Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 5

Nhằm giúp các em học sinh lớp 5 có thêm tài liệu để làm quen và tự ôn tập trước các bài kiểm tra và thi học kì môn Tiếng Anh lớp 5 trong năm học, chúng tôi đã sưu tầm Đề ôn tập tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây. Mời thầy cô và các em tham khảo.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the correct answer.

1. What was the matter with him? He........ a toothache

A. to have

B. have

C. has

D. had

2. What subject is he......... now? Vietnamese.

A. to learn

B. learn

C. learning

D. learned

3............. did she go yesterday morning? She went to the bookshop.

A. What

B. Where

C. When

D. Why

4. Are you free........ the evening? Yes, I am.

A. in

B. on

C. at

D. to

5. She is going to......... television tonight.

A. sing

B. play

C. stay

D. watch

6............. is that ? It's my teacher.

A. What

B. Who

C. Where

D. How

7. Does she like sandwiches ?......................

A Yes, she do

B. Yes, she is

C. Yes, she does

D. Yes, she like

8. This is Mai.............. mother is a doctor.

A his

B. she

C. her

D. his

9. She............. a banana.

A. wants

B. want

C. to want

D. wantes

10. What is it ? It is................

A. eraser

B. an eraser

C. erasers

D. a eraser

11. He is................... Vietnam

A. from

B. on

C. in

D. at

12............. is that ? It's my teacher.

A. What

B. Who

C. Where

D. How

13. Does she like sandwiches ?......................

A Yes, she do

B. Yes, she is

C. Yes, she does

D. Yes, she like

14. This is Mai.............. mother is a doctor.

A his

B. she

C. her

D. his

15. She............. a banana.

A. wants

B. want

C. to want

D. wantes

16. What is it ? It is................

A. eraser

B. an eraser

C. eraers

D. a eraser

17. He is................... Vietnam

A. from

B. on

B. in

D. at

18. It is not hot............ the winter.

A. on

B. in

C. at

D. under

19. I don't like Maths...............it is difficult.

A. and

B. but

C. so

D. because

20. What's the matter............you?

A. in

B. with

C. on

D. of

21. Do you like English? Yes,I..........

A. do

B. am

C. like

D. don't

22. He often..................to school in the morning

A. gos

B. going

C. goes

D. to go

23. They are from...................................

A. Singapore

B. Vietnamese

C. English

D. American

24. His birthday is........................ June 1st.

A. at

B. on

C. in

D. about

25. A........... works in a hospital.

A. Teacher

B. worker

C. Nurse

D. farmer

26. I.......................... reading a book about Santa Claus.

A. can

B. do

C. am

D. are

27............................... you like to play hide and seek with me?

A. Would

B. Could

C. Do

D. If

28. Did you.................................. teacher's Day last month?

A. celebrated

B. celebrating

C. celebrate

D. celebrater

29. Does he........................ a sore-throat?

A. has

B. had

C. have

D. having

30. We went to the cinema....................................

A. today

B. yesterday

C. tomorrow

D. next Sunday

31. A housewife often does........................................

A. homework

B. Housework

C. hardwork

D. exercises

32. It's hot in Summer,..................... ?

A. is it

B. isn't it

C. do it

D. does it

33....... your birthday? It's in May.

A. What's

B. When's

C. It's

D. Where's

34. Would you like..... milk? No, thanks

A. an

B. a

C. some

D. one

35. Can you swim, Mai?No,......

A. I can

B. I can't

C. he can

D. he can't

36. What's time is it? It's seven- fifty- five.

A. 7. 55

B. 7.15

C. 7. 25

D. 7. 45

37. What..... does Peter study at school? - He has Maths, English, Art....

A. objects

B. subjects

C. food

D. drink

38. Why do you like Music? Because I like......

A. to read

B. to draw

C. to write

D. to sing

39. What's the matter......................... you?

A. for

B. to

C. with

D. on

40. I have...................... cough.

A. the

B. a

C. an

D. any

Task 2. Write one word to complete the sentence:

1. What ‘s the ………………..with you?

2. How …………………… subjects do you have today?

3. My mother …………….…..in factories.

4. Where …………….…you go next weekend?

5. My friends …………………… badminton in their free time.

6. I often ………….……up early in the morning.

7. She ……………..…. go to the dentist.

8. ………………..….you join the funfair last Sunday?

9. What …………….… do you go to school?

10. I like ………………. the piano.

Đáp án

Task 1. Choose the correct answer.

1. D 2. C 3. A 4. A 5. D 6. B 7. C 8. C 9. A 10. B
11. A 12. B 13. C 14. C 15. A 16. B 17. A 18. B 19. D 20. B
21. A 22. C 23. C 24. B 25. C 26. C 27. A 28. C 29. C 30. B
31. B 32. B 33. B 34. C 35. B 36. A 37. B 38. D 39. C 40. B

Task 2. Write one word to complete the sentence:

1. What ‘s the ………matter……..with you?

2. How ………many…………… subjects do you have today?

3. My mother …………works….…..in factories.

4. Where …………will….…you go next weekend?

5. My friends …………play………… badminton in their free time.

6. I often ………get….……up early in the morning.

7. She …………doesn't/ does not…..…. go to the dentist.

8. …………Did……..….you join the funfair last Sunday?

9. What ………time…….… do you go to school?

10. I like ………playing………. the piano.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Trắc nghiệm tiếng Anh 5 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
471 99.780
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm