Bảng tổng hợp kết quả đánh giá đồng nghiệp trong tổ chuyên môn trường tiểu học, THCS, THPT

Phiếu tổng hợp kết quả đánh giá đồng nghiệp trong tổ chuyên môn

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá đồng nghiệp tổ chuyên môn là biểu mẫu tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn dành cho các cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm tiểu học, THCS, THPT theo thông tư 20/2018/TT-BGDĐT về chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA ĐỒNG NGHIỆP TRONG TỔ CHUYÊN MÔN

- Tổ chuyên môn:.............................................................................................................

- Trường; ........................................................................................................................

- Quận/Huyện/Tp,Tx ………………………… Tỉnh/Thành phố....................................

- Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm) .........................................................................

Tiêu chuẩn/Tiêu chí

Kết quả đánh giá

Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (Kh); Tốt (T)

GV
....

GV
....

GV
....

GV
....

GV
....

....

I. Đánh giá

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

 

 

 

 

 

 

II. Ý kiến nhận xét và đánh giá

- Điểm mạnh:

 

 

 

 

 

 

 

- Những vấn đề cần cải thiện:

 

 

 

 

 

 

 

- Đề xuất hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

 

 

 

 

 

 

 

- Xếp loại kết quả đánh giá3:

 

 

 

 

 

 

 

 

……….., ngày tháng năm 20....
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

______________________

3 - Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, ti thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức tốt;

- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức khá trở lên;

- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;

- Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

Đánh giá bài viết
1 1.573
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm