Bài tập tiếng Anh lớp 8 câu bị động

1 635

Tiếng Anh lớp 8: Thể bị động - Passive Voice

Tài liệu bài tập tiếng Anh 8 dạng bài câu bị động nằm trong bộ đề ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập gồm nhiều dạng câu hỏi tự luận khác nhau giúp các em học sinh ôn tập lại cấu trúc và cách dùng thể bị động hiệu quả. 

I. Change the following sentences into the passive. (Chuyển các câu sau sang bị động)

1. Pople grow rice in many countries in the world.

-> Rice _______________________________________________________________

2. Graham Bell invented the telephone many years ago.

-> The telephone _________________________________________________________

3. They have used this car for many years.

-> This car ______________________________________________________________

4. Lan practices English every day.

-> English ____________________________________________________________

5. They will take the garbage out of the city.

-> The garbage _________________________________________________________

6. Mary sent me this letter two days ago.

-> I ____________________________________________________________________

7. People make compost from vegetables.

-> Compost _____________________________________________________________

8. You must finish this work before Sunday.

-> This work ____________________________________________________________

9. She hasn't used this bicycle for a long time.

-> This bicycle _______________________________________________________

10. I saw a strange man in my garden yesterday.

-> A strange man __________________________________________________________

11. They clean the floor every morning.

-> The floor ______________________________________________________________

12. They will solve the problem soon.

-> The problem _____________________________________________________________

13. They break the glass into small pieces.

-> The glass _______________________________________________________________

15. They made these cars in the USA.

-> These cars ____________________________________________________________

16. People have used the Internet all over the world.

-> The Internet ________________________________________________________

17. We planted many trees in the school garden.

-> Many trees ___________________________________________________________

18. Someone has taken my book away.

-> My book ___________________________________________________________

19. He didn't help me with my homework.

-> I _________________________________________________________________

20. We have learnt English for three years.

-> English __________________________________________________________

21. My father often reads books before bedtime .

-> Books ................................................................................................................

22. Lan bought some comic books for her brother .

-> Some comic books ....................................................................................................

23. My sister received a letter yesterday .

-> A letter ..................................................................................................................

24. She can solve the problem in just 2 minutes .

-> The problem .............................................................................................................

25. Nowadays people use electricity for lighting.

-> Electricity ..................................................................................................................

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Bài tập tiếng Anh lớp 8 câu bị động. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 635
Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm