:/: thực đơn kèm theo giá

Paper cups /’peipə(r) kʌps/: cốc giấy

Price list /prais list/: bảng giá

Straw /strɔ:/: ống hút

Tray /trei/: cái khay, cái mâm

Dispasable spoon /di’spəʊzəbl spu:n/: thìa dùng một lần

Wrapping paper /’r æpiŋ ’peipə(r)/: giấy gói

2. Từ vựng về món ăn nhanh

Chicken nuggets / ˈtʃɪkɪn ˈnʌɡɪt/: gà viên chiên

Chili sauce /ˈtʃɪli sɔːs/: tương ớt

Condiment /ˈkɑːndɪmənt/: đồ gia vị

(Salad) dressing /ˈdresɪŋ/: nước sốt thêm vào salad

French fries /frentʃ frais/: khoai tây chiên

Fried chicken /fraid ˈtʃɪkɪn/: gà rán

Hamburger/ burger /’hæmbɝːgə(r)/ /ˈbɜːɡə(r)/: bánh kẹp

Hash brown /hæʃ braʊn/: bánh khoai tây chiên

Pastry /ˈpeɪstri/: bánh ngọt

Hot dog /ˈhɑːt dɔːɡ/: một loại xúc xích dùng với bánh mỳ dài

Ketchup/ tomato sauce /ˈketʃəp/ /təˈmeɪtoʊ sɔːs/: tương cà

Mustard /ˈmʌstərd/: mù tạt

Mayonnaise /ˈmeɪəneɪz/: xốt mai-o-ne, xốt trứng gà tươi

Pizza /’pi: tsə/: bánh pi-za

Sausage /ˈsɒsɪdʒ/: xúc xích

Sandwich /ˈsænwɪtʃ/: bánh xăng-quit, bánh mỳ kẹp

Salad /ˈsæləd/: rau trộn

3. Từ vựng về đồ uống và tráng miệng

Beverage /ˈbevərɪdʒ/: đồ uống (ngoại trừ nước)

Bubble tea/ pearl milk tea/ bubble milk tea/ boba juice/ bobi /ˈbʌbl ti:/: trà sữa chân trâu

Canned/Tinned drink /kænd /tɪnd drɪŋk /: thức uống đóng lon

Cappuccino /kæpuˈtʃiːnoʊ/: cà phê được pha với sữa nóng, sữa được đánh bông lên tạo bọt nhỏ và thường được rắc một lớp bột sô cô la lên trên

Cocktail /ˈkɒkˌteɪl/: đồ uống hỗn hợp của rượu nước trái cây, sữa, hoặc thảo dược…

Cola /ˈkoʊlə /: coca cola

Black coffee /blæk ˈkɑːfi/: cà phê đen

Filter coffee /ˈfɪltər ˈkɑːfi/: cà phê phin

Instant coffee /ˈɪnstənt ˈkɑːfi/: cà phê hòa tan

White coffee /waɪt ˈkɑːfi/: cà phê sữa

Skinny coffee /ˈskɪni ˈkɑːfi/: cà phê ít chất béo

Latte /ˈlɑːteɪ/: một loại cà phê của Ý, dùng với nhiều sữa và có 1 lớp váng bọt sữa trên cùng

Fruit juice /fru:t ʤu:s /: nước trái cây

Rambutan juice /ramˈb(j)uːt(ə)n dʒuːs/: nước chôm chôm

Coconut juice /ˈkəʊkənʌt dʒuːs /: nước dừa

Tamarind juice/ˈtam(ə)rɪnd dʒuːs/: nước me

Iced tea /aist ti:/: trà đá

Mineral water /’minərəl ˈwɔːtə(r)/: nước khoáng

Milkshake /ˈmɪlkʃeɪk/: sữa lắc

Lemonade /,lemə’neid/: nước chanh

Soda /ˈsoʊdə/: nước sô-đa

Soft drink /sɒft drɪŋk/: thức uống có ga, nước ngọt

Sparkling water /ˈspɑːrklɪŋ ˈwɑːtər/: nước uống có ga, nước ngọt

Sugar-cane juice /ʃʊɡər ˈkeɪn ʤu:s/: nước mía

Still water /stil ˈwɔːtə(r)/: nước không ga

Smoothie /ˈsmuːði/: sinh tố

Squash /skwɔʃ/: nước ép

Apple squash /ˈap(ə)l skwɔʃ/: nước ép táo

Dragon fruit squash /ˈdraɡ(ə)n fruːt skwɔʃ/: nước ép thanh long

Tea /ti:/: trà

Dessert /dɪˈzɜːrt/: món tráng miệng

Dessert wading in water / dɪˈzɜːrt ˈweɪdɪŋ in ˈwɑːtə(r)/: chè trôi nước

Pomelo sweet soup /ˈpɑːməloʊ swiːt suːp/: chè bưởi

Yogurt /ˈjoʊɡərt/: sữa chua

Jackfruit yogurt /ˈdʒækfruːt ˈjoʊɡərt/: sữa chua mít

Coconut jelly /ˈkəʊkənʌt ˈdʒeli/: thạch dừa

Ice – cream /ˌaɪs ˈkriːm/: kem

4. Từ vựng tiếng Anh khác

Combo /ˈkɑːmboʊ/: suất, gói

Carry-out / Takeaway /ˈkæri aʊt / /ˈteɪkəweɪ/: mua mang đi

Drive-through /ˈdraɪv θruː/: nhà hàng được phục vụ mà không phải ra khỏi xe

Eat in /iːt in/: ăn tại chỗ, ăn tại cửa hàng

Franchise /ˈfræntʃaɪz/: nhượng quyền thương mại, nhượng quyền kinh doanh

Guest /ɡest/: khách

Waiter /ˈweɪtər/: người phục vụ nam

Home delivery /hoʊm dɪˈlɪvəri/: giao hàng tận nơi

Sides / saɪds/: món ăn phụ

Street stand /striːt stænd/: xe/ quầy bán thức ăn dựng trên đường

Reheat /ˌriːˈhiːt/: hâm nóng lại

Fast food /fæst fuːd/: đồ ăn nhanh

Junk food /dʒʌŋk fuːd/: đồ ăn vặt

Ví dụ:

- Would you like a dessert?

Quý khách có muốn dùng món tráng miệng không ạ?

- The burgers are very good.

Loại bánh kẹp này rất ngon.

- What’s on the menu?

Thực đơn có những gì?

- I’d like to eat Jackfruit yogurt.

Tôi muốn ăn sữa chua mít.

Đánh giá bài viết
1 897

Video đang được xem nhiều

Từ vựng tiếng Anh Xem thêm