Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 có đáp án số 3

Trang 1/5 - Mã đề thi 201 - https://thi247.com/
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
(Đề thi có 05 trang)
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: Sinh học
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họtên thí sinh:............................................................ SBD: .............................
Câu 81: Bậc cấu trúc nào của nhiễm sắc thể có đường kính 30 nm ?
A. Sợi chất nhiễm sắc.
B. Sợi siêu xoắn.
C. Cromatit.
D. Sợi cơ bản .
Câu 82: Ở người, hội chứng Tơcnơ là dạng đột biến
A. thể bốn (2n+2)
B. thể ba (2n+1).
C. thể không (2n-2).
D. thể một (2n-1).
Câu 83: Đối tượng chủ yếu được Menđen sử dụng trong nghiên cứu di truyền để phát hiện ra quy luật di
truyền phân ly và phân ly độ lập là
A. ruồi giấm.
B. bí ngô.
C. đậu Hà Lan.
D. cà chua.
Câu 84: Sự phản ứng thành những kiểu hình khác nhau của một kiểu gen trước những môi trường khác
nhau được gọi là:
A. sự tự điều chỉnh của kiểu gen.
B. sự thích nghi kiểu gen.
C. sự mềm dẻo về kiểu hình.
D. sự mềm dẻo của kiểu gen.
u 85: Ba tế bào ruồi giấm (2n = 8) đang ở kì sau giảm phân I. Tổng số cromatit trong các tế bào là
A. 0.
B. 24.
C. 48.
D. 16.
Câu 86: Thoát hơi nước qua lá chủ yếu bằng con đường
A. qua lớp cutin.
B. qua khí khổng.
C. qua mô giậu.
D. qua lớp biểu bì.
Câu 87: Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, trội hoàn toàn, tỉ lệ kiểu hình phân tính 1: 1
sẽ xuất hiện trong kết quả của phép lai:
A. Aa x Aa
B. Aa x aa
C. AA x Aa
D. AA x aa
Câu 88: Động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn?
A. Chó
B.
C. Ngựa
D. Chim bồ câu
Câu 89: Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này có tỉ lệ
AT
GX
+
+
= thì tỉ lệ
nuclêôtit loại G của phân tử ADN này là
A. 20%
B. 10%
C. 25%.
D. 30%
Câu 90: Khi nói về thể tứ bội và thể song nhị bội, điều nào sau đây là đúng?
A. Thể tứ bội có bộ NST là bội số của bộ NST đơn bội, thể song nhị bội gồm 2 bộ NST lưỡng bội khác
nhau.
B. Thể tứ bội là kết quả của các tác nhân đột biến nhân tạo còn thể song nhị bội là kết quả của lai xa tự
nhiên.
C. Thể tứ bội có khả năng hữu thụ, thể song nhị bội thường bất thụ.
D. Thể tứ bội là 1 đột biến đa bội, thể song nhị bội là đột biến lệch bội.
Câu 91: Trong hệ mạch, huyết áp thấp nhất ở
A. tiểu động mạch.
B. mao mạch.
C. động mạch chủ.
D. tĩnh mạch.
Câu 92: Bệnh mù màu ở ngưi do 1 trong 2 alen của 1 gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST X
quy định. Số loại kiểu gen tối đa về gen này ở quần thể người là
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
Câu 93: Hình vẽ dưới đây tả một chế di truyền cấp độ phân tử đang diễn ra. Cấu trúc X trên hình
vẽ là
Trang 2/5 - Mã đề thi 201 - https://thi247.com/
A. ADN polimeraza.
B. ADN ligaza.
C. Ribôxôm
D. ARN polimeraza.
Câu 94: Khi nói về hoán vị gen, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hoán vị gen giải thích sự tương đối ổn định của sinh giới..
B. Hoán vị gen luôn diễn ra ở 2 giới với tần số như nhau.
C. Hiện tượng hoán vị gen phổ biến hơn liên kết gen.
D. Tần số hoán vị gen không vượt quá 50%.
Câu 95: Điều nào sau đây là đúng khi nói về hệ tuần hoàn kép?
A. Trong hệ tuần hoàn kép máu ở tim bao giờ cũng đỏ tươi.
B. Trong hệ tuần hoàn kép máu ở tĩnh mạch phổi có cùng màu với máu ở động mạch chủ.
C. Hệ tuần hoàn kép có ở nhóm ngành động vật có xương sống.
D. Tim 4 ngăn, hai vòng tuần hoàn là các đặc điểm của nhóm động vật có hệ tuần hoàn kép.
Câu 96: Khi nói về hô hấp ở thực vật, điều nào sau đây là đúng?
A. Phần năng lượng hô hấp tạo ra ở dạng nhiệt là cần thiết để sử dụng cho nhiều hoạt động sống của cây.
B. Ti thể là bào quan thực hiện quá trình phân giải kị khí
C. Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ CO
2
và giải phóng O
2
ngoài ánh sáng.
D. Giai đoạn chuỗi truyền electron trong hô hấp hiếu khí là tạo ra nhiều năng lượng nhất.
Câu 97: Kết quả lai thuận-nghịch khác nhau và con luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính
trạng đó
A. nằm ở ngoài nhân.
B. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X
C. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y.
D. nằm trên nhiễm sắc thể thường.
Câu 98: Một cá thể có kiểu gen
BD
bd
giảm phân tần số hoán vị gen giữa hai gen B và D là 20%. Tỉ lệ loại
giao tử Bd
A. 10%.
B. 15%.
C. 20%.
D. 5%.
Câu 99: Để tạo ra cây lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen, người ta sử dụng phương
pháp nào sau đây?
A. Lai hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.
B. Nhân bản vô tính từ tế bào sinh dưỡng.
C. Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh kèm đa bội hóa.
D. Dung hợp các tế bào trần khác loài.
Câu 100: Một quần thể có thành phần kiểu gen: 0,5AA + 0,5Aa = 1. Tỉ lệ cá thể có kiểu gen aa của quần
thể ở thế hệ sau khi cho tự phối là
A. 12,5%.
B. 6,25 %.
C. 25%.
D. 62,5% .
Câu 101: Một quần thể có thành phần kiểu gen: 0,4AA + 0,4 Aa + 0,2 aa = 1. Tần số Alen A và a trong
quần thể lần lượt là
A. 0,8 và 0,2.
B. 0,4 và 0,2 .
C. 0,5 và 0,5.
D. 0,6 và 0,4.
Câu 102: Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, vùng khởi động
(promoter) là :
A. trình tự nuclêôtit đặc biệt, tại đó prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.
B. nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.
C. trình tự nuclêôtit mang thông tin mã hoá cho phân tử prôtêin ức chế.
D. nơi mà chất cảm ứng có thể liên kết để khởi đầu phiên mã.
Câu 103: Ở cà chua, bộ NST lưỡng bội 2n= 24. Thể tam bội của cà chua có số lượng NST trong tế bào là
A. 23.
B. 25.
C. 36
D. 13.
Câu 104: Trong kĩ thuật chuyển gen, phát biểu nào sau đây có nội dung đúng?
Trang 3/5 - Mã đề thi 201 - https://thi247.com/
A. Thể truyền được sử dụng phổ biến trong kỹ thuật cấy gen ADN vùng nhân vi khuẩn.
B. ADN tái tổ hợp được tạo ra nhờ sự kết hợp ADN của thể truyền và gen tế bào nhận.
C. Cắt ADN cần chuyển và cắt mở vòng plasmit cùng 1 loại Enzim restrictaza.
D. Mỗi tế bào nhận luôn được nhận 1 ADN tái tổ hợp.
Câu 105: một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng;
tính trạng chiều cao y được quy định bởi hai gen, mỗi gen hai alen (B, b D, d) phân li độc lập.
Cho cây hoa đỏ, thân cao (P) dị hợp tvề 3 cặp gen trên lai phân tích, thu được Fa kiểu hình phân li
theo tỉ lệ 7 cây thân cao, hoa đỏ : 18 cây thân cao, hoa trắng : 32 cây thân thấp, hoa trắng : 43 cây thân
thấp, hoa đỏ. Trong các kết luận sau đây, có bao nhiêu kết luận đúng?
I. Kiểu gen của (P) có thể là
aB
Ab
Dd.
II. Fa có 4 loại kiểu gen 4 loại kiểu hình.
III. Cho (P) tthụ phấn, theo thuyết, đời con kiểu gen đồng hợp tử lặn về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ
0,49%.
IV. Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, ở đời con có tối đa 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.
A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 106: Để tìm hiểu về quá trình hô hấp ở thực vật , một bạn học sinh đã bố trí thí nghiệm như sau:
Có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Đổ thêm nước sôi ngập hạt mầm vào thời điểm bắt đầu thí nghiệm thì lượng kết tủa trong ống nghiệm
càng nhiều.
II. Có thể thay hạt nảy mầm bằng hạt khô và nước vôi trong bằng dd NaOH loãng thì kết quả thí nghiệm
vẫn không thay đổi.
III. Do hoạt động hô hấp của hạt nên lượng CO
2
tích lũy trong bình ngày càng nhiều.
IV. Thí nghiệm chứng minh nước là sản phẩm và là nguyên liệu của hô hấp.
A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 107: Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể, xét một gen có hai
alen. Do đột biến, trong loài đã xuất hiện bốn dạng thể ba tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể. Theo lí
thuyết, các thể ba này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về các gen đang xét?
A. 432.
B. 108.
C. 256.
D. 512
Câu 108: Ở một giống lúa, chiều cao của cây do 3 cặp gen (A,a; B,b; D,d) cùng quy định theo kiểu cộng
gộp, các gen phân li độc lập. Cứ mỗi gen trội có mặt trong kiểu gen làm cho cây cao thêm 10 cm. Cây cao
nhất có chiều cao là 150 cm. Phép lai AaBBDd x AaBbDD tạo ra cây lai có chiều cao 130 cm với tỷ lệ
A. 15/64.
B. 1/4.
C. 3/8.
D. 20/64.
Câu 109: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do hai gen không alen phân li độc lập quy định.
Trong kiểu gen, khi có đồng thời cả hai loại alen trội A và B thì cho hoa đỏ, khi chỉ có alen A không có
gen B thì cho hoa hồng, khi chỉ có alen B không có gen A thì cho hoa vàng, còn khi không có alen trội
nào thì cho hoa trắng.
Cho 2 cây hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen lai với nhau được F1. Theo lý thuyết, trong các phát biểu sau đây, số
phát biểu đúng là
I. Các cây hoa đỏ ở F1 có 9 kiểu gen.
II. Các cây hoa đỏ ở F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau đời con lai thu được hoa đỏ thuần chủng với tỷ lệ
16/81.
III. Các cây hoa hồng ở F1 giao phấn với các cây hoa vàng ở F1 thu được cây hoa trắng chiếm tỷ lệ 1/9.
IV. Chọn ngẫu nhiên 2 cây hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với nhau xác suất sinh ra cây hoa trắng là 1/81.

Đề thi thử môn sinh 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Sinh học 12, Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 có đáp án số 3. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn rèn luyện giải Sinh 12 một cách nhanh và chính xác nhất. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 có đáp án số 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.313
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Sinh học

    Xem thêm