Bài tập tiếng Anh lớp 8 câu bị động

Bài tập câu bị động lớp 8 có đáp án

Tài liệu bài tập tiếng Anh 8 dạng bài câu bị động nằm trong bộ đề ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập gồm nhiều dạng câu hỏi tự luận khác nhau giúp các em học sinh ôn tập lại cấu trúc và cách dùng thể bị động hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

I. Change the following sentences into the passive. (Chuyển các câu sau sang bị động)

1. People grow rice in many countries in the world.

-> Rice ______________________________________

2. Graham Bell invented the telephone many years ago.

-> The telephone ______________________________

3. They have used this car for many years.

-> This car ___________________________________

4. Lan practices English every day.

-> English ____________________________________

5. They will take the garbage out of the city.

-> The garbage _____________________________

6. Mary sent me this letter two days ago.

-> I _________________________________________

7. People make compost from vegetables.

-> Compost ____________________________________

8. You must finish this work before Sunday.

-> This work _____________________________________

9. She hasn't used this bicycle for a long time.

-> This bicycle __________________________________

10. I saw a strange man in my garden yesterday.

-> A strange man _______________________________

11. They clean the floor every morning.

-> The floor ____________________________________

12. They will solve the problem soon.

-> The problem __________________________________

13. They break the glass into small pieces.

-> The glass ____________________________________

15. They made these cars in the USA.

-> These cars ______________________________________

16. People have used the Internet all over the world.

-> The Internet ___________________________

17. We planted many trees in the school garden.

-> Many trees _________________________________

18. Someone has taken my book away.

-> My book ___________________________________

19. He didn't help me with my homework.

-> I ___________________________________________

20. We have learnt English for three years.

-> English ______________________________________

21. My father often reads books before bedtime .

-> Books ............................................................................

22. Lan bought some comic books for her brother .

-> Some comic books ..........................................................

23. My sister received a letter yesterday .

-> A letter ............................................................................

24. She can solve the problem in just 2 minutes .

-> The problem .....................................................................

25. Nowadays people use electricity for lighting.

-> Electricity ...........................................................................

II. Use the suggested words to make complete sentences, using the passive.

1. This car / make / Japan / ten years ago.

_______________________________________________

2. The rice / separate / the husk .

_____________________________________________

3. The next meeting / will / hold / Chicago / next month.

_______________________________________________

4. This room / not / use / for years.

_______________________________________________

5. The answers / must / write / the blackboard.

_______________________________________________

6. Kieu Story / write / Nguyen Du.

_______________________________________________

7. Our teeth / should / clean / everyday.

_______________________________________________

8. Three languages / speak / Malaysia / nowadays.

_______________________________________________

9. Rice / eat / by Vietnamese people / everyday.

_________________________________________________

10. This building / build / by French people / many years ago.

__________________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Change the following sentences into the passive. (Chuyển các câu sau sang bị động)

1 - Rice was grown in many countries in the world.

2 - The telephone was invented Graham Bell many years ago.

3 - This car has been used for many years.

4 - English is practiced by Lan every day.

5 - The garbage will be taken out of the city.

6 - I was sent this letter by Mary two days ago.

7 - Compost was made from vegetables

8 - This word must be finished before Sunday.

9 - This bicycle hasn't been used for a long time.

10 - A strange man was seen in my garden yesterday.

11 - The floor is cleant every morning.

12 - The problem will be solved soon.

13 - The glass was broken into small pieces.

15 - These cars were made in the USA.

16 - The Internet has been used all over the world.

17 - Many trees were planted in the school garden.

18 - My book has been taken away.

19 - I wasn't helped with my homework.

20 - English has been learnt for three years.

21 - Books are often read by my father before bedtime.

22 - Some comic books were bought for her brother by Lan.

23 - A letter was received yesterday.

24 - The problem can be solved in just 2 minutes.

25 - Electricity was used for lightning nowadays.

II. Use the suggested words to make complete sentences, using the passive.

1 - This car was made in Japan ten years ago.

2 - The rice was separated into the husk.

3 - The next meeting will be held in Chicago next month.

4 - This room hasn't been used for years.

5 - The answers must be written on the blackboard.

6 - Kieu story was written by Nguyen Du.

7 - Our teeth should be cleant every day.

8 - Three languages are spoken nowadays.

9 - Rice is eaten by Vietnamese people nowadays.

10 - This building was built by French people many years ago.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 8 câu bị động. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
36 24.335
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 8 Xem thêm