100 câu trắc nghiệm toán lớp 12: Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ I

100 câu trắc nghiệm toán lớp 12: Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ I

100 câu trắc nghiệm toán lớp 12: Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ I. Tài liệu gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm phục vụ việc ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ I sắp tới. Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh đạt được kết quả cao. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi giữa học kỳ I môn Toán lớp 12 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Lũy thừa - Hàm số lũy thừa

100 câu trắc nghiệm toán lớp 12: Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ I

Câu 1) Cho hàm sốÔn thi giữa học kỳ Iđạo hàm y' của hàm số là

Ôn thi giữa học kỳ I       Ôn thi giữa học kỳ I       Ôn thi giữa học kỳ I        Ôn thi giữa học kỳ I

Câu 2) Cho hàm số y= eainx gọi y' là đạo hàm của hàm số khẳng định nào sau đây đúng.

A) y'= ecosx               B) y'= esinxcosx
C) y'= -cosx esinx          D) y'= sinx ecosx

Câu 3) Cho hàm số y = Ln(2x+1) gọi f '(x) là đạo hàm cấp 1 của hàm số f '(o) bằng

A) 2     B) 1       C) ½        D) 0

Câu 4) Đường tròn tâm I (1,-3) bán kính R =4 có phương trình là:

A) (x+1)2 + (y -3)2 = 16       B) (x-1)2 + (y+3)2 =16
C) (x-1)2 + (y + 3)2 = 4        D) x2 + y2 - 2x + 6y - 4 =0

Câu 5) Đường thẳng qua góc tọa độ (0,0) nhận Ôn thi giữa học kỳ I(2,-1) làm pháp vecto có phương trình là

A) 2x –y = 0         B) 2x –y+1 = 0
C) x -2y +1 = 0      D) x- 2y = 0

Câu 6) Đường tròn x2 + y2 – 4x - 2y +1 = 0 làm bán kính đường tròn có độ dài là

A) 4        Ôn thi giữa học kỳ I        C) 2        D) 1

Câu 7) Cho hàm số y = cos2x gọi y'' là đạo hàm cấp 2 của y, hệ thức nào sau đây là đúng.

A) 2 y + y'' = 0           B) 4 y'' –y = 0
C) y'' – y =0             D) 4 y +y'' = 0

Câu 8) Hàm số y = x3 + 3x2 – 4 có giá trị cực đại bằng

A) 0        B) 1         C) - 4         D) - 24

Câu 9) Hàm số nào sau đây có cực trị

A) y = 3x – 5          B) y = x3 – 2x2 + 5
C) y = x3 + 1          D) y = x3 + x – 1

Câu 10) Hàm số Ôn thi giữa học kỳ Icó giá trị đạo hàm là

A) 3        B) -5       C) -1        D ) 3

Câu 11) Hàm số y = x3 + 3x2 + 5 có mấy cực trị

A) 3        B) 2        C) 1        D) 0

Câu 12) Cho hàm số f(x) = x ex gọi f ''(x) là đạo hàm cấp 2 ta có f ''(1) bằng:

A) 1        B) 2e       C) 0        D) 3e

Câu 13) Trong mặt phẳng 0xy cho A(1,2); B(3,4); C(m, - 2) để 3 điểm A, B , C thẳng hàng giá trị m bằng

A) m = - 3     B) m = 3       C) m = 1        D) m = 2

Câu 14) Đường thẳng (d) đi qua điểm A(1, 2) và song song với đường thẳng (d'): 2x–3y+5 = 0 có phương trình là

A) 2x - 3y = 0          B) 3x -2y + 1 =0
C) 2x -3y + 4 =0       D) 2x -3y – 1 = 0

Câu 15) Tọa độ giao điểm A của 2 đường thẳng d : x + y – 4 = 0, d' : 2x – y +1 = 0 là

A) A(-1 , 2)         B) A( -1 , 3)
C) A( 1 , 3 )         D) A ( 0 ,1 )

Đánh giá bài viết
2 2.035
Trắc nghiệm Toán 12 Xem thêm