Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 chính thức từ Bộ GD&ĐT

Sáng ngày 27/6 các thí sinh thi THPT Quốc gia bước vào làm bài thi môn Lịch sử với hình thức trắc nghiệm gồm có 40 câu hỏi, trong thời gian làm bài là 50 phút. Và để giúp các bạn học sinh có thể tự đánh giá được chất lượng bài làm của chính mình chúng tôi đã sưu tầm được đề và đáp án tất cả các mã đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2019. Mời các bạn tham khảo.

⇒ Xem thêm: Bộ đề ôn thi Đại học môn Lịch Sử có đáp án 2020

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019

Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch sử 2019 - Mã đề 315

1. C

2. D

3. B

4. B

5. C

6. A

7. C

8. D

9. B

10. C

11. A

12. C

13. B

14. C

15. C

16. C

17. B

18. D

19. D

20. D

21. C

22. B

23. A

24. D

25. D

26. C

27. B

28. D

29. A

30. D

31. A

32. C

33. B

34. D

35. D

36. A

37. B

38. D

39. B

40.

Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch sử 2019 - Mã đề 305

1. C

2. A

3. C

4. A

5. B

6. A

7. D

8. A

9. A

10. B

11. B

12. C

13. D

14. C

15. A

16. C

17. A

18. B

19. D

20. C

21. A

22. D

23. D

24. D

25. A

26. B

27. C

28. A

29. C

30. A

31. C

32. C

33. C

34. D

35. C

36. B

37. B

38. D

39. C

40. D

Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch sử 2019 - Mã đề 324

1. B

2. C

3. C

4. D

5. A

6. A

7. B

8. B

9. D

10. B

11. A

12. A

13. D

14. D

15. A

16. C

17. C

18. D

19. D

20. B

21. D

22. D

23. C

24. C

25. D

26. B

27. A

28. C

29. A

30. B

31. C

32. A

33.

34. A

35. C

36.

37. C

38. D

39. B

40. A

Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch sử 2019 - Mã đề 306

1. A

2. A

3. A

4. C

5. D

6. D

7. C

8. D

9. D

10. A

11. A

12. D

13. D

14. A

15. B

16. D

17. C

18. D

19. A

20. A

21. C

22. A

23. C

24. B

25. C

26. D

27. C

28. C

29. A

30. D

31. C

32. D

33. A

34. C

35. D

36. A

37. A

38. A

39. B

40.C

Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch sử 2019 - Mã đề 310

1. D

2. B

3. B

4. D

5. C

6. A

7. B

8. A

9. C

10. A

11. D

12. A

13. B

14. D

15. B

16. C

17. C

18. D

19. C

20 A

21. C

22. B

23. C

24. B

25. B

26. B

27. A

28. B

29. C

30. A

31. A

32. C

33. B

34. A

35. C

36. A

37. B

38. B

39. C

40. C

Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch sử 2019 - Mã đề 301

1. C

2. D

3. D

4. B

5. B

6. D

7. D

8. D

9. C

10. D

11. A

12. A

13. B

14. A

15. B

16. C

17. B

18. B

19. D

20. A

21. D

22. B

23. A

24. A

25. D

26. D

27. B

28. A

29. A

30. D

31. A

32. C

33. B

34. A

35. D

36. D

37. D

38. B

39. A

40. B

Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch sử 2019 - Mã đề 304

1. B

2. D

3. B

4. A

5. D

6. D

7. A

8. A

9. D

10. B

11. C

12. A

13. D

14. B

15. D

16. A

17. A

18. A

19. C

20. D

21. A

22. B

23. D

24. A

25. A

26. D

27. B

28. B

29. A

30. C

31. A

32. D

33. C

34. A

35. B

36. B

37. A

38. B

39. D

40. D

Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch sử 2019 - Mã đề 307

1 D 11 D 21 D 31 C
2 C 12 C 22 B 32 B
3 C 13 B 23 A 33 D
4 C 14 D 24 C 34 A
5 A 15 D 25 C 35 D
6 A 16 A 26 D 36 C
7 B 17 D 27 C 37 A
8 B 18 D 28 D 38 B
9 B 19 C 29 C 39 C
10 A 20 A 30 B 40 A

Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch sử 2019 - Mã đề 309

1. A

2. D

3. A

4. B

5. D

6. A

7. C

8. A

9. B

10. A

11. B

12. D

13. A

14. C

15. D

16. D

17. C

18. D

19. C

20. D

21. B

22. C

23. C

24. B

25. B

26. D

27. C

28. D

29. B

30. D

31. C

32. B

33. A

34. D

35. A

36. A

37. C

38. D

39. A

40. D

Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch sử 2019 - Mã đề 319

1. C

2. A

3. A

4. A

5. B

6. C

7. B

8. C

9. D

10. A

11. A

12. C

13. A

14. B

15. A

16. B

17. A

18. B

19. A

20. D

21. A

22. C

23. D

24. C

25. B

26. C

27. B

28. B

29. C

30. D

31. C

32. B

33. D

34. C

35. A

36. D

37. A

38. C

39. D

40. C

Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch sử 2019 - Mã đề 302

1. A

2. B

3. C

4. A

5. D

6. B

7. C

8. A

9. B

10. B

11. B

12. D

13. A

14. B

15. A

16. A

17. D

18. D

19. A

20. C

21. B

22. A

23. C

24. B

25. C

26. B

27. B

28. A

29. C

30. C

31. C

32. B

33. A

34. A

35. B

36. C

37. A

38. C

39. B

40. C

Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch sử 2019 - Mã đề 303

1. D

2. C

3. D

4. A

5. B

6. B

7. A

8. D

9. D

10. B

11. B

12. C

13. D

14. C

15. B

16. C

17. C

18. B

19. D

20. D

21. B

22. C

23. D

24. A

25. A

26. C

27. D

28. C

29. C

30. D

31. B

32. B

33. A

34. C

35. D

36. B

37. B

38. B

39. D

40. B

Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch sử 2019 - Mã đề 311

1. D

2. B

3. D

4. C

5. A

6. A

7. A

8. D

9. D

10. A

11. B

12. A

13. B

14. C

15. B

16. A

17. C

18. C

19. C

20. B

21. B

22. C

23. C

24. B

25. D

26. A

27. A

28. B

29. B

30. C

31. C

32. C

33. B

34. D

35. A

36. A

37. C

38. D

39. D

40. B

Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch sử 2019 - Mã đề 313

1. A

2. D

3. A

4. B

5. A

6. C

7. C

8. D

9. A

10. D

11. A

12. B

13. A

14. D

15. A

16. D

17. B

18. D

19. C

20. B

21. A

22. D

23. C

24. B

25. C

26. D

27. D

28. B

29. D

30. D

31. C

32. C

33. B

34. B

35. A

36. A

37. A

38. C

39. C

40. C

Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch sử 2019 - Mã đề 317

1. C

2. A

3. D

4. D

5. C

6. D

7. B

8. C

9. D

10. A

11. C

12. A

13. A

14. C

15. B

16. C

17. C

18. D

19. C

20. B

21. D

22. B

23. A

24. B

25. C

26. B

27. A

28. B

29. C

30. D

31. D

32. A

33. B

34. A

35. A

36. D

37. A

38. C

39. C

40. D

Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch sử 2019 - Mã đề 321

1. B

2. C

3. D

4. A

5. C

6. D

7. B

8. B

9. D

10. B

11. A

12. C

13. A

14. B

15. D

16. D

17. C

18. B

19. C

20. D

21. D

22. B

23. A

24. B

25. C

26. A

27. D

28. C

29. B

30. A

31. A

32. C

33. A

34. D

35. B

36. A

37. A

38. A

39. D

40. D

Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch sử 2019 - Mã đề 322

1. C

2. A

3. C

4. A

5. C

6. B

7. B

8. D

9. B

10. C

11. A

12. A

13. A

14. D

15. B

16. D

17. A

18. D

19. D

20. D

21. B

22. C

23. C

24. D

25. C

26. D

27. A

28. D

29. C

30. D

31. D

32. B

33. D

34. B

35. C

36. A

37. A

38. D

39. B

40. A

Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch sử 2019 - Mã đề 316

1. A

2. C

3. D

4. D

5. B

6. B

7. D

8. A

9. A

10. A

11. B

12. A

13. C

14. D

15. B

16. A

17. C

18. A

19. A

20. C

21. C

22. B

23. B

24. D

25. A

26. D

27. C

28. C

29. C

30. D

31. C

32. A

33. B

34. D

35. C

36. A

37. C

38. B

39. D

40. B

Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch sử 2019 - Mã đề 318

1. A

2. C

3. B

4. B

5. A

6. B

7. C

8. B

9. A

10. A

11. B

12. C

13. A

14. B

15. D

16. D

17. D

18. A

19. C

20. D

21. A

22. B

23. D

24. D

25. C

26. D

27. D

28. C

29. C

30. B

31. C

32. A

33. C

34. B

35. C

36. B

37. A

38. A

39. D

40. D

Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch sử 2019 - Mã đề 323

1. D

2. A

3. B

4. C

5. C

6. B

7. A

8. C

9. C

10. B

11. D

12. C

13. A

14. A

15. B

16. D

17. A

18. B

19. A

20. C

21. A

22. B

23. C

24. B

25. A

26. A

27. D

28. B

29. D

30. D

31. C

32. B

33. C

34. D

35. C

36. C

37. B

38. C

39. D

40. D

Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch sử 2019 - Mã đề 308

Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch sử 2019 - Mã đề 312

Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch sử 2019 - Mã đề 320

Đáp án đề thi THPTQG môn Lịch sử 2019 - Mã đề 314

Mã đề 315

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Đáp án, Đề thi THPT Quốc gia 2019 các môn

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019. VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
9 9.066
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm