Bài tập Tiếng Anh có gợi ý chi tiết

Với phần giải thích rõ ràng, các bạn sẽ ôn tập Tiếng Anh hiệu quả với bài tập Tiếng Anh có gợi ý chi tiết VnDoc.com đăng tải dưới đây. Các câu trả lời được hướng dẫn tận tình, các bạn sẽ hiểu sâu vấn đề và từ đó nhớ được những mẫu câu, những cách thức chia động từ một cách chủ động và hiệu quả nhất.

Bài tập Tiếng Anh có gợi ý chi tiết

I. Choose the word which is stressed differently from the others

1.
A. enthusiasm
B. interest
C. capable
D. sympathy

- Trọng âm của từ "enthusiasm" rơi vào âm tiết thứ 2. Trọng âm của các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

2.
A. candle
B. embrace
C. sneaky
D. finish

- Trọng âm của từ "embrace" rơi vào âm tiết thứ hai. Trọng âm của các từ còn lại rơi vào âm tiết đầu tiên.

3.
A. celebrate
B. together
C. family
D. special

- Trọng âm của từ "together" rơi vào âm tiết thứ hai. Trọng âm của các từ còn lại rơi vào âm tiết đầu tiên.

II. Choose the word whose bold part is pronounced differently from that of the other words.

1.
A. jam
B. dangerous
C. village
D. glance

- "g" trong "glance"được phát âm là /g/. "g" trong các đáp án còn lại được phát âm là /dʒ/.

2.
A. machine
B. church
C. question
D. children

- "ch" trong từ "machine" được phát âm là / ʃ /. Còn "ch" và "t" trong các từ còn lại được phát âm là /tʃ /.

Đánh giá bài viết
2 3.192
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm