Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh các tỉnh có đáp án

1 2.068
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đợt 2 - ngày 22/6/2008)
I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. (2 điểm)
1. She (not see) her sister for three months.
2. She (ask) me if I came from Vietnam.
3. Listen to these foreigners! What language they (speak) ?
4.
We will stay at home if it (rain) .
II. Hãy chọn một từ thích hợp trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau. (2điểm)
1. She was really (impress, impressing, impressed, to impress) by the beauty of the city.
2. He was tired, (and, but, so, however) he took a rest before continuing his work.
3.
She is very good (of, at, for, in) English.
4.
We went on working (though, because, but, despite) it started to rain.
5. He suggests (doing, do, did, to do) morning exercises every day.
6. Neil Armstrong, (which, where, who, whose) walked on the moon, is an American.
7. The children felt (excited, excitement, excitedly, exciting) when Tet Festival was coming
near.
8. You like watching movies on TV, (didn't you, did you, do you, don't you)?
III. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành mỗi u sau. (1 điểm)
1. The accident happened because he drove___________. (care)
2.
We often take part in many activities at school. (culture)
3. The Internet has helped students study more . (effective)
4. I bought an book last Sunday. (interest)
IV. Em hãy đọc kỹ đoạn văn sau, rồi trả lời các câu hỏi bên dưới. (2 điểm)
Peter is my pen pal. He is 15 years old. He lives in a house in London. He has lived in
London for ten years. He is an excellent student. He always works hard at school and gets
good marks. He loves learning Vietnamese in his free time. He often practices writing letters
in Vietnamese. Sometimes he helps me to correct my writing, and sometimes I help him to
correct his spelling mistakes. Next summer, he is going to visit Ho Chi Minh City with his
family. I’m looking forward to seeing him soon.
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
Questions:
1. How old is Peter?
2. How long has he lived in London?
3. What does he love doing in his free time?
4. He is going to visit Ho Chi Minh City next summer, isn't he?
V. Hãy chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chỗ trống để hoàn
thành đoạn văn sau. (1 điểm)
A Vietnamese girl named Lan is living with the Smith family in the American state of
Michigan. Mr. Smith (1)
a farmer, and Mrs. Smith works part-time at a grocery store in a nearby town. They
have two (2)
, Tom and Mary. Lan often does chores after school. Sometimes, she also
helps Mr. Smith on the farm. The family relaxes (3) Sunday evenings and they watch
Tom play soccer. Lan enjoys (4)
with the Smiths very much.
VI. Viết lại các câu sau dựa vào từ hoặc cụm từ gợi ý sao cho nghĩa của câu không thay đổi.
(1 điểm)
1. I'm sorry. I can't help you now.
I wish …………………………..……………………………………………………….
2. We started learning English four years ago.
We have ………………………….……………………………………………………..
3.
"What kind of books do you like best, Linda?" asked Peter.
Peter asked …………………….………………………………………………………..
4. They will build a new school next month.
A new school…………………………………………………………………………….
VII. Sử dụng các từ hoặc cụm từ gợi ý dưới đây để viết thành các câu hoàn chỉnh.
(1điểm)
1. We/ used/ wear/ uniforms/ when/ we/ be/ school.
2. I/ not/ meet/ my parents/ since last Sunday.
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
3.
He/ say/ he/ be/ back/ following/ day.
4. She/ wish/ she/ have/ new computer.
- The end -
SỞ GD&ĐT BẾN TRE
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thí sinh KHÔNG làm bài trực tiếp vào đề thi, mà chỉ ghi câu trả lời vào giấy làm bài .
I/ MULTIPLE CHOICE: Trả lời theo yêu cầu của từng câu hỏi
Câu1: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau: The program
was so that half of them fell asleep.
A. boring B. bore C. bored D. boredom
Câu 2: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau: Last night, I
was watching TV my mother was cooking in the kitchen.
A.then B. and C. when D.while
Câu 3: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau: The bridge
in 2000.
A.was built B. built C. has been built D. builds
Câu 4: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau: If a
disaster in an area, people from the other areas will offer their help.
A.happen B. happened C. is happened D. happens
Câu 5: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:
They in that company for five years.
A.work B. have worked C. worked D. are working
Câu 6:Chọn từ trọng âm chính vào âm tiết vị trí khác với những từ cònlại:
A. expensive B. dormitory C. agreement D. vacation

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Mời các bạn vào thử sức với Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh các tỉnh có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải nhằm đem đến cho các bạn nội dung ôn tập hữu ích giúp các bạn đạt điểm cao nhất trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả.

Trên đây, VnDoc.com đã gửi đến các bạn Đề ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh cho các bạn luyện tập. Các bạn hãy tải về và thử sức để có kì thi đạt kết quả tốt nhất nhé. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin gửi đến các bạn ôn tập từng mảng kiến thức cụ thể như chuyên đề Các thì, word form...rất hữu ích cho các bạn ôn tập. Chúc các bạn có kì thi hiệu quả!

Đánh giá bài viết
1 2.068
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm