10 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án năm 2019 - 2020

10 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án năm 2019 - 2020 bao gồm các bài luyện tập, giúp các em học sinh học tốt Toán lớp 2, rèn luyện kỹ năng giải bài tập Toán 2, chuẩn bị cho các bài thi hay bài kiểm tra giữa học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao.

1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Câu 1. Tìm x biết: x : 3 = 3 x 10

A. 90

B. 30

C. 10

D. 60

Câu 2. Có 40 cây bắp cải trồng đều vào 8 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu cây?

A. 5 cây

B. 4 cây

C. 6 cây

D. 7 cây

Câu 3. Kết quả của phép tính: 36 : 4 + 12 là:

A. 17

B. 19

C. 21

D. 23

Câu 4. Một đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng có độ dài là 27cm. Tổng độ dài đoạn thẳng thứ nhất và thứ hai là 19cm. Hỏi đoạn thẳng thứ ba dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

A. 19cm

B. 8cm

C. 9cm

D. 7cm

Câu 5. Có 40 bông hoa hương dương được trồng đều vào 5 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bông?

A. 8 bông

B. 9 bông

C. 10 bông

D. 11 bông

Câu 6. Thứ ba tuần này là ngày 13. Hỏi thứ hai tuần sau là ngày bao nhiêu?

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

Câu 7. Mẹ có 24 quả nho. Một phần ba số nho của mẹ là:

A. 7 quả

B. 8 quả

C. 9 quả

D. 21 quả

Câu 8. Tìm x biết: 12 + x = 78 - 27

A. 39

B. 93

C. 51

D. 63

Câu 9. Viết tổng 4 + 4 + 4 + 4 + 4 thành tích

A. 4 x 4

B. 4 x 5

C. 5 x 4

D. 4 x 6

Câu 10. Mỗi bông hoa có 4 cánh. Hỏi 5 bông hoa có bao nhiêu cánh?

A. 10 cánh

B. 15 cánh

C. 20 cách

D. 25 cánh

Câu 11. Từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều là mấy giờ đã trôi qua?

A. 3 giờ

B. 4 giờ

C. 5 giờ

D. 6 giờ

Câu 12. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Tổng của 2 + 2 + 2 + 2 + 2 bằng 2 x 5

b) Tổng của 3 + 3 + 3 + 3 bằng 4 x 3

c) Kết quả của phép nhân 3 x 5 bằng 15

d) 18 là kết quả của phép tính nhân 4 x 6

Câu 13. Điền vào chỗ trống:

a) Một tuần có ……. ngày

b) Hôm nay là thứ sáu thì ngày mai là thứ ........

c) Hôm qua là chủ nhật thì hôm nay là thứ ……

d) Từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng là …… phút

Câu 14. ..... – 45 = 55. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 100

B. 90

C. 80

D. 30

Câu 15. Một hình vuông bị thiếu mất một miếng ghép?

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Miếng ghép nào dưới đây có thể lắp vào chỗ trống đó:
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1

A. Hình (A)

B. Hình (B)

C. Hình (C)

D. Hình (D)

2. Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Câu 1. A

Câu 2. A

Câu 3. C

Câu 4. B

Câu 5. A

Câu 6. D

Câu 7. B

Câu 8. A

Câu 9. B

Câu 10. C

Câu 11. A

Câu 12. a) Đ

b) S

c) Đ

d) S

Câu 13. a) 7

b) bảy

c) hai

d) 60

Câu 14. A

Câu 15. B

3. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Câu 1. Ở một trường tiểu học, mỗi tuần lễ học 30 tiết và chia đều vào 5 ngày học. Hỏi mỗi ngày học bao nhiêu tiết?

A. 6 tiết

B. 5 tiết

C. 7 tiết

D. 8 tiết

Câu 2. Khoanh tròn vào kết quả đúng của phép nhân sau:

2 x 6 =.....; 3 x 4 =.....; 4 x 8 = .....;5 x 3 = .....

A. 8; 7; 13; 13

B. 12; 12; 30; 15

C. 12; 12; 32; 10

D. 12; 12; 32; 15

Câu 3. Có 4 chục cái bánh rán được chia đều vào các túi, mỗi túi có 4 cái bánh. Hỏi chia được bao nhiêu túi như thế?

A. 7 túi

B. 8 túi

C. 9 túi

D. 10 túi

Câu 4. Trong phép chia, số bị chia là 2 chục, nếu số chia là 5 thì thương là:

A. 4

B. 20

C. 5

D. 3

Câu 5. Tìm x biết: x x 4 = 24

A. 8

B. 6

C. 7

D. 9

Câu 6. Có 18 cái kẹo được chia đều vào 3 hộp, sau đó mỗi hộp lại chia vào 2 túi nhỏ. Hỏi có bao nhiêu túi nhỏ?

A. 6 túi nhỏ

B. 12 túi nhỏ

C. 10 túi nhỏ

D. 8 túi nhỏ

Câu 7. 1m5cm = cm

A. 150cm

B. 15cm

C. 105cm

D. 51cm

Câu 8. Tìm x biết: 9 + 21 - x = 7

A. 23

B. 32

C. 30

D. 37

Câu 9. Kết quả của phép tính 91 – 19 là:

A. 62

B. 72

C. 82

D. 92

Câu 10. Trong một phép tính cộng có tổng là 68. Nếu giữ nguyên một số hạng và giảm số hạng kia thêm 6 đơn vị. Thì tổng mới bằng bao nhiêu?

A. Không xác định được

B. 62

C. 68

D. 74

Câu 11. Điền dấu >; <; = vào chỗ trống: 45 + 23 …… 100 – 12

A. Không xác định được

B. >

C. <

D. =

Câu 12. Hình sau có bao nhiêu hình tứ giác:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 2

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 13. Tổ 1 phải trồng 15 cây hoa hồng. Tổ 1 có thể:

A. Trồng thành 2 hàng, mỗi hàng 8 cây

B. Trồng thành 3 hàng, mỗi hàng 5 cây

C. Cả A và B đều sai

D. Cả A và B đều đúng

Câu 14. Từ 12 giờ đêm đến 12 giờ trưa có số giờ là:

A. 13 giờ

B. 24 giờ

C. 12 giờ

D. 0 giờ

Câu 15. Bố Ken đang treo các chiếc khăn ngoài dây phơi. Bố muốn sử dụng càng ít kẹp càng tốt. Với 3 chiếc chăn bố cần 4 chiếc kẹp.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Hỏi bố cần bao nhiêu chiếc kẹp để phơi 9 chiếc khăn?

A. 9

B. 10

C. 12

D. 16

4. Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Câu 1. A

Câu 2. D

Câu 3. D

Câu 4. A

Câu 5. B

Câu 6. A

Câu 7. C

Câu 8. A

Câu 9. B

Câu 10. B

Câu 11. C

Câu 12. B

Câu 13. B

Câu 14. C

Câu 15. B

5. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 3

Câu 1. Có 18 cái kẹo chia đều cho 3 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo?

A. 5 cái kẹo

B. 6 cái kẹo

C. 7 cái kẹo

D. 8 cái kẹo

Câu 2. Cho phép nhân 3 x 7 = 21. Con hãy khoanh vào phép chia thích hợp với phép nhân đó:

A. 3: 7 = 21

C. 21: 3 = 7

B. 7 : 3 = 21

D. 21: 3 = 3

Câu 3. Một đoạn dây đồng được uốn thành một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh là 4cm. Hỏi chu vi của của hình tam giác đó bằng bao nhiêu?

A. 4cm

B. 8cm

C. 12cm

D. 16cm

Câu 4. Tìm số có hai chữ số, biết tích của hai chữ số là 12 và chữ số hàng chục hơn chữ số hàng đơn vị là 4. Số đó là:

A. 62

B. 26

C. 43

D. 34

Câu 5. 27 học sinh xếp thành 3 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

A. 9 học sinh

B. 18 học sinh

C. 3 học sinh

D. 24 học sinh

Câu 6. 14 giờ còn được gọi là:

A. 2 giờ sáng

B. 2 giờ chiều

C. 2 giờ đêm

C. 1 giờ chiều

Câu 7. Tìm x biết: x : 4 = 3

A. 8

B. 12

C. 20

D. 21

Câu 8. Có 18 cái kẹo được chia đều vào 3 hộp, sau đó mỗi hộp lại chia vào 2 túi nhỏ. Hỏi mỗi túi nhỏ có bao nhiêu cái kẹo?

A. 6 cái kẹo

B. 12 cái kẹo

C. 3 cái kẹo

D. 2 cái kẹo

Câu 9. Tìm x biết: 45 + x = 100 - 13

A. 40

B. 41

C. 42

D. 51

Câu 10. Nếu ngày 15 tháng 1 là thứ ba thì thứ ba tuần tiếp theo là:

A. Ngày 21 tháng 1

B. Ngày 22 tháng 1

C. Ngày 23 tháng 1

D. Ngày 15 tháng 2

Câu 11. Điền vào chỗ trống:

a) Tổng của 6 số 4 viết dưới dạng phép nhân là: ……………..

b) Tổng của 4 số 5 viết dưới dạng phép nhân là: ……………..

c) Tổng của 6 số 3 viết dưới dạng phép nhân là: ……………..

d) Tổng của 4 số 8 viết dưới dạng phép nhân là: ……………..

Câu 12. Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là 80

A. 10

B. 20

C. 19

D. 9

Câu 13. Hình dưới đây có bao nhiêu hình vuông:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

Câu 14. Bống được mẹ giao nhiệm vụ đó là xếp 30 quả cam đều vào các đĩa. Mỗi đĩa có 6 quả. Bống không giỏi tính toán con hãy giúp Bống tính xem Bống có thể xếp được vào bao nhiêu đĩa?

A. 5 đĩa

B. 6 đĩa

C. 7 đĩa

D. 8 đĩa

6. Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 3

Câu 1. B

Câu 2. C

Câu 3. C

Câu 4. A

Câu 5. A

Câu 6. B

Câu 7. B

Câu 8. C

Câu 9. C

Câu 10. B

Câu 11. a) 4 ´ 6

b) 5 ´ 4

c) 3 ´ 6 d) 8 ´ 4

Câu 12. C

Câu 13. B

Câu 14. A

Trong quá trình học tập để đạt được kết quả cao nhất, đồng thời nắm vững kiến thức về môn toán học một cách hiệu quả thì ngoài việc học trên lớp, các em cần phải tìm hiểu và cần nên sưu tầm thêm một số tư liệu về những dạng bài tập khó hay các bộ đề thi thường gặp, để củng cố và rèn luyện thêm kĩ năng cho bản thân.

...................................................................

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2:

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2:

Như vậy các em đã được ôn tập lại toàn bộ bài tập cộng trừ các số có 2 chữ số, dạng toán nhân, chia, bài tập về hình học và bài tập tìm x, y..., giúp các em học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức và rèn luyện phương pháp làm bài tập. Điều này sẽ giúp các em tự tin hơn rất nhiều để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi hết học kì 2 sắp tới.

Ngoài 10 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án năm 2019 - 2020 trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 2 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn Thông tư 22 của Bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 2, và môn Toán 2.

Đánh giá bài viết
17 3.655
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 2 Xem thêm