Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ LUYỆN THI GIỮA 1 LỚP 8 NĂM 2019 - 2020
MÔN TIẾNG ANH
ĐỀ 1
I. Chọn một từ cách phát âm khác phần ghạch chân khác với các từ n lại: (1pt)
1. A. started
B. worked
C. washed
D. stopped
2. A. sights
B. flights
C. villages
D. tribes
Đáp án: 1. A; 2. C
II. Chọn đáp án A, B, C hoặc C để hoàn thành các u sau: (3pts)
1. Sydney is famous for its..............................
a. Big Ben Clock.
b. Opera house.
c. Statue of Liberty.
2. The children ....................football when it started raining.
a. played
b. playing
c. were playing
3. The first prize …………….. to the best team.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a. give
b. gives
c. is given
4. Have you ever been to a ...................... festival ?
a. bull-fight
b. bull-fighting
c. fighting–bull
5. Liz said that she ………………… me some information about her school.
a. will send
b. would send
c. send
6. Dalat is................... as the city of Eternal Spring.
a. known
b. know
c. knew
Đáp án: 1 - b; 2 - c; 3 - c; 4 - b; 5 - b; 6 - a
III. Viết lại c câu sau, sử dụng lời nói gián tiếp (2p):
1.“Is the weather warm and nice?” Tuan asked Hoa.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
-> Tuan asked Hoa if ...............................................................................................
2. “Do you know Hue Citadel?” Tuan asked Hoa.
-> Tuan asked Hoa whether ...................................................................................................
3. “Do many people live at My Son? Lien asked Hoa.
-> Tuan asked Hoa if ............................................................................................................
4. “Do you want to visit My Son one day?” Tuan asked Hoa.
-> Tuan asked Hoa whether ..................................................................................................
Đáp án:
1. Tuan asked Hoa if the weather was warm and nice.
2. Tuan asked Hoa whether Hoa knew Hue Citadel.
3. Tuan asked Hoa if many people lived at My Son.
4. Tuan asked Hoa whether she wanted to visit My Son one day.
IV. Viết lại các câu sau theo t gợi ý, sử dụng dạng bị động: (2pts)
1, They built this house in 1987.
-> This house............................................................................................................................
2, She will take that book
-> That book …………...........................................................................................................
3, He gives me some books

Đề thi môn tiếng Anh lớp 8 giữa học kì 1

Bộ 10 đề thi giữa kì 1 tiếng Anh 8 có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 8 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 8 chương trình mới giúp các em học sinh củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Bộ đề kiểm tra tiếng Anh 8 được biên tập giống với đề thi chính thức với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau như: Tìm từ có cách phát âm khác, Tìm từ có trọng âm khác, Chọn đáp án đúng, Dạng bài đọc hiểu đoạn văn tiếng Anh trả lời câu hỏi, Sắp xếp những từ đã cho thành câu hoàn chỉnh, Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi, .... giúp các em học sinh lớp 8 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Download bộ đề thi kèm đáp án tại: Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.085
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm