Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN
ĐỀ: 101
(Đề thi gồm 5 trang)
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 4
Năm học 2018 2019
Môn: a học 12
Thời gian m bài: 50 phút
(không k thời gian giao đề)
(HS không được sử dụng tài liệu, kể c Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)
Cho biết nguyên tử khối: H (1); O (16); C (12); S (32); Cl (35,5); Br (80); I (127); N (14); Na (23);
Mg (24); Al (27); Ag (108), K(39); Ca (40); Ba (137);
Câu 41: Phản ứng nào sau đây là phản ứng điều chế kim loại theo phương pháp nhiệt luyện?
A. Mg + FeSO
4
MgSO
4
+ Fe. B. CO + CuO
0
t
Cu + CO
2
.
C. CuCl
2
dpdd

Cu + Cl
2
. D. 2Al
2
O
3
dpnc

4Al + 3O
2
.
Câu 42: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất?
A. Al B. Cr C. Fe D. Pb
Câu 43: Dung dịch X chứa các ion: Fe
3+
(a mol), Cu
2+
(a mol), SO
4
2-
(x mol) Cl
(y mol). Biểu thức
liên hệ x, y, a
A. 2x + y = 5a B. x + y = 5a C. x + y = 2a D. 2x + y = 2a
Câu 44: Poli (metyl metacrylat) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?
A. CH
2
=C(CH
3
)-COOH. B. CH
2
=C(CH
3
)-COO-CH
3
.
C. CH
2
=CH-COOH. D. CH
2
=CH-COO-CH
3
.
Câu 45: Cho dãy các chất: H
2
NCH(CH
3
)COOH, C
6
H
5
OH, CH
3
COOC
2
H
5
, C
2
H
5
OH, CH
3
NH
3
Cl. Số chất
trong dãy phản ứng với dung dịch KOH đun nóng
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 46: Chất rắn màu lục, tan trong dung dịch HCl được dung dịch X. Cho X tác dụng với NaOH
brom được dung dịch màu vàng, cho dung dịch H
2
SO
4
vào lại thành màu da cam. Chất rắn đó
A. Cr
2
O
3
. B. Cr. C. Cr
2
O. D. CrO.
Câu 47: Tính chất vật nào dưới đây của kim loại không phải do electron gây ra?
A. Tính dẫn điện dẫn nhiệt. B. Tính cứng.
C. Tính dẻo. D. Ánh kim
Câu 48: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Cho kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO
4
.
(2) Cho kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO
3
đặc, nguội.
(3) Đốt dây kim loại Mg nguyên chất trong khí Cl
2
.
(4) Cho hợp kim Fe Cu vào dung dịch H
2
SO
4
loãng.
Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 49: Tiến hành c thí nghiệm sau:
(a) Nhúng nhôm vào dung dịch natri hiđroxit
(b) Cho mẫu đá vôi vào dung dịch axit clohiđric
(c) Cho natri vào dung dịch đồng(II) sunfat
(d) Đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học tạo ra chất khí
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 50: Cho hình vẽ thiết bị chưng cất thường. Vai t của nhiệt kế trong khi chưng cất.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Đo nhiệt độ của ngọn lửa B. Đo nhiệt độ sôi của hợp chất trong bình cầu
C. Đo nhiệt độ sôi D. Đo nhiệt độ sôi của chất đang chưng cất
Câu 51: Axit nào sau đây axit béo?
A. Axit oleic B. Axit lactic C. Axit glutamic D. Axit benzoic
Câu 52: Dung dịch nào dưới đây c dụng được với NaHCO
3
?
A. BaSO
4
. B. NaOH. C. Na
2
S. D. CaCl
2
.
Câu 53: Để thể loại bỏ tính cứng tạm thời của nước bằng cách đun sôi do nào sau đây?
A. Khi đun sôi các chất khí hòa tan trong nước thoát ra
B. Khi đun sôi làm tăng độ tan c chất kết tủa
C. Các muối hidrocacbonat của canxi magie bị phân hủy bởi nhiệt để tạo kết tủa
D. Nước sôi nhiệt độ cao (ở 100
o
C, áp suất khí quyển)
Câu 54: Nếu vật làm bằng hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hóa thì trong quá trình ăn mòn
A. Sắt đóng vai trò catot ion H+ bị oxi hóa B. Sắt đóng vai trò anot bị oxi hóa
C. Kẽm đóng vai trò catot bị oxi hóa D. Kẽm đóng vai trò anot bị oxi hóa
Câu 55: Quặng sắt manhetit thành phần chính là
A. FeCO
3
. B. Fe
2
O
3
. C. FeS
2
. D. Fe
3
O
4
.
Câu 56: Trong các chất dưới đây, chất nào lực bazơ mạnh nhất?
A. (CH
3
)
2
NH. B. NH
3
. C. C
6
H
5
NH
2
. D. C
6
H
5
CH
2
NH
2
.
Câu 57: T nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?
A. Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO
3
đặc, nguội.
B. Cho kim loại Mg vào dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
.
C. Cho kim loại Fe vào dung dịch ZnCl
2
.
D. Cho kim loại Cu vào dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
.
Câu 58: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?
A. Tinh bột. B. Saccarozơ. C. Glucozơ. D. Fructozơ.
Câu 59: Cho các phát biểu sau:
(a) Glucozơ được gọi đường nho do có nhiều trong quả nho chín.
(b) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo.
(c) Phân tử amilopectin cấu trúc mạch phân nhánh.
(d) nhiệt độ thường, triolein trạng thái rắn.
(e) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ.
(f) Tinh bột là một trong những lương thực bản của con người.
Số phát biểu đúng
A. 3. B. 6. C. 5. D. 4.
Câu 60: Ion Mg
2+
cấu hình electron 1s
2
2s
2
2p
6
. Vị trí của Mg trong bảng hệ thống tuần hoàn ?
A. ô thứ 10, chu kỳ 2, nhóm IIA B. ô thứ 10, chu kỳ 2, nhóm VIIIA
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. ô thứ 12, chu kỳ 3, nhóm IIA D. ô thứ 12, chu kỳ 2, nhóm IIA
Câu 61: Cho từ từ đến hết 100 ml dung dịch HCl 0,48M vào 150 ml dung dịch gồm KOH 0,14M
K
2
CO
3
0,08M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được V ml khí CO
2
(đktc). Giá trị của V là
A. 224,0. B. 179,2. C. 268,8. D. 336,0.
Câu 62: Cho đồ chuyển hóa: CH
4
C
2
H
2
C
2
H
3
Cl PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo đồ
trên thì cần V m
3
khí thiên nhiên (đktc). Giá trị của V (biết CH
4
chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên
hiệu suất của cả quá trình 50%)
A. 224,0. B. 286,7. C. 358,4. D. 448,0.
Câu 63: Kết quả t nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi lại trong bảng sau:
Mẫu thử
Thuốc thử
X
Dung dịch I
2
Y
Nước Br
2
Z
NaHCO
3
T
Dung dịch AgNO
3
trong NH
3
đun nóng
Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt
A. Hồ tinh bột, metyl fomat, axit axetic, anilin B. Hồ tinh bột, anilin, metyl fomat, axit axetic
C. Hồ tinh bột, anilin, axit axetic, metyl fomat D. Anilin, hồ tinh bột, axit axetic, metyl fomat
Câu 64: Để tráng gương ruột phích người ta thủy phân 68,4 gam saccarozơ với hiệu suất 80%, sau đó lấy
sản phẩm tạo thành thực hiện phản ứng với AgNO
3
trong NH
3
đun nóng, đến phản ứng hoàn toàn thu
được m gam Ag. Giá trị của m
A. 86,4. B. 69,12. C. 64,8. D. 34,56.
Câu 65: Cho khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
thấy thoát ra 4,48 lít CO
2
(đktc).
Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng
A. 3,36 lít B. 2,24 lít C. 1,12 lít D. 4,48 lít
Câu 66: Ion kim loại X khi vào thể sẽ gây nguy hiểm với sự phát triển cả về trí tuệ và thể chất
con người. các làng nghề tái chế ắc quy cũ, nhiều người bị ung thư, trẻ em chậm phát triển về trí
tuệ,
i
cọc nhiễm độc ion kim loại này. Kim loại X
l
à
A. Sắt. B. Chì. C. Đồng. D. Magie.
u 67: Đốt cháy hoàn toàn x mol hiđrocacbon X (40 < M
X
< 70) mạch hở, thu được CO
2
0,2 mol
H
2
O. Mặt khác, cho x mol X c dụng với AgNO
3
trong dung dịch NH
3
, thì có 0,2 mol AgNO
3
phn ng. Sau phn ứng thu được m gam kết ta. Giá tr của m là
A. 29,0. B. 27,8. C. 25,4. D. 24,0.
Câu 68: Dung dịch X (chứa 19,5 gam hỗn hợp etylamin glyxin) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch
KOH 1M. Dung dịch X trên tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là
A. 350. B. 300. C. 250. D. 200.
Câu 69: Thủy phân este không no, mạch hở X (có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125), thu được một
anđehit một muối của axit hữu cơ. Số công thức cấu tạo phù hợp của X (không tính đồng phân hình
học)
A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.
u 70: Cho 12 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO
3
(vừa đủ), thu được dung dịch X V lít hỗn hợp
khí (đktc) gồm N
2
O N
2
tỉ khối so với H
2
bằng 18. cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch X, thu được 75
gam muối khan. Giá tr của V
A. 2,688. B. 2,240. C. 2,480. D. 2.016.
Câu 71: Cho từ từ 350 ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch AlCl
3
x mol/l, sau khi các phản
ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,9 gam kết tủa. Giá trị của x
A. 0,75. B. 1,50. C. 1,00. D. 0,50.
Câu 72: Cho các đồ phản ứng sau:
C
8
H
14
O
4
+ 2NaOH
X
1
+ X
2
+ H
2
O
X
1
+ H
2
SO
4
X
3
+ Na
2
SO
4

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 4. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 57
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm