Đề luyện thi giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 8 năm 2019 - 2020

Đề thi môn tiếng Anh lớp 8 giữa học kì 1

Đề thi giữa kì 1 môn tiếng Anh 8 có đáp án nằm trong bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 8 năm 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung Unit 1 - 3 SGK tiếng Anh lớp 8 chương trình mới giúp các em học sinh củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

I. Chọn một từ có cách phát âm khác ở phần ghạch chân khác với các từ còn lại: (1pt)

1. A. startedB. workedC. washedD. stopped
2. A. sightsB. flightsC. villagesD. tribes

Đáp án: 1. A; 2. C

II. Chọn đáp án A, B, C hoặc C để hoàn thành các câu sau: (3pts)

1. Sydney is famous for its..............................

a. Big Ben Clock.

b. Opera house.

c. Statue of Liberty.

2. The children ....................football when it started raining.

a. played

b. playing

c. were playing

3. The first prize …………….. to the best team.

a. give

b. gives

c. is given

4. Have you ever been to a ...................... festival ?

a. bull-fight

b. bull-fighting

c. fighting–bull

5. Liz said that she ………………… me some information about her school.

a. will send

b. would send

c. send

6. Dalat is................... as the city of Eternal Spring.

a. known

b. know

c. knew

Đáp án: 1 - b; 2 - c; 3 - c; 4 - b; 5 - b; 6 - a

III. Viết lại các câu sau, sử dụng lời nói gián tiếp (2p):

1.“Is the weather warm and nice?” Tuan asked Hoa.

-> Tuan asked Hoa if ......................................................................................................................

2. “Do you know Hue Citadel?” Tuan asked Hoa.

-> Tuan asked Hoa whether ...................................................................................................

3. “Do many people live at My Son?” Lien asked Hoa.

-> Tuan asked Hoa if ............................................................................................................

4. “Do you want to visit My Son one day?” Tuan asked Hoa.

-> Tuan asked Hoa whether ..................................................................................................

Đáp án:

1. Tuan asked Hoa if the weather was warm and nice.

2. Tuan asked Hoa whether Hoa knew Hue Citadel.

3. Tuan asked Hoa if many people lived at My Son.

4. Tuan asked Hoa whether she wanted to visit My Son one day.

IV. Viết lại các câu sau theo từ gợi ý, sử dụng dạng bị động: (2pts)

1, They built this house in 1987.

-> This house............................................................................................................................

2, She will take that book

-> That book …………...........................................................................................................

3, He gives me some books

-> Some books .......................................................................................................................

4. I have cooked the meal for an hour.

-> The meal........................................................................................................................

Đáp án:

1. This house was built in 1987.

2. That book will be taken.

3. Some books are given to me.

4. The meal has been cooked for an hour.

V. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi: (2pts)

In 1823, the patron saint of children, Saint Nicholas appeared in a poem called A visit from Saint Nicholas. The character in the poem was a fat jolly man who wore a red suit and gave children presents on Christmas Eve. The poem, which was written by Clement Clark moore, an American professor, became popular in the USA. Santa Claus is based on the description of Saint Nicholas in this poem.

1. Who wrote the poem A visit from Saint Nicholas?

........................................................................................................................................................

2. Is Santa Claus based on the description of Saint Nicholas in the poem?

........................................................................................................................................................

3. What does a fat jolly man who wore a red suit do on Christmas Eve?

........................................................................................................................................................

4. Did The poem become popular in the USA?

........................................................................................................................................................

Đáp án:

1. Clement Clark moore

2. Yes, it is.

3. He gave children presents on Christmas Eve.

4. Yes, it did.

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.003
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm