Bài tập thì hiện tại đơn lớp 5 có đáp án

Bài tập tiếng Anh thì hiện tại đơn lớp 5 có đáp án

Nằm trong bộ bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 theo chuyên đề, Bài tập về thì hiện tại đơn lớp 5 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập cách chia động từ Thì hiện tại đơn lớp 5 hiệu quả.

I. Fill in the blanks to make a present simple sentence.

1. He ___________ (wake) up at 8 am everyday.

2. She ___________ (go) to school by bus.

3. I ___________ (like) reading comic books.

4. He ___________ (like) playing computer games.

5. They ___________ (come) from Spain.

6. I ___________ (love) painting.

7. He ___________ (leave) the house at 8 am every morning.

8. We ___________ (go) to the park on weekends.

9. I ___________ (drink) coffee when I am tired.

10. The train ___________ (leave) at 1 o’clock.

11. She ___________ (speak) English very well.

12. I ___________ (play) tennis in the evenings.

13. He ___________ (keep) laughing.

14. They ___________ (eat) grass and plants.

15. I ___________ (study) English everyday.

II. Change the sentence in exercise I into negative form.

ĐÁP ÁN

I. Fill in the blanks to make a present simple sentence.

1. He ______wakes_____ (wake) up at 8 am everyday.

2. She _______goes____ (go) to school by bus.

3. I ______like_____ (like) reading comic books.

4. He _____likes______ (like) playing computer games.

5. They ____come_______ (come) from Spain.

6. I ______love_____ (love) painting.

7. He _____leaves______ (leave) the house at 8 am every morning.

8. We _____go______ (go) to the park on weekends.

9. I _____drink______ (drink) coffee when I am tired.

10. The train ______leaves_____ (leave) at 1 o’clock.

11. She _____speaks______ (speak) English very well.

12. I _____play______ (play) tennis in the evenings.

13. He ____keeps_______ (keep) laughing.

14. They _______eat____ (eat) grass and plants.

15. I ______study_____ (study) English everyday.

II. Change the sentence in exercise I into negative form.

1. He ______doesn't wake_____ up at 8 am everyday.

2. She _______doesn't  go____  to school by bus.

3. I ______don't like_____ reading comic books.

4. He _____doesn't like______ playing computer games.

5. They ____don't come_______ from Spain.

6. I ______don't love_____ painting.

7. He _____doesn't leave______  the house at 8 am every morning.

8. We _____don't go______ to the park on weekends.

9. I _____don't drink______ coffee when I am tired.

10. The train ______doesn't  leave_____ at 1 o’clock.

11. She _____doesn't speak______  English very well.

12. I _____don't play______ tennis in the evenings.

13. He ____doesn't keep_______ laughing.

14. They _______don't eat____ grass and plants.

15. I ______don't study_____ English everyday.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 5 về thì hiện tại đơn lớp 5 có đáp án.

Đánh giá bài viết
1 514
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm