Bộ đề KSCL môn tiếng Anh lớp 10 (lần 1) trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2017-2018 có đáp án

Đề thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 10

Đề KSCL môn tiếng Anh lớp 10 (lần 1) trường THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc năm học 2017-2018 có đáp án là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 11, giúp các bạn củng cố và hệ thống lại kiến thức hiệu quả, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 sắp tới đây. Mời các bạn vào thử sức.

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC

Đề thi có 04 trang

MÃ ĐỀ THI: 301

ĐỀ THI KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LỚP 10 - LẦN 1

NĂM HỌC 2017 - 2018

ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH

Thời gian làm bài 60 phút; Không kể thời gian giao đề.

Họ và tên thí sinh: ……………………………… Số báo danh: ………………..

Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet to indicate the words whose underlined parts differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Câu 1: A. impose B. improve C. remove D. approve

Câu 2: A. female B. compete C. require D. previous

Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet to indicate the words having stress different from the other three in each of the following questions.

Câu 3: A. partnership B. romantic C. counterpart D. attitude

Câu 4: A. certain B. equal C. decide D. couple

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the word(s) in bold in each of the following questions.

Câu 5: School uniform is compulsory in most of Vietnamese schools.

A. depended B. paid C. required D. divided

Câu 6: Bill, come and give me a hand with cooking.

A. attempt B. prepare C. be busy D. help

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the word(s) in old in each of the following questions.

Câu 7: We should keep these proposals secret from the chairman for the time being.

A. revealed B. frequented C. lively D. accessible

Câu 8: I didn’t think his comments were very appropriate at the time.

A. unsuitable B. right C. exact D. correct

Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

Câu 9: There’ll always be a conflict between___________ and ___________ young.

A. an - a B. an – t he C. the - a D. the - the

Câu 10: Most children enjoy___________ with their parents and siblings.

A. played B. play C. to play D. playing

Câu 11: It’s too late; you shouldn’t go. Don’t worry! We can ___________ for a night.

A. put you up B. put you through C. put you away D. put you aside

Câu 12 : No one has to stay late this evening, ______________?

A. haven’t they B. do they C. have they D. don’t they

Câu 13 :I ___________ if she manages to sell that motorbike

A. will be surprising B. will be surprised C. will surprise D. am surprised

Câu 14: Many applicants find a job interview ___________ if they are not well-prepared for it.

A. stress B. stressed C. stressful D. stressing

Câu 15: I do not think there is a real _______ between men and women at home as well as in our society.

A. attitude B. equality C. value D. measurement

Câu 16: Our country is rich ___________ natural resources.

A. in B. with C. of D. about

Câu 17: They said that they had been driving through the desert ___________ .

A. the following day B. yesterday C. the last day D. the previous day

Câu 18: I ___________ there once a long time ago and ___________ back since.

A. have gone- was B. went- have not been C. go- am not D. was going- has not been

Câu 19: The more___________ and positive you look, the better you will feel.

A. confident B. confide C. confidential D. confidence

Câu 20: It’s hard work looking___________ three children all day.

A. after B. to C. up D. through

Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges

Câu 21: “I like your coat, Helen.” - “___________.”

A. Really, I’m not. B. Do you? C. I think so D. I’m sorry.

Câu 22: - Marie: “What a lovely house you have !” - Phil: “ ________________________”

A. No problem. B. Thank you. Hope you will drop in.

C. I think so. D. Of course not, it’s not costly.

Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Câu 23: Had the announcement been made earlier, more people would have attended the lecture.

A. The lecture was held so late that a few people attended it.

B. More people came late to the lecture because of the late announcement.

C. The late announcement helped make the lecture well- attended.

D. Few people came to the lecture because the announcement was not made earlier.

Câu 24: She raised her hand high so that she could attract the teacher’s attention.

A. Because her teacher attracted her, she raised her hand again.

B. Though she raised her hand high, she couldn’t attract her teacher’s attention.

C. To attract her teacher’s attention, she raised her hand high.

D. She had such a high raising of hand that she failed to attract her teacher’s attention.

Câu 25: Anyone who misses more than fifty percent of the classes deserves to fail.

A. Those who are absent more than half the time should fail.

B. Fifty percent of classes have failed the exams.

C. More than fifty percent is too much for one class.

D. People who fail must make up fifty percent of the class work.

Đáp án Đề thi KSCL môn tiếng Anh lớp 10

1

A

11

A

21

B

31

B

41

A

2

C

12

B

22

B

32

C

42

A

3

B

13

B

23

D

33

A

43

D

4

C

14

C

24

C

34

D

44

D

5.

C

15

B

25

A

35

B

45

A

6

D

16

A

26

A

36

A

46

C

7

A

17

D

27

C

37

D

47

A

8

A

18

B

28

D

38

C

48

C

9

D

19

A

29

C

39

A

49

A

10

D

20

A

30

C

40

A

50

D

-------------

Để hỗ trợ các bạn có kì thi học kì 2 lớp 10 trọn vẹn, VnDoc.com không chỉ sưu tầm và đăng tải các học liệu môn tiếng Anh mà còn có học liệu của các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học...thông qua Đề thi học kì 2, đề cương hay bài tập được tổng hợp từ các trường THPT và các thầy cô uy tín trên cả nước. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

Đánh giá bài viết
1 3.017
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm